A Magyar Svéd Online Források honlapja  

  Magyar Szellemi Műhely
  írta Dr. Hódi Sándor
  a HUNSOR Délvidéki munkatársa  SZÉCHENYI ISTVÁN STRATÉGIAKUTATÓ ÉS FEJLESZTÉSI INTÉZET

  "Ha az országok és nemzetek virágzását tekintjük... úgy fogjuk találni, hogy felemelkedésük oka többnyire az egészséges agyvelo és a jól szervezett tudományos intézetek voltak" (Széchenyi)

  Küldetésnyilatkozat


     A határon túli magyarság a XIX. századbeli lelki alkattal élte végig a XX. századot, és ezzel a lelki alkattal lépett be a XXI. századba. Ennek a megkésettségnek a legfobb oka az, hogy az elcsatolt területekre került magyarság szellemi muhelyek és nemzeti értelmiség nélkül maradt. A jobbára földmuvesekbol és munkásokból álló népesség önnön erejébol nem volt képes a magyar intézmények -- önálló iskolák, egyetem, sajtó, tévé -- és az értelmiség hiányából fakadó szellemi urt áthidalni, még kevésbé nemzeti stratégiát kidolgozni, ezért nem lelte helyét és mindmáig távlatnélkülinek érzi jövojét.
         A délvidéki magyarság szellemi-kulturális élete a harmadik évezred elején gyarmati állapotokat tükröz: a közoktatásból, tájékoztatásból, politikából teljes egészében hiányzik a magyar szellemiség. Idegen érdekek, szándékok, törekvések hatása alatt áll közéletünk, ezért nemzeti közösségünk (ha egyáltalán beszélhetünk közösségrol) nem képes megjeleníteni és eredményesen képviselni érdekeit.

  A közös érdek a nemzetek hosszú életének az egyedüli biztosítéka

         Amíg a XIX. századból ránk maradt folklórban elevenen élnek a múlt hagyományai, szellemi életünkbol teljes egészében hiányzik a szolidaritásérzés és a közösségi tudat, amely a jövot illetoen az összefogás alapjául szolgálhatna. A nemzettudat hiánya miatt az egyéni sorsszervezodés nem képes közös cselekvési programokban összegezodni, ami a népesség atomizálódását és felmorzsolódását eredményezi.
         A gyökértelenség nem csak a közösség, az egyéni életvitel szintjén is megbosszulja magát: nehezen elviselheto rossz közérzettel jár, amely különbözo lelki károsodásokban és önpusztító magatartásban ölt formát.
        Az elmúlt nyolcvan esztendoben növekvo mértékben pusztult, szegényedett és öregedett el Délvidék magyar lakossága. Ennek a folyamatnak a megállítására és visszafordítására kísérlet sem történt, s vélhetoen nem is történik mindaddig, amíg véget nem ér a szellemi-kulturális elnyomás, az európai keresztény kultúrának és a nemzettudatnak a szándékos és módszeres háttérbe szorítása.
        Az elszakított nemzetrészek gondjai-bajai többrétuek: politikai, gazdasági, demográfiai és mentális természetuek. Ez utóbbi talán a legsúlyosabb valamennyi közül, hiszen nem önmagukban a körülmények, hanem a lélek tesz népeket erossé, megfontolttá, magának jövot építové, mint ahogyan a lélek gyengesége vagy hiánya tesz más népeket életunttá, szervezetlenné, magatehetetlenné.

  A kisebbségi kérdés rendezése magának a kisebbségi helyzetnek a megszüntetése.
         Mindaddig, amíg nem kerül sor a kisebbségi kérdés rendezésére (a kisebbségi helyzet megszüntetésére!), nehezen várható el az elszakított nemzetrészek szellemi újjászületése, anyagi és kulturális felemelkedése. A helyzet megváltozása azonban nem kevéssé magának a magyar szellemiségnek a függvénye, hiszen e nélkül fel sem merülhet, meg sem fogalmazódhat semmiféle közösségi igény.
        Ebbol a csapdahelyzetbol nem könnyu kiutat találni. De nem lehetetlen. Hivatkozhatunk Széchenyinek arra a szép gondolatára, mely szerint úgy remélhetünk magunknak jövot, ha szilárd szellemi alapon nyugszik jellemünk.

