A Magyar Svéd Online Források honlapja  

  A Benes dekrétumok – tegnap, és ma
  írta Kaslik Péter
  a HUNSOR Kanadai munkatársa, a HUNCOR főszerkesztője  Benes nem elégedett meg a hatalma alá került kisebbségek sanyargatásával és azok életlehetőségeinek fokozatos, de módszeres elsorvasztásával. Benes  a kollektív bűnösségre alapuló végleges megoldás módszerével oldotta meg Csehszlovákiában a nemzetiségi kérdést, a háború utáni gazdasági nehézségeket, és a demokrácia kérdéseit is. A Benes dekrétumok, a mai napig is a cseh, és a szlovák jogrendszer teljes mérvű megcsúfolásának példaképe.  

   

  Edvard Benes egyik életrajzírója1 felteszi a kérdést: hogyan jutott a fényes politikai pályát befutott Edvard  Benes oda, hogy pályafutásának végén, kitoloncoltatta a szudeta-németeket és a felvidéki magyarokat ősi szülőföldjükről. A szudeta-németek több mint hétszáz éve, a magyarok pedig több mint ezer éve élnek a felvidéken. A Benes dekrétumok rendelkezései alapján 80,000 magyart telepítettek ki ősi szülőföldjükről, csak azért, mert magyarok voltak. Masaryk és Benes politikai örökségéhez való hűségének jeléül, a szlovák parlament 2007. szeptember 21-én „megerősítette” a Benes dekrétumok érvényességét és sérthetetlenségét. A Cseh köztársasság 2002-ben szintén hozott hasonló rendeleteket.  

  A jelenlegi írás első része azt igyekszik bizonyítani, hogy a  szudeta-németeknek és a felvidéki magyarok jogfosztása, és ősi szülőföldjükről való kitelepítése, kezdettől fogva Masaryk, és Benes politikájának a céljai közé tartozott. Vagyis, a Masaryk, és Benes elképzelései alapján megvalósított Csehszlovákiában, a németeknek és a magyaroknak kezdettől fogva nem volt, sem előrelátott helye, sem a demokrácia elveialapjén  alapján előrelátott szerepe. Az írás második része, pedig a Benes dekrétumok előírásainak  szövegét elemzi, és a dekrétumok “megerősítésének” okait vizsgálja.

  Azért, mert magyarok voltak

  Zbynek Zeman és Antonyn Klinek: „Edvard Benes élete 1884 – 1948: Csehszlovákia háborúban és békében”2 c. könyvükben megállapítják, hogy Benes politikája kizárólag a „világhelyzet” nyújtotta lehetőségek kihasználására, az Osztrák-Magyar Monarchiában kiépült cseh liberális  diplomáciai kapcsolatokra, és a pénzen vett (főleg magyarellenes) propagandára épült. Benes számára, tehát a belpolitika  külpolitika volt.  A fenti szerzők megállapítják, hogy Benesnek, a “világhelyzetre”, illetve a külső körülmények kihasználására épülő politizálásának az volt az elkerülhetetlen következménye, hogy Benes a külső körülmények alapján bekövetkezett kedvező helyzeteket a saját tehetségének tulajdonítja, és ennek következtében indokolatlan önbizalomra tesz szert, felelősségérzése, pedig mindinkább csökken. A fentiek következtében Benes a sikertelenségekért mindig másokat okolja. Az árral való úszás túlkapásai, illetve az előnyös helyzeteknek a mértéken felüli kihasználása, Benes politikai pályájának szinte minden fordulópontján kimutatható.

  Benes, a karcsú diplomata

  A Versailli Szerződést követően, Benes diplomáciai pályájának tetőfokán állt. A New York Times, 1922. április 16. számában, „A DIPLOMÁCIA ÚJ CSILLAGA – Az ifjú karcsú professzor Közép Európa legkiemelkedőbb államférfia – s Genfben képviselt politikája”3 című egész oldalas, Benest felmagasztaló írásában tolmácsolja „az áldott tudatlanságban” (blissful ignorance) élő amerikaiak számára  Masaryk és Benes, Európa hosszantartó békéjét biztosítani hivatott „ragyogó” elgondolását:

