:: Támogatandó!

 
 
 Nyílt levél az EU-hoz

- Közép-európában az EU támogassa az autonómia törekvéseket -

Aláírásgyűjtés: 2006. június 30 – szeptember 13.
- Az Aláírásgyűjtés bezárult -
Itt olvasható az :: - aláírók listája
akik támogatták a HUNSOR Nyílt levelét


Szeptember 13-án az aláírások és a Nyílt Levél átadásával Brüsszelben (a 175, rue de la LOI -Conseil des ministres- épületénél a Belgiumban hivatalosan is bejegyzett Namur-központú Emberjogi Iroda által) az aláírásgyűjtési akció bezárult.


Az akciót = Az EU támogassa a Közép-Európai autonómiákat! = elősegítette és honlapján egyben hirdette több netportál, hírügynökség, avagy magán személyek oldalai, a hírt az aláírásgyujtésrol átvette és továbbította több magyar levelezési lista, avagy hírcsoport, és amelyek közül külön köszönetet szeretnék mondani a Kuruc.info csapatjának, de a Nemzeti Hírháló embereinek is.
Minden résztvevonek és támogatónak, ezennel külön meg szeretném köszönni a részvételt az akcióban, a bizalmat, amiért aláírásával támogatta a HUNSOR akcióját, a Közös Nyílt levelünket!

Köszönet a közös értékeink melletti kiállásért, köszönet a bizalomért! A Ti véleményetekre számítunk a jövőben is!

A HUNSOR csapata a továbbiakban is folyatatja a magyar közösségek autonómia törekvéseinek támogatását.


Mint eddig, így a folytatásban is, a HUNSOR szerkesztősége a magyarokkal szembeni kettős mérce, a jogfosztottság, diszkrimináció, a fokozódó terror és az alapvető emberi jogaik eltiprása miatt, a nemzetközi közvéleményhez és fórumokhoz fordul és a továbbiakban is publikálni fog minden olyan anyagot, kezdeményez közös akciókat, amelyek, elősegítik a határon túli magyar nemzeti közösségek – és itt kihangsúlyozottan Székelyföld és a Délvidék – Autonómia és önrendelkezési törekvéseit.

Mint eddig így a folytatásban is követeljük,
- a határon túli magyarság önrendelkezésének elismerésének jogát
- a Székelyföldi magyar lakosság autonómia-igénye elismerését
- a Délvidéki magyarság területi és perszonális autonómiájának teljes visszaállítását
- az Önálló és államilag támogatott magyar egyetem létrehozását, mint Erdélyben úgy Délvidéken is
- az elkobzott ingatlanok visszaszolgáltatását a jogos tulajdonosaiknak Erdélyben, mint a határón túl
- A kétnyelvuség de facto (és nem csak de jure) megvalósítását Erdélyben
- A hatósági zaklatás és megfélemlítés megszüntetését minden határón túli őshonos magyar közösség szemben

A határon túli nemzeti közösségek alapvető emberi jogait eltiporni nem engedhetjük és ezek védelmében, a folytatásban is kiállunk!
Lelkünk, szabadságszeretetünk és elszántságunk legyen a hajtóerőnk!


Itt olvasható az :: - aláírók listája.   HUNSOR - "Una eademque libertas"


-0-0-


- Ezt a levelet adtuk át Brüsszelben szeptember 13-án

-Nyílt levél az EU-hoz-
Az EU változtasson a Közép-Európa politikáján - támogassa a Közép-Európai autonómiákat!

Nyílt levél az EU-hoz
Vaasa-NagyMaros, 2006. május 14.Uraim és hölgyeim, az Európai tanács, az Európai Unió tanácsának és Parlamentjének tisztelt tagjai!

Az első világháború végén az európai nagyhatalmak úgy érezték magukat biztonságban, de legalábbis a maguk érdekét úgy látták könnyen érvényre juttathatónak, ha Európa közepén, Közép-Európában nincs egy erős állam vagy államszövetség, ha az ottani államok nem szövetkeznek egymással. Ezt a közép-európai népek történelmeiben Finnországtól Bulgáriáig igen sok történelmi tény támasztja alá (politikusok menesztése, természetellenes határok kijelölése, országok felosztása, ezen országok szellemi elitjének meggyengítése, stb).