  "Azt a nemzetet, amelyben erős lélek van, idegen hatalom soha és semmi körülmények közt nemcsak, hogy el nem nyomhatja, de óriási előmenetelében sem hátráltatja."


         Keresve a szellemi megújhodást szolgáló együttgondolkodás új lehetőségeit és eszközeit, a társadalmi önszerveződés felélénkítése, a korszerű nemzettudat kimunkálása és a világfolyamatokhoz való felzárkózás serkentése céljából szükségesnek láttuk egy kisebbségi stratégiakutató és fejlesztési intézet létrehozását.


  Az Intézet céljai


         Olyan intézetet, szellemi műhelyt kívántunk létrehozni, amely megfelel az ezredfordulót követő kihívásoknak. A térség, amelyben élünk, most szabadul ki a diktatúrából és a dezinformációs társadalomból. Egyszerre éljük át:

  - a többpártrendszer kialakulásának,
  - a piacgazdaságra való áttérésnek,
  - a nacionalista államok bukásának és széthhullásának,
  - az újkapitalizmus térhódításának,
  - a világ globalizálódásának,
  - az információs-kommunikációs társadalom kialakulásának,
  - és az útkereséssel járó társadalmi problémáknak a nehézségeit.

         Miközben az élet drámai változásokkal van tele, és a jövő alakulása nagymértékben attól függ, hogy milyen gyorsan tudunk bekapcsolódni a jelzett világfolyamatokba, a délvidéki magyarság a kommunista diktatúra következményeként még mindig passzív rezisztenciában szenved és tétlen szemlélője a dolgok alakulásának.
         A Magyar Szellemi Muhely ihletője, mozgatója, szervezője kíván lenni a délvidéki magyarság megerősödésének, ugyanakkor a katalizátor szerepét kívánja betölteni a térség Európához való felzárkózási törekvéseiben. A Muhely maga köré kívánja tömöríteni mindazon személyeket, egyesületeket, szervezeteket, akik, illetve amelyek szívügyüknek tekintik a fenti célkituzést.


  A múlt helyett a jövőhöz igazodni

        Az életszervezés szempontjából a legnagyobb gondot az jelenti számunkra, hogy tudatunk a múlt lenyomatait őrzi, cselekvéseink során a korábbi helyzethez igazodunk, nem a jelenhez és a jövohöz. Az emberek nehezen tudnak megszabadulni attól, amit egyszer a fejükbe vettek. Többnyire elavult ismeretekkel rendelkeznek, amelyekhez annak ellenére ragaszkodnak, hogy már semmi értelmük nincsen.

  "A mi magyar bajunk mindig az idő volt. Az órák itt lassabban járnak, mint Európában. Amikorra nálunk megérett valami, Európa már döntést is hozott, a számunkra is." (Németh László)


         Ma naponta szükséges összegezni, és újra értelmezni a világot, amelyben élünk.
  Az emberek általában úgy viselkednek, gondolkodnak, mintha megállt volna velük az idő. Nem érzékelik a társadalmi változásokat, vagy nem hajlandóak tudomást venni róluk. Ez a szindróma különösen a kivándorlók esetében szembetunő, akik olykor halálukig ragaszkodnak az egykori szülföld-képhez, jóllehet az már régen a múlté.
         Nevezzük egyszerűen emigráns szindrómának ezt a jelenséget, amely gyakran azokra is jellemző, akik bár egy helyben élnek, nem veszik észre, hogy a világ megváltozott körülöttük.
        Nemcsak az egyéni életszervezés, hanem a szellemi és politikai élet is foglya a múltnak. A trianoni békeszerződés megemészthetetlen keservei gyötrő társadalmi, politikai, szellemi válságként nehezednek ránk, olyannyira, hogy nyolcvan esztendő után sem sikerült megszabadulni a pusztulás víziójától és a reménytelenség érzésétől. Annyira sem sikerült a depresszióból kilábalnunk, hogy megfogalmazódott volna valamilyen jövőkép bennünk. Holott sosem volt nagyobb szükség a világban eligazításul szolgáló irányture, átfogó nemzetstratégiára, mint manapság a globalizálódó és gyorsuló világban, amelyben az értékek válságba kerültek, a családok hagyományos társadalomformáló tradíciói megváltoztak, a kommunizmus bukását követő új világ a népesség többsége számára ismeretlen versenytörvények szerint szervezodik. Pedig ezek a törvények kőkemények, amelyekben a trianoni csonkolt nemzettestbe sulykolt önvádaknak és belső kínoknak nincs semmi helyük.

