A Magyar Svéd Online Források honlapja  

  A KISZ-király és a kancellár
  írta Kaslik Péter
  a HUNSOR Kanadai munkatársa, a HUNCOR főszerkesztője  "A sejthasadás igénye szerint nő az igény újra definiálni: ki a köztolvaj, az osztály - és népáruló, a demagóg, a szó-diarés üzér s könyöklő s mind a törtető: mert hova is? Illyés Gyula: Közügy (1981)  A magyar nyelvterületen ma már egy Gyurcsány Ferenc nevével kezdődő mondatot nem lehetséges közröhej, vagy általános megbotránkozás és szégyenérzet nélkül befejezni. A közelmúltban ismét leesett a csillár. Angela Merkel német kancellár, 2007. augusztus 22-én egynapos látogatásra érkezett Magyarországra, és ebből az alkalmából találkozott Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel, utána pedig az ellenzék vezetőjével, Orbán Viktorral. Gyurcsány Ferenc ezt a hivatalos alkalmat megfelelőnek ítélte arra, hogy a német államfővel megossza "különvéleményét" a Szentkorona jelentéséről, és az állam jelképeinek az Országházban való elhelyezésének helyénvalóságáról:

  "Az az igazság, hogy én mélyen ellenzem, hogy itt van. Szerintem ez a Parlament a köztársaság Parlamentje, és nem jó a királyság jelképét idehozni. A jobboldali konzervatív kormány döntött így, Orbán miniszterelnök úr" (hír TV, MNO Gyurcsány "kiselőadását" megnézheti ide kattintva. )
  Szégyenletes és megalázó volt a magyar államiság és diplomácia számára, amint Gyurcsány Ferenc félresikeredett tekintélyt mímelő fejtartásával, komolykodó hangjával, és egy elegáns borbély mozdulataival minden előzmény, vagy összefüggés nélkül, elmondja Angela Merkel német kancellárnak a maga különvéleményét a Szent Korona jelentéséről, és annak az Országházban való elhelyezésének létjogosultságáról.

  Gyurcsány fenti kijelentését követően két nappal később, 2007. augusztus 22-én Gusztos Péter, az SZDSZ képviselője nyílt levelet intézett a miniszterelnökhöz, amelyben felvilágosítást kér a Szent Korona kiemelt szerepéről a tisztavatási, és a rendőravatási ünnepségeken. Gusztos Péter levelét a Népszava, annak teljes terjedelmében leközölte.

  Gusztos Péter először a Népszabadság 2002. január 10. számában tett panaszt a Szent Koronának a Magyar Igazolványon való megjelenítése ellen, amelyben azt kifogásolta, hogy a Szentkorona sérti az utódállamok érzékenységét. Gusztos Péter cikke nyomán egy minősíthetetlen kampány indult a Szent Korona ellen. Gyurcsány Ferenc ezt a nyilvánvaló összhangot, a Szentkorona elleni kampányt, most kormányszintre, illetve a nemzetközi politika szintjére emelte. Félve gondolhatunk csak Gyurcsány Ferenc és Gusztos Péter felháborodására: ha azok egy magyar kormányküldöttség tagjaiként ellátogatnak Izraelbe, és az izraeli köztársaság Országházában, a Knesszetben megpillantják Dávid király csillagát.

  Gusztos Péter tettetett kérdésére Zrínyi Miklós fogalmazta meg a tömör választ 1663-ban: "Az mi régi Szent István királyunknak koronája semmi a pallos nélkül." Vagyis: A Szent Korona foglalja magában azokat az emberi és nemzeti értékeket, amelyek védelmében az államnak joga van honpolgárait felszólítani arra, hogy ha kell, életüket adják a haza igazi értékeiért. Ezért van a Szent Koronának kiemelkedő szerepe a tisztavatási és a rendőravatási ünnepségeken.

  Sis hobestus - Légy becsületes

  István király Intelmei, 1015
  Gyurcsány Ferenc zavaros megnyilatkozásai egyszerre több síkon értelmezhetőek. Gyurcsány kijelentése, annak szerkezetét tekintve azt tükrözi, hogy a miniszterelnök felfelé szolgalelkű és behízelgő, lefelé pedig erőszakos és igazságtalan. A szóban forgó kijelentés, annak valóságtartalma alapján azt jelenti, hogy Gyurcsány szokásához híven Angela Merkelnek is hazudik, mert elhallgatja a német kancellár előtt a magyar alkotmányának a Szent Koronára vonatkozó rendelkezéseit.