Történelmi és egyéb okok folytán, Lengyelország és Szerbia mellett elsősorban Magyarország lehetett volna az az ország, korábban királyság, amelyben meglett volna a képesség a közép-európai nemzetek összefogására. (Ausztria ezt a lehetőségét a majd 3-400 évig tartó rövidlátó, oszd meg és uralkodj politikájával eljátszotta.)

A Közép-Európa megerősödésétől tartó nyugati és keleti nagyhatalmak tehát úgy látták jónak, ha a Magyarország körüli természetes határokat megváltoztatják, s azt felosztva olyan mesterséges államokat hoznak létre, amelyek lehetlenné teszik ezen országok egészséges fejlődését. E politikának legfőbb vesztese közvetlenül alighanem a magyar nép, Magyarország volt, melynek az etnikai határok semmibevételével történt trianoni (1920) fölosztása kisebbségi sorba taszította magyarok millióit. Közvetve azonban, mivel az új határok lehetetlenné tettek minden összefogást e térségben, visszavetette a többi közép-európai nép fejlődését is, sőt háborús összecsapásokat eredményezett, melyekben aztán a Nyugat most mint civilizátor lépett föl. Így vált kiszolgáltatottá egész Közép-Európa először a Szovjetuniónak, később a Nyugatnak. (Azt a nézetet, mely szerint Magyarország földarabolásának az oka annak világháborús szerepe lett volna, ami miatt meg kellett volna büntetni, nyugodtan elvethetjük, hiszen az Osztrák-Magyar Monarchiában a külügy az osztrákok kezében volt, Magyarország külügyi kérdésekről nem dönthetett.)

A Közép-Európát illető kérdések többségében Moszkva és Nyugat általában egyetértett, sőt igen gyakran egyeztetett is - 1920 előtt is és 1989-ben is. (Ez utóbbira álljon itt példának a szocializmus összeomlása előtti, máltai amerikai-orosz, Reagan-Gorbacsov között lezajlott csúcstalálkozó, ahol többek között ezen országok további sorsáról is határoztak.)

Ez a nagyhatalmi politika, mint azt a szocializmus igája alól 16 éve felszabadult közép-európai országok keserűen megtapasztalhatták, egyenlőre mind a mai napig nem változott. A máltai találkozót (1989) követően a nyugati országok EU-s és nem EU-s országok érthetetlen módon szinte versenyben segítik és osztogatják az állami kitüntetéseiket azoknak a saját országukat most a Nyugatnak kiárusító volt kommunista politikusoknak és titkos ügynököknek, akik sem 1990 előtt, sem utána a saját nemzetük érdekeit nem szolgálták (akiknek a nyugati jogrendszer szerint, ha nem börtönben, de legalábbis valami félreeső helyen lenne a helyük). Csak három példa:

1. Tony Blair, ez évi magyarországi látogatásán egy olyan magyar embertől elkobzott villába ment el vacsorázni, melynek akkor beköltözött lakóját (Apró Antalt) Magyarországon mint az 50-es évek diktatúrájának legvéreskezűbb emberét tartják számon. Aki pedig megvendégelte, az ezen ember lányának a veje. A látogatást követően a budapesti repülőtér két héten belül angol tulajdonba került.

2. A szocialista Magyarországon a besúgóhálózatot megszervező III/II-es osztály D-209-es tisztjeként ismert, a nem kis nyugati segítség mellett 2002-ben hatalomra került Medgyessy Péter - honlapja szerint - eddig /javarészét besúgói múltja kiderülte után/ a következő nyugati kitüntetéseket kapta:

2000: Francia Becsületrend Lovagi Fokozata (Chirac) (sic. Becsület!),
2002: Belga Korona Nagykeresztje
2002: Felkelő Nap érdemrend
2003: Chilei érdemrend
2003: Norvég Királyság Érdemrendje Nagykeresztje
2004: Francia Becsületrend főtiszti fokozata (sic. megint Becsület!)
2004: Német Szövetségi Köztársaság Érdemrend Nagykeresztje.