  A múlt fölött már nincs hatalmunk, a jövendőnek azonban még urai lehetünk.


  A jövő a tudás alapú társadalomé


         A nemzetek és nemzetrészek élete alapvetően az emberek tudásától, egészségétől, a család megerosödésétől, illetve a közösség szellemi fejlettségi szintjétől függ. A globalizálódó világban, amelyben mindent háttérbe szorít az anyagi javak uralma, az egészség megőrzése, a család biztonsága, a tudás gyarapítása, a nemzeti értékek ápolása jelenti a társadalom fejlodésének alapját. Ahogyan Széchenyi mondja: a népek értelmi súlyától függ, hogy az emberi civilizáció milyen lépcsofokáig jutnak el.

  "Az intelligens nép mostoha honát is kellemesre varázsolja, egy elfogult nép ellenben paradicsomi hazáját is igen kellemetlenre változtatja."


        A tudás nehezen megszerezhető, költséges, fáradtságos, időigényes és csak hosszú távon megtérülő befektetés. A tudás megszerzésének eredményeként azonban -- alacsonyabb vagy magasabb szinten -- monopolizált hatalom jön létre, amely versenyképessé tehet népeket és embereket az újkapitalizmus kemény világában. Nekünk is, mint a térség más népeinek, csak a tudás és a szellemi tőke megszerzése és növelése biztosíthat felzárkózási esélyt Európához. Ennél fogva a legfontosabb feladat a tudás megszerzési hálózatának a kiépítése, működtetése és fejlesztése.


  A magyar fejlődés alapja


         A magyar fejlődés alapja a szellemi tőke gyarapítása, a tudáspotenciál növelése.
  Sokan azt tartják, hogy a jog a hatalom szolgálólánya. A tudás is a világ hatalmi elvárásaihoz igazodik. A kérdés mindig az: ki építi ki, ki tartja fenn, ki irányítja a tudományos kutatást, az információáramlást, ki tartja kézben a tudáshálót és a tudás elősztását.
        Jelenleg a tudáspotenciál a diktatórikus globalizációt szolgálja. Illúzió azt hinnünk, hogy a fejlett világ modelljeinek és receptjeinek szolgai lemásolásával megoldhatjuk saját sorsunk dilemmáit.
         A Stratégiakutató és Fejlesztési Intézet a globális világ, a közép-európai térség, és azon belül a magyar valóság újraelemzésével kíván foglalkozni a programalkotás szándékával. Programalkotás, nemzeti stratégiakeresés nélkül nem lehet új jövoképet kimunkálni, új jövokép nélkül pedig nem lehet a fejlett világhoz felzárkózni.


  Szellemi kapacitásunk


        Intézetekre, szellemi műhelyekre már csak azért is égető szükségünk lenne, mert a délvidéki magyarság esetében nem beszélhetünk se magyar iskolahálózatról, se magyar egyetemi oktatásról. A magyar szülők jelentos hányada már az elemi és középfokú iskolákban szerb tagozatra járatja gyermekét, abból a meggondolásból, hogy késobb úgysincs lehetősége magyarul tovább tanulni. A magyar tagozaton tanuló diákokat is több helyen szerb nyelven oktatják, akiknek aztán nemcsak a szaknyelvi ismeretei hiányosak, hanem íráskészségük és a beszédkultúrájuk is. Magyarságtudatukról pedig jobb nem beszélni.
         Mindezen hiányosságok következtében nemzeti közösségünk szellemi kapacitása nem áll arányban a magyarság létszámával. A magyar iskolahálózat létrehozása a jövő szempontjából esszenciális fontosságú, ám addig is jelentősen növelni kell a magyarság felsőoktatásban való részvételi arányát.
         A tudás fontosságát illetően ne feledjük Széchenyi István jövőre vonatkozó meglátását:

  "A tudományos emberfok mennyisége a nemzet igazi hatalma." (Széchenyi)

        Más természetű gondjaink is vannak. A kommunizmusból öröklött iskolarendszer sem formájában, sem tartalmában nem felel meg a modern kor követelményeinek. A tananyaggal nemcsak az a baj, hogy az életben semmi gyakorlati hasznát sem venni, hanem az iskola többnyire már elavult ismereteket sulykol a diákok fejébe.