  Magyarország alkotmányának XIV. fejezet 76. § 2. pontja szerint, a Szent Korona, a Magyar Köztársaság címerének egyik megnevezett alkotóeleme. Az alkotmány fenti paragrafusaival összhangban lévő: "Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló törvény" rendelkezései is azt bizonyítják, hogy a Szent Korona a mindenkori magyar állam legitimitásának és történelmi folytonosságának jelképe, nem pedig a királyi államforma kelléke.

  Az Alkotmány 77. § 2. pontja szerint: "Az Alkotmány és az alkotmányos jogszabályok mindenkire egyaránt kötelezőek." Arról ne is beszéljünk, hogy az alkotmányos rend biztosítása éppen a miniszterelnök elsődleges felelőssége. Gyurcsány tehát nemcsak hazudott Angela Merkelnek, amikor a Szent Koronáról mint a királyság jelképéről beszélt, hanem megsértette a saját hivatali esküjét és az alkotmány előírásait is. A Szent Korona tehát az alkotmány előírásai szerint nemzeti jelképeink egyik meghatározó elemeként van jelen az Országházában, nem pedig a királyság jelképeként, amint azt Gyurcsány állítja. A Szent Korona a "helyünk a nap alatt" jelképe, szűkebb értelemben pedig a "helyünk a Kárpát- medencében" alanyi jogának ezer éves múltra visszatekintő bizonyítéka. A Szent Korona a magyar államiság jelképe, és a magyar állam önállóságának, és szuverenitásának alapját képezi. A Szent Korona szorosan összefügg a magyar nemzet egységének, és a nemzet megmaradásának kérdéseivel is. A Szent Korona a magyar nemzetnek Európa népeivel kötött örökérvényű társadalmi szerződésének záloga, és ezzel Európához tartozásunk eltörölhetetlen bizonyítéka.

  Nincs tehát az az emberi meggyőző erő, hazugságra való rátermettség, utólagos magyarázkodás vagy furfang, amely Gyurcsánynak a Szent Koronáról való kijelentéseinek másodlagos céljait, tárgyi tévedéseit, zavaros logikáját, jogi pontatlanságait, fogalmi ellentmondásait, és nyelvi értelmetlenségeit ésszerűen és elfogadhatóan megmagyarázhatná. Ennek ellenére Daróczi Dávid, kormányszóvivő a Klubrádió Kontra című műsorában utólag arról igyekszik meggyőzni az embereket, hogy amit Gyurcsány egy protokoll alapján s egy előre előkészített állami látogatás alkalmából körülbelül egy perc alatt elmondott nem azt jelenti, amit Gyurcsány mondatai az ország hivatalos nyelvének értelmezése alapján jelent hanem azt, amit most a kormányszóvivő utólagosan elmond: "Nyilvánvalóan tudatában van a miniszterelnök, hogy mi a Szent Korona törvényi státusza, de a véleményét ezzel együtt is már többször kifejtette erről." A kormányszóvivő fenti kijelentése nem tartalmaz egyetlen bizonyítékot, vagy meggyőző érvet sem Gyurcsány kijelentésének igazolására. Egyszerű ráduplázásról, illetve pozitív formában megfogalmazott tagadásról van szó. (A kormányszóvivő nem mond mást, minthogy Gyurcsány igenis tudja, hogy mi a Szentkorona törvényi státusa.) Különleges azonban, hogy az alkotmány ide vonatkozó előírásaira a kormányszóvivő sem hivatkozik.

  Úgy tűnik, hogy Daróczi Dávid maga is érzi, hogy semmi kézzelfoghatót nem hozhat fel Gyurcsány védelmére és a továbbiakban azt mondja, hogy szerinte vannak Magyarországon ennél fontosabb kérdések is, amikről vitatkozni érdemes a parlamentben különben pedig mindenért a Fidesz a hibás. Ezzel a kibúvóval pedig az a baj, hogy a Szent Korona kérdését maga Gyurcsány vetette fel. Senki sem kérdezte. Ha Magyarországon vannak fontosabb dolgok, mint a Szentkorona jelentősége és annak elhelyezése, akkor Gyurcsány miért a Szent Korona elhelyezéséről beszél a német kancellárnak, és nem például a határon túli magyar közösségek tagjai elleni jogsértésekről vagy a magyar gazdák súlyos helyzetéről, a magyar föld ideken kézre juttatásáról, az iskolabezárásokról, a pedagógusok tömeges elbocsátásáról, vagy az egészségügyben teremtett képtelen állapotokról világosítja fel a német kancellárt? A kormányszóvivő utólagos mentegetőzése, a fentiek mellett önmagában is több olyan ellentmondást tartalmaz, amely a "vak vezet világtalant", alapján külön elemzést igényelne.