3. Magyarország a több mint negyven évi, szinte mindent tönkretevő szovjet megszállás és kiszipolyozás, vérveszteség után 2005-ben az EU-ban nettó befizető volt.

Az EU (igaz, közreműködtek ebben még más hatalmak is) tehát nem hogy talpra segítette volna ezeket az országokat, de megakadályozta őket a politikai, gazdasági, erkölcsi megújulásban, sőt ami a még a szovjet időkből megmaradt, azt is elvitte.

Megítélésünk szerint, ha a Közép-Európa szétzúzása a világháborús időkben a nyugat-európai nagyhatalmaknak gazdasági-politikai érdeke volt (ami persze nem jelenti azt, hogy e levél szerzői ez iránt az embertelen politika iránt megértőek volnának), akkor ez az állapot mára megszűnt. Ma, ha az EU versenyképes akar maradni, akkor alighanem esztelen dolog volna még mindig Közép-Európa megerősödésétől és összefogásától félni, a természetellenes, a békés építkezést, összefogást lehetetlenné tevő határokat fenntartani, s az idegenbe taszított néprészektől még az autonómiához való jogot is megtagadni. Ezért most Nyílt levéllel fordulunk az: - Európai Bizottsághoz - az Európai Parlamenthez és - az Európai Únió Tanácsához, tisztelettel kérve, hogy az EU támogassa a magyar közösségek autonómia törekvéseit.

Ha ugyanis az EU komolyan veszi az európai népek összefogásának gondolatát, akkor az nem kezdődhet úgy, hogy annak közép-európai régióját, a Moszkva által odaültetett volt kommunisták segítségével gyarmatosítja, gazdaságilag tönkreteszi. Nem lenne szabad ezen országokat, melyek nemrég hallatlan hittel, erővel tudtak volna az országépítéshez fogni, korrupttá tenni, köztörvényeseket, országrombolókat hatalomba segíteni, csak azért, hogy kivásárolhassák ezen országok lakossága alól, amit a szovjet még meghagyott, tönkretéve ezen EU-országok gazdasági-politikai-kultúrális (morális) fejlődését.

Tisztelettel javasoljuk tehát, hogy az EU változtasson ezen a politikáján. Mérje fel az általa ezen országokban a 90-es évektől okozott károkat, alapítson független (nem pedig volt kommunistákból) képviselőkből és szakértőkből álló bizottságot, amely tanulmányozza, hogyan lehet a Közép-Európában rejlő hallatlan nagy energiákat felszabadítani és az EU gazdaságilag hatékony régiójává, tenni. E közben azt sem szabad elfelejteniük, hogy a közép-európai összefogásnak, bármennyire is akadályozták, aláásták, elhallgatták az 1300-as évektől napjainkig terjedő hagyományai, vannak, amelyre még most is építeni lehetne.

írta Kádár György
a HUNSOR Finnországi munkatársa
-o-o-

Open letter to the EU

EU should alter its policy concerning Central Europe - Support the Autonomy calls of Central-Europe

Vaasa-Gödöllo, May 14th 2006

Ladies and Gentlemen, Honourable members of councils and parliaments!

At the end of World War I the great powers of Europe felt, that their safety, or at least their common interest, demanded that, there is no strong state or union of states in Central Europe, that the states located in the middle of Europe do not ally. This is supported by rather many historical facts in the histories of these nations, ranging from Finland to Bulgaria (entrainment of politicians, drawing unnatural borders, dividing countries, weakening the intellectual elite of these countries, etc.) Due to historical and other reasons, in addition to Poland and Serbia, primarily Hungary could have been a European state, former kingdom, which had the capability of uniting Central European nations. (Austria threw away this possibility by it's near-sighted policy of "divide and rule" for nearly 400 years.)