        Tehetségek szerencsére mindenütt teremnek, akik szorgalmuknak köszönhetően magas szellemi teljesítményre képesek. A nyugati világ, köztük a legnagyobb amerikai információs cégek, tele vannak kitűnően képzett magyar szakemberekkel. A tehetséges, rátermett, kreatív emberek nem csak a megélhetési gondok miatt vándorolnak ki nagy számban, hanem azért, mert itt a jövőt jelentő tudástőkének nincs értéke. Mi több: a pártállam átkos ideológiai öröksége miatt éppen a legtehetségesebb, legrátermettebb emberek ütköznek a legtöbb nehézségbe.

  A hatalompolitika


         A múlt örökségeként erősen hierarchikus társadalomban élünk, ami nem kedvez sem a tudás megszerzésének, sem a tudás hasznosításának. Az anyagi gyarapodás és társadalmi érvényesülés nem a tudás és szakismeret függvénye, hanem a párttagságé. A tehetségtelen embereknek jól jön ez, mert ravasz képmutatással könnyen kiszoríthatják állásaikból a rátermett, tehetséges embereket, akiktől idegen mindenféle feudális jellegű hűségnyilatkozat.
  Nálunk még mindig a párt helyezi posztokra az embereket.       Sokan még ma sem tudják, hogy tulajdonképpen ez a társadalmi kontraszelekció volt az, ami sírba vitte a kommunista rendszert, és hogy ma is ez a legfobb akadálya a rendszerváltásnak és a jövő felé való fordulásnak.
  A pártdiktatúrákban nem csak az a tragikus, hogy a jövő emberei rossz politikai kompromisszumok áldozataivá válnak, hanem az is, hogy maga a politika képezi a fejlődés legfobb akadályát. Sajnos ez a szemlélet nem idegen a magyar kisebbségpolitikától sem: ugyanazt a káderpolitikát folytatják, mint a hatalmi pártok, ennél fogva a jövő építése helyett a múltat konzerválják nemzeti közösségünk életében.


  Új megoldások keresése


         Mivel a szellemi potenciálban egyébként is szűkölködő magyarságot a pártos kontraszelekcióval nem lenne szerencsés még kilátástalanabb helyzetbe hozni, a Stratégiakutató és Fejlesztési Intézet egyik fontos feladata az, hogy új megoldásokat keressen és sugalljon ezen a téren. Új megoldások keresésére azért is nagy szükség van, mivel a kisebbségpolitika számos vonatkozásokban téves felismerésen nyugszik. Az ötletszerű, esetleges, rögtönzésekből álló, koncepciótlan politizálást távlatot nyújtó stratégiával kell felváltani, amelyben az egyoldalú alkalmazkodás és elvtelen kompromisszumok helyett a kezdeményezésre tevodik át a hangsúly.
        A támogató és ösztönző lépések és az új politikai stratégia kidolgozása mellett figyelembe kell venni azt a körülményt, hogy a délvidéki magyarság ez idő tájt nem mutat kellő fogékonyságot közösségi érdekei iránt, hiányzik belőle az együttmuködésre való hajlandóság, nincs hagyománya az önszervezodésnek és a merev hierarchiát nélkülöző közösségi munkának.