  Néhány nap múlva Gyurcsány maga is odaáll, és internetes naplójában megkísérli elmagyarázni, hogy nem azt mondta, amit mondott, hanem azt, amit most mond:

  "Fel nem foghatom, hogy mitől lenne a harmadik Magyar Köztársaság jelképe a Szent Korona. A köztársasági eszmerendszer egész lényege abból a hitből, meggyőződésből származik, hogy a demokratikus államhatalomban a közhatalom forrása a nép és a népakarat. Hogy a közhatalom nem természeti vagy isteni eredetű, hanem a demokratikus népakarat által meghatározott." http://www.stop.hu/articles/article.php?id=184152

  Ne kérdezzük, hogy a "közhatalom természeti eredete" mire vonatkozik, vagy melyik jogelméleti iskola meghatározásait követi, illetve létezik- e ilyen jogfelfogás. Ne kérdezzük azt se, hogy Gyurcsány képes- e követni a saját gondolatainak logikáját, mert ha a "köztársasági eszmerendszer" is a "hitből" származik, a népakarat pedig a köztársasági eszmerendszer alapját képezi, akkor a "népakarat" is isteni eredetű. Ezek szerint a Szent Korona nem képezheti a köztársaság antitézisét, hanem a dolgok mélyén a Szent Korona szintén a népakaratot jelképezi. A Szent Korona jelentése valóban nem összeegyeztethetetlen a népakarat fogalmával, de Gyurcsány ennek éppen az ellenkezőjét szándékozott bizonyítani.

  "A hatalom, nem az igazság teszi a törvényt"

  Az ország miniszterelnöke hivatalának meghatározása, és eskütétele alapján felelős az ország törvényes rendjének biztosításáért. Lehet-e, tehát a miniszterelnöknek magánvéleménye azokra az előírásokra vonatkozólag, amelyek tiszteletben tartásáért ő maga a felelős? Thomas Hobbes híres kifejezése: "Auctoritas, non veritas facet legem." (A hatalom, nem az igazság teszi a törvényt), annak legalapvetőbb értelmezése szerint is azt a magától értetődő és általánosan elfogadott tényt fejezi ki, hogy "a szabály, az szabály", és amíg egy szabály érvényben van, annak a tiszteletben tartását a törvény biztosítja. A fentieknek semmi köze az úgynevezett "rossz törvények" megtagadásának erkölcsi jogához, már azért sem, mert az alkotmánynak a nemzeti jelképekről szóló határozatait Gyurcsány pártja is megszavazta. Ebből a szempontból Gyurcsány kijelentése egyfajta hazaárulásnak is minősíthető. Gyurcsány maga egyfajta jobboldali leninista, aki számára a politika a "barát" és az "ellenség" előre kijelölt meghatározására épül. Gyurcsány egész lényét az ellenségkép és a gyanakvás (éberség), az állandó támadás, (az osztályharc kiéleződése), a bosszú, és a minden áron való érvényesülés kényszere fűti. Gyurcsány ténylegesen azt mondja a német kancellárnak, aki a látogatás során mindkettőjük tudomása szerint Orbán Viktorral is találkozik, hogy ha Orbán Viktor kerül hatalomra, akkor Magyarországon visszatér a királysági államforma. (Mindenért Orbán a hibás. Vagyis: A reakció keze csak arra vár, hogy az országházba betegye a lábát.) A Forbes magazin szerint Angela Merkel ma a világ legnagyobb hatalommal rendelkező női politikusa, aki naponta hozzáértően tárgyal az Európai Unió, valamint a világ országainak vezetőivel, és legjobb tudású szakembereivel. Tudvalevő az is, hogy Angela Merkel maga is igen magas fokú képzettséggel rendelkező személy és tapasztalt politikus. Angela Merkel fizikából és vegytanból doktorált. Politikai és társadalomtudományi cikkei pedig rendszeresen jelennek meg a legrangosabb társadalmi és politikai folyóiratokban.