Fearing for the strengthening of Central Europe, the western and eastern great powers thus decided to change the natural borders around Hungary, and, by dividing the country, created artificial states, which made the normal development of this region impossible. Directly the biggest loser of this policy was most probably the Hungarian nation and Hungary, whose division in the Treaty of Trianon (1920) ignoring all ethnical borders pushed millions of Hungarians into being a minority. Indirectly, since the new borders made all kinds of co-operation impossible in this region, in fact the above policy threw back the development of the other nations of Central Europe as well, causing even wars, in which the West could now act as a civilisator. This is how whole Central Europe became dependent first of the Soviet Union, and then of the West. (The view, according to which the reason for dividing Hungary was its role in the Great War, and it was to be punished for this, can be rejected, since in the Austro-Hungarian Monarchy foreign affairs were handled by the Austrians, Hungary was not even dealing with such matters.)

In most questions concerning Central Europe Moscow and the West usually agreed, frequently even collaborated - before 1920 as well as in 1989. (Let an example for the latter be the American-Russian, Reagan-Gorbatshov summit meeting taking place in Malta just before the breakdown of socialism, where decisions were made among others on the future of these Central European states.) This policy of great powers, as the Central European countries, freed 16 years ago from the yoke of socialism, have bitterly experienced, has still not changed. After the meeting of Malta (1989) the western states, EU- as well as non-EU, are almost competing to help, and honour with state medals, the ex-socialist politicians and secret agents, who are now selling their countries to the West, and who have not served their nation's interest, neither before nor after 1990 (who, according to the Western legal system, should be put out of the way, if not even in prison.) Three examples only:

1. Tony Blair, during his visit to Hungary, had dinner in a villa, seized once from a Hungarian Jew, becoming thus the property of Antal Apro, who is considered as the most blood-handed man of the dictatorship of the 50's. Blairs host, in turn, was a relative to Apro's daughter. Two weeks after the visit the international airport of Budapest became British property.

2. According to the homepage of Péter Medgyessy, who is known as a higher order agent of the socialist spy network (class III/II agent D-209), and who came in power in 2002 with considerable help from the West, has been given so far (mainly after his history as an agent was revealed) the following medals:

2000: Knightly level of Order of Honor of France (Chirac) (Honour!)
2002: Great Cross of Belgian Crown
2002: Rising Sun order of Excellence
2003: Order of Excellence of Chile
2003: Royal Great Cross of Order of Excellence of Norway
2004: Officer level of Order of Honour of France (Honour again!)
2004: Great Cross of Order of Excellence of German Federal Republic.

3. In 2005, weakened by the 40 years of destroying and impoverishing soviet rule, Hungary came out paying more money to the EU than getting from it.

Thus the EU, instead of helping these countries on their feet again, hindered their political, economical and moral revival, taking even away what the soviet times had left.
Our opinion is, that in case the dissension of Central Europe was the economical and political interest of the western European powers in the world war times (which naturally does not mean, that the authors of this letter sympathize with that inhuman policy), things have now changed. Today, given that the EU wishes to remain competitive, it would be mindless to be afraid of the strengthening or unification of Central Europe, to maintain unnatural borders, which make peaceful development and co-operation impossible, and to deny the right even for autonomy from the parts of nations pushed outside borders. Therefore with this Open letter we respectfully ask the - European Council, - European Parliament and the - Council of Europe to support the calls of Hungarian communities abroad for Autonomy.

If the EU is serious about the idea of unifying the European nations, it cannot begin by colonizing and economically destroying the central region of Europe, with the help of ex-communists placed there by Moscow. Not long ago these countries could have started rebuilding themselves with strength and faith in the future, and it is wrong to help their corruption, to help corrupt and destructive leaders to power, just for buying out everything that was left from the soviets, thus distroying the economical-political-cultural (moral) development of these EU-states.

Thus we respectfully recommend that the EU should alter its policy concerning this matter. It should estimate the damage done in these states since the 90's, establish a commission consisting of independent (not of ex-communists) representatives and specialists, which inspects the possibilities for utilizing the energy of Central Europe and making it an economically efficient region of the EU. What should also be kept in mind is that however strongly it has been set back, undermined or hushed, Central European co-operation has a history ranging from the 14th century until today, on which it would still be easy to build.
by dr. György Kádár
HUNSOR correspondent from Finland

 

____ Monitoring, Research, Analysis ____
~ by Kormos László, Webmaster & Creative Development ~
~ 1997 -HUNSOR- All Rights Reserved. ~