  A globalizáció kihívásai


         A kommunista örökség mellett szembe kell nézni a világ globalizációs kihívásaival is. A globalizáció több területen is dezintegrálja a nyelvi-kulturális közösségeket, amelyeknek csupán az eros lokális hálózati társadalmak tudnak valamelyest ellenállni. A globalizálódó világban a közjó, a közérdek, az élet minosége háttérbe szorul az anyagi érdekeltséggel szemben. A közhiedelemmel ellentétben, amely a globalizálódástól várja a társadalmi felemelkedés lehetoségét, a valóságban ezzel pontosan ellentétes folyamat megy végbe: a jövedelemelosztásban, a gazdasági és politikai hatalom elosztásában mind nagyobbá válnak a meglévo egyenlotlenségek. A vagyon, a hatalom, a jólét mind kevesebb kézben összpontosul.

         A világban két párhuzamos, egymással ellentétes irányú folyamat zajlik. A lokális világ és a globális világ kölcsönhatási folyamataitól függ a dolgok kimenetele. A globális folyamatokkal kapcsolatos történéseket ezért lokális kontextusba kell helyezni. A tudást, információt a magunk javára kell hasznosítani: be kell ágyazni az etnikai közösség, régió, település meglévo szerkezetébe, ismeretanyagába, tudásszintjébe.

         A világtörténéseket le kell fordítani a közösség nyelvére. Ezzel egyidejuleg egy fordított eljoelu feladatot is el kell látni. A lokális kontextusból származó problémákat, igényeket, érdekeket, tudást, tapasztalatot értheto formába kell önteni a globális világ számára, értheto formában és értheto nyelvezettel kell közölni érdekeinket a világgal.

         Ha a kívülrol, a globális világból érkezo tudást, információt nem képes egy közösség a maga javára fordítani, mondjuk olyképpen, hogy azok tanulásra, új ismeretek szerzésére inspirálnak, új tudás, képességek kifejlesztésére szolgálnak, a lokális világ megreked a fejlodésben, és passzív szenvedo alanya lesz a történéseknek. Ez fordítva is érvényes: a globális terjeszkedés is új jellemzoket vehet fel attól függoen, hogy mekkora szerepet játszik benne a lokális tudás, a lokális érdek, a lokális akarat, a lokális identitás.

         A globális folyamatok mögött is lokális érdekek, lokális törekvések, lokális tudás rejlik, egyik nagyobb súllyal, a másik kisebbel. Nekünk azon kell lennünk, hogy súlyunk és szerepünk felértékelodjön, és lehetoségeinkhez mérten részt vegyünk a világfolyamat alakulásának egészében.

         A világban végbemeno folyamatok semmiképpen sem hagynak bennünket érintetlenül, a kérdés csupán az, hogy pusztán szenvedo alanyai leszünk-e a világtrendeknek, vagy követjük az eseményeket, és magunk is részt veszünk az átalakulás folyamatában.

         Ezek a folyamatok korántsem olyan követhetetlenek és elérhetetlenek. Gondoljunk csak a politikai rendszer összeomlására, a többpártrendszer kialakulására, a gazdaság átalakulására, a politika és technológia szerepének megváltozására, vagy akár a világhálóra.

         A Stratégiakutató és Fejlesztési Intézet létrehozásának egyik célja az volt, hogy a világtrendek közvetítése révén segítse a határon túli magyarság dilemmáinak a megoldását, és inspirálja a térséget a világfolyamatokba való bekapcsolódásra.

  Ennek a szerepnek csak egy olyan korszeru új intézeti forma tud megfelelni, amely összhangban áll az újfajta versenystratégiákkal: -- a váratlan fejleményekre, s önmaga állandó megújítására képes új típusú cégek térhódításával.


  Az új típusú cégek


  A jövo a globális hálózat révén megvalósuló folyamatos önképzésé.


  A korszeru alapoktatás és színvonalas szakmai oktatás mellett olyan cégeké, vállalatoké a jövo, amelyekben permanens továbbképzés folyik. Mivel a képzés mindinkább a világhálóra tevodik át, a távolabbi jövo minden bizonnyal a globális hálózat révén megvalósuló egyéni önképzésé.

         A jövo a kis, akár egyszemélyes cégekbol és bedolgozókból szervezodo vállalatoké, amelyek maguk is egy hálózati rendszer részei. A tevékenység jelentos része az intézmény falain kívülre kerül, mások végzik el szolgáltatásként. A cégnek kizárólag arra kell koncentrálnia, ami miatt létrejött.
  Az új típusú cégek legfobb eroforrása a tudás.