  Tudvalevő az is, hogy a németek igen módszeresek, és a kancellár külföldi látogatását sem bízzák a véletlenre, már csak azért sem, hogy a német kormányszóvivőnek ne kelljen utólag kézzel-lábbal magyarázkodnia, hogy hát Merkel asszony ezt nem így gondolta, és nem azt mondta, amit mondott, hanem azt, amit mi most mondunk, hogy mondott. Nyilvánvaló az is, hogy a németek készültek Gyurcsányból, illetve vették a fáradtságot, hogy megismerjék emberüket. Feltételezhető, tehát, hogy amint Gyurcsány a koronáról kezdett beszélni, Angela Merkel valószínűleg tudta miről van szó, és azt is, hogy kivel van dolga.

  Elképzelhetetlen, hogy Gyurcsány milyen választ várt Angela Merkeltől. Talán azt, hogy Merkel azt mondja: "Richtig, igaza van Önnek, Herr Gyurcsány. A Szent Korona furton furt arra emlékezteti a magyarokat, hogy olyan politikát kellene folytatni, ami a magyaroknak jó. A Szent Korona a határon túli magyarokat pedig arra emlékezteti, hogy ők is ugyanolyan magyarok, mint a "magyar magyarok, " ez pedig sérti az utódállamok, a liberálisok, valamint a trianoni nagyhatalmak érzékenységét, mert a Szent Korona puszta jelenlétével a magyar nemzet egységére utal. Különben is mindenért Orbán a hibás örökkön örökké, Ámen. Köszönöm, hogy erre felhívta a figyelmemet, mert mi ezt Németországban nem tudjuk ugyebár. Ha ma délután találkozom Orbánnal, majd megmondom én neki, hogy Németország liblingje csak az lehet, aki micisapkaként kezeli a nemzet ezer éves államiságának jelképét."

  Angela Merkel azonban nem szólt semmit, mert tudja, hogy a nemzeti jelvények az ország önállóságát jelképezik, s ennek alapján a magyar Szent Korona jelentésének, és annak az Országházban való elhelyezésének kérdése is - belügy. Zárószó

  A birodalmi politika szolgálatában álló magyarországi hatalmi elit soha sem lesz képes megérteni a Szent Korona igazi jelentését, mert a szabadság zászlaja helyett, a rabság zászlóit hordozza és adja kézről kézre egymásnak. Akik a külső birodalom nevében kormányoznak, azok számára az ország csupán a földet, és az államformát jelenti. A föld azonban nem a haza, és nem is az ország, az csupán lakhely, üzlet és gazdaság. Az államforma pedig a legjobb esetben csak keret, a legrosszabb esetben pedig ürügy. Babits szerint, ami a földben szent, az az emberek emlékei, nyelvünk, gondolataink, amelyeken kívül nincsen számunkra hely. A Szent Korona az igazi és mindenkori szabad hazát, és a hazára való jogot jelenti, amelynek zászlaját főbenjáró bűn és hazaárulás egymás ellen, vagy más nemzetek ellen fordítani. Azok számára, akik ezt megértik, a Szent Korona jelentése - belügy.


  » vissza a HUNSOR honlapjára  írta Kaslik Péter
  a HUNSOR kanadai munkatársa, a HUNCOR főszerkesztője


  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Kaslik Péter írásai:
  "Elcserélt fejek"
  Megérdemlik e a magyarok Gyurcsány Ferencet?
  A kettős állampolgárság igazi arca
  A reményhez 2006.
  A merénylők és terroristák országában - Magyarverések Vajdaságban
  Mit kíván, (és mit nem kíván) a Vajdasági Magyar Szövetség?
  Híd a Semmibe...
  Szfinx a Hortobágyon
  Két úr a villamoson
  Levél haza - Az én kopogtató cédulám
  A magyar diplomácia és a vajdasági magyarok - írta Kaslik Péter
  Húsz év múlva - A magyarellenes támadások és a vajdasági magyar vezetok
  „Mint aki halkan belelépett…”
  Gyurcsány Ferenc és mária országa
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Vissza a HUNSOR honlapjára

   HUNSOR - All Rights Reserved - ., A.D.