        Nemcsak a kutatóintézetekre áll ez, de a gazdaságban is egyre inkább a tudás válik a legjelentosebb eroforrássá. Vonatkozik ez lokális közösségekre és az egyéni életstratégia kialakítására is.

  - Hagyományos vállalat Modern szervezet
  > - tárgyi toke szellemi toke
  - hierarchikus rendszeru önállóságra épít - egyszer elsajátított tudás folyamatos tannulás
  - rutin, rend, stabilitás kreativitás, probblémafeltárás
  - irodai munka távmunka
  - vállalati keret hálózat
  - piac kooperáció
  - hierarchia egyenrangúsági viszonyok
  - technológiai kényszerpálya rugalmas kérdéésfelvetés, problémamegoldás

         A modern szervezetek kialakítása szempontjából a kisebbségek ma még orientációt vesztett, alulinformált, kiszolgáltatott helyzetu csoportot képzenek. A jövo vonatkozásában nemcsak a kezdeményezo, merész, távlatos jövoképeket és cselekvési alternatívákat kínáló társadalmi szervezetek hiányoznak, hanem azok a vállalkozási formák is, amelyek nélkül a határon túli magyarságnak arra sincs esélye, hogy a virtuális Európa részévé váljon.

        A Stratégiakutató és Fejlesztési Intézet ebben a vonatkozásban is modellként kíván szolgálni, amennyiben létrehozásával egy nyitott hálózati rendszert kívánunk kialakítani, amelynek alapveto célkituzésén kívül nincs mereven rögzített tevékenységi köre és szervezeti kerete.

        Az Intézet munkája programszeruen illeszkedik a társadalmi és politikai történésekhez, miközben az itt élo embereket kívánja szolgálni, azok testi, lelki, szellemi komplexitásában.


  Az Intézet muködési formája


         A kisebbségi Stratégiakutató és Fejlesztési Intézet együttmuködési szövetségre kíván lépni önkormányzatokkal, állami szervekkel, iskolákkal, muvelodési házakkal, egyházakkal, pártokkal, társadalmi szervezetekkel és magánszemélyekkel, konkrét feladatokkal kapcsolatban. Tehermentesítve magát minden olyan funkciótól és tevékenységtol, amit mások elvégezhetnek helyette, létrejöhet egy olyan új mozgató, szervezo ero, amely integráló szerepet tud betölteni a jelenleg diffúz és szervezetlen társadalmi életben. Más szóval az Intézetet a kihelyezett vállalati funkciók elve mentén kívánjuk muködtetni, amellyel együtt létrejön a kihelyezett tevékenység modern hálózati rendszere.

         Talán nem árt ismételten hangsúlyoznunk, hogy az intézmény nyitott rendszeru, amely a mindenkori társadalmi, gazdasági politikai viszonyok függvényében fogalmazza meg aktuális feladatait, válogatja meg hozzá partnereit, s dönti el, hogy mikor, milyen gazdasági, etnikai, politikai, egészségügyi, családi stb. problémák megoldására kívánja aktivizálni a térségben fellelheto potenciális partnereket.

         A stratégiakutatásról beszélünk, de a stratégia kifejezést felcserélhetnénk jövokép kialakítására, rövidebb és hosszabb távú tervek, programok kidolgozására. A jövokép és programalkotás szándéka egyaránt kiterjed a gazdaságstratégiára, kultúrastratégiára, egészségstratégiára, politikai stratégiára, régióstratégiára, attól függoen, hogy az élet milyen kérdések megoldását helyezi elotérbe. Szellemi muhelyünk azonban legfoképpen a múltból örökölt gondolkodási stratégián kíván változtatni, amelytol nem csak az egyszeru emberek, de a vezeto értelmiség is nehezen tud megszabadulni.

        Hitünk szerint ezekkel a rendszerjellemzokkel sikerült egy olyan muhelyt létrehoznunk, amely alapveto szellemi integrációs, valamint a lokális közösségek és a globalizációs folyamatok közötti közvetíto szerepe mellett alkalmas az általános világtrenddel és váratlan fejleményekkel egyaránt számoló jövostratégia kimunkálására is.


  A korszerű nemzettudat


         Szellemi muhelyek létrehozására nagy szükség mutatkozik abból a meggondolásból is, hogy jelenleg nem csak a jövokép, hanem az egymásrautaltság és egymástól való függés tudata is hiányzik az emberek fejébol, mint ahogyan hiányzik a közös nemzeti értékek tisztelete és az erkölcsi szolidaritás is. Pedig nem csak az egyén egzisztenciája, de az egészség mértéke is a közösséghez való viszony függvénye.

        
  Minél egészségesebb egy ember, annál jobban, erosebben kötodik közösségéhez és vállalja annak feladatait. Ami fordítva is áll: minél sérültebb az egyén lelke, annál kevésbé érdekli, hogy mi történik körülötte, nem érzi át sorstársai helyzetét, menekül a kötöttségek és feladatok elol. (Adler)


        Miközben a lokális kötodés, köztük a nemzeti identitás válik az új világ egyik meghatározó elemévé, nálunk széles tömegek nem képesek szabadulni a kommunizmus szellemi örökségétol: a róluk gondot viselo állam eszményétol, amelynek ellenében szívesen lemondtak közösségi érdekeikrol. Ez a magyarázata annak, hogy az emberek a múltba fordulnak, visszasírják a "régi szép idoket", oda szeretnének visszatérni, ahova nem lehet.

        Szemléletváltásra van szükség, e nélkül nincs reform, nincs elorelépés. A szemléletváltáshoz egyaránt hozzátartozik a lokális kötodés és a korszeru nemzettudat, amely alkalmassá teszi a népeket arra, hogy megfogalmazzák közösségi érdekeiket és releváns társadalmi igényeiket. A lokális konfliktusok globálisan nehezen kezelhetoek.

         A korszeru nemzettudat szerepe más vonatkozásban is felértékelodött. Miközben a haditechnika mérhetetlen atomarzenált halmozott föl, a rakéták és elfogórakéták versenyére milliárdokat költenek a nagyhatalmak, a konfliktusok rendre lokális szinten válnak kezelhetetlenné.

         A globalizálódó világban az etnikai, térségi, gazdasági, kulturális és politikai feszültségek helyi háborúkat robbantanak ki, amelyek fertozo vírusként terjednek át egyik helyrol a másikra, globálisan nehezen kezelhetok, megelozésükre meg éppenséggel nem volt példa az elmúlt évtizedben.

        Lokális katasztrófák háborúk nélkül is bekövetkezhetnek, gondoljunk csak azokra a veszélyekre, amelyek az embert egyediségében és közösségében fenyegetik. Gondoljunk az életminoség romlására, a fiziológiai és pszichológiai állóképesség rosszabbodására, amelynek következtében több mint egy évtizeddel csökkent az átlagéletkor ebben a térségben, különösképpen a magyarok körében. Ezek a problémák végso soron a nemzeti identitászavarban gyökereznek: a társtalanság érzésével, a nemzeti kultúra értékvesztésével, a kisebbségi komplexusokkal stb. állnak összefüggésben. A magyar népesség létszámának csökkenése a legsúlyosabb gondjaink egyike

         Vagy hadd utaljunk a demográfiai helyzetre. A magyar népesség csökkenés és az idegen népesség beáramlása a magyar népesség szálláshelyére a legsúlyosabb lokális gondjaink egyike. Az a körülmény, hogy még elképzelésünk sincs ennek a problémának a kezelésére, mindennél ékesebben példázza, hová jut egy nemzeti közösség autentikus szellemi vezetoréteg nélkül.

  "Egy nép csak akkor jelentos, ha vezetoi értelmesek, a nép pedig eros és egészséges". (Széchenyi)

         Ezt az urt nehéz lesz bepótolni, a nyolcvanévi kisebbségi helyzet ugyanakkor a jövore vonatkozóan hasznosítható tapasztalatszerzéssel járt, amely alapján az etnikai kérdés kezelését illetoen sugallhatunk olyan térség-specifikus megoldásokat, amellyel talán elejét lehet venni a lokális háborúknak. A korszeru nemzettudat kimunkálása konstruktív szerepet játszhat a magyar és nem magyar közösségek kapcsolatainak alakításában és ugyanakkor a magyar közösség helyzetének megszilárdításában. Egyelore ettol még távol állunk.

         A nemzeti önfeladás és a szervilis magatartás olyan mélyen rögzült az emberek tudatában, hogy még kisebbségi pártjaink sem képesek a magyarság releváns társadalmi érdekei mellett kiállni.

        A folyamatos helyzetértékelés, hálózatkiépítés, intézményfejlesztés mellett a Stratégiakutató és Fejlesztési Intézet egyik fontos célkituzése azoknak az elveknek a megfogalmazása és azoknak a stratégiai terveknek a kimunkálása, amelyek hozzásegíthetik a politikai élet szereploit a magyarság jövojével kapcsolatos aktívabb és az eddigieknél hatékonyabb közéleti szerepvállaláshoz.


  Az Intézet tevékenysége


  A kor követelményeinek megfeleloen a merev intézményszerkezet helyett egy rugalmas szerkezetu, hatékony intézményt kívánunk muködtetni, amely serkentoleg kíván hatni a délvidéki magyarság önszervezodésre.

  Nevezetesen:
  - a szellemi bezártság megszüntetésére,
  - a politikai érdekképviselet eredményesebbbé tételére,
  - az önkormányzatok muködésére,
  - a civil szféra szerepvállalására,
  - a nemzeti integrációs folyamatokra,
  - a térség Európához való felzárkózási töreekvéseire.

         Céljai megvalósítása érdekében az Intézet eloadásokat, vitafórumokat, kerekasztal-beszélgetéseket, szemináriumokat szervez, társadalomtudományi vizsgálatokat és közvélemény-kutatásokat végez, oktatói és kiadói tevékenységgel foglalkozik stb. Ezek mellett irodákat muködtet különféle szolgáltatások végzésére: pályaválasztás, párválasztás, családi és nevelési tanácsadás, vállalkozásfejlesztés, segítségnyújtás pályázatok készítése, magánosítás, vagyon visszaszármaztatás ügyében stb.. Az Intézet külön gondot kíván fordítani a közösség lelki-egészségügyi gondozására: a hitélet ápolására, a nemzeti önismeret elmélyítésére, az ifjúság nevelésére, a család erosítésére, az interetnikai kapcsolatok megszilárdítására.

  Az Intézet tevékenysége több síkon zajlik:

  - Képzés, oktatás, ismeretterjesztés
  - Tájékoztatás, kiadói tevékenység,
  - Társadalomtudományi vizsgálatok
  - Közvélemény-kutatás
  - Projektumok készítése
  - Társadalmi szolgáltatások

         A határon túli magyarságot sújtó gazdasági, politikai, társadalmi problémák csak komplex szemléleten és stratégiai programokon alapuló döntésekkel oldhatók meg. Rögtönzéssel, átfogó helyzetismeret és alternatív programok nélkül aligha lehet a súlyos gondokat orvosolni. Ezért nélkülözhetetlenül szükség van a közösségi stratégiai gondolkodás tágítására, a nemzeti szellem megerosítésére, a jövore vonatkozó különbözo a cselekvési programok kidolgozására.

         Hitünk szerint a Széchenyi István nevét viselo Stratégiakutató és Fejlesztési Intézet ennek a feladatnak eleget tud tenni.  » vissza a HUNSOR honlapjára  írta Dr. Hódi Sándor
  a HUNSOR Délvidéki munkatársa
  a Szécsényi István Stratégiakutató és Fejlesztési Intézet alapítója


  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Hódi Sándor korábbi írásai:

  A kisebbségi önszerveződés esélyei
  Magyar Szellemi Műhely
  Magyarok a forrongó szerbiában
  A magyarság szellemi, lelki állapotáról
  Tíz év után
  Állampolgárság vagy státusztörvény?
  A vajdasági magyarság helyzete és kilátásai
  Az évezred búcsúztatója - A magyarság helyzete és kilátásai a Kárpát-medencében
  A magyar kisebbségpolitika bukása a Vajdaságban

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Vissza a HUNSOR honlapjára

  HUNSOR - All Rights Reserved - ., A.D.