  „Masaryk volt a szellemi ihlető erő, Benes professzor, pedig a megvalósításhoz szükséges ész. Ez volt talán a modern történelem legragyogóbb és a legkiválóbban megvalósított politikai gondolata… Az alapeszme a következően foglalható össze:  „Európában addig nem lesz tartós béke, és megszakítatlan gazdasági fejlődés, amíg Európa politikai térképe nincs összhangban a természetes térképpel – más szóval mindaddig, amíg nyolcvanmillió ember, a Balti tengertől az Égei-tengerig, a Bécsi, és a Berlini Kongresszus által gúzsba kötve, ma is idegen elnyomás alatt él…”

  Az írás szerzője, Eugene S. Bagger, azonban nem magyarázza meg „az áldott tudatlanságban élő” amerikaiaknak, hogy mit jelen a „természetes térkép”, és ez nyolcvanöt év távlatából a magyarok számára sem világos. A legrosszabbakat feltételezve gondolhatunk csak arra, hogy a „természetes térkép” Masaryk, és Benes szerint a csehek, és esetleg a szlovákok faji fensőrendűségén alapuló, létüket a térségben biztosító élettérre vonatkozik.  A felvidéki magyarok, több mint ezer éve élnek a felvidéken, a szudeta-németek, pedig szintén több mint nyolcszáz éve élnek a sudeta területeken. A fenti írás szerzője, Eugene S. Bagger. Eugene S. Bagger, az első világháborút követő években, az Amerikai Egyesült Államokban, szervezett formában zajló magyarellenes propaganda roppant összeköttetésekkel rendelkező, és igen termékeny újságírója volt, akinek a „magyar revansizmus”, és „irredentizmus” veszélyét mértéktelenül eltúlzó írásai, a New York Times, a New Republic, a Harper’s Magazine-ban jelentek meg..  Eugene S. Bagger, a saját bevallása szerint, magyar.4 (Bagger Szekeres Jenő).

  A “létező” Csehszlovákia életképességének alapvető ellentmondásai

  A versailli békekötés folyamadában, Masaryk, és Benes diplomáciai erőfeszítései arra összpontosultak, hogy a békekötő nagyhatalmakat meggyőzzék arról, hogy Európa tartós békéjét, és megszakítatlan gazdasági fejlődés csak a „tiszta” nemzeti alapon megszervezett nemzeti államok biztosíthatják. Az Európa tartós békéjét biztosító, nyugatbarát csehszlovák nemzeti állam fent említett ragyogó eszméjének, azonban ellentmond több olyan “jelentéktelen” tény, amely lehetetlenné tette volna a „tiszta” Csehszlovák nemzeti állam gazdasági életképességét:

  A szudeta területek képezik Csehszlovákia természetes határait, amelyek nélkül  Csehszlovákia csak roppant nehézségek árán biztosíthatja önállóságát.

  Az eljövendő Csehszlovákia természeti kincsei, és ipari központjai, a bányák, a gyárak a szudeta területeken vannak. A szudeta területeken, azonban több mint nyolcszáz éve szudeta-németek élnek.

  A felvidék gazdag termőföldje nélkül Csehszlovákia élelemellátása, tehát politikai önállósága nem biztosítható. (Az élelem fegyver.)  A felvidéken, azonban több mint ezer éve magyarok élnek.

  Masaryk, és Benes államának a valóságban való működőképtelensége a liberális politika alapvető önellentmondásainak következménye.  Egy brilliáms eszme, amelybe belerontanak a tények, s emiatt a tényeket, a valóságot kell megváltoztatni. A csehszlovák nemzeti állam ideáljának a fenti „szépséghibáit”, a békekötő nagyhatalmak úgy oldották, meg, hogy a sudeta területeket, és a felvidéket gazdasági okokból Csehszlovákiához csatolták, de elhitették önmagukkal és a világgal, hogy Csehszlovákia a cseh és a szlovák nép nemzeti állama. A Trianoni békediktátum alapján létrejött Csehszlovákia nemzetiségi összetétele 1921-ben a következő volt: csehek 51%, szlovákok 16%, németek 22%, magyarok 5%, ruszinok 4%.  A fenti adatokba nincs beleszámítva a Csehszlovákiába került 300, 000 zsidó, és 100. 000 lengyel, sem pedig a romák, és a horvátok.5

  Csehszlovákia gazdasági életképességét, azonban még az a tény is megnehezítette, hogy a Csehszlovákiát nyugat Európával összekötő vasúti hálózat, és gazdasági kapcsolatai Ausztrián, és Németországon keresztül vezetnyugat Európába. A cseh acéliparnak, például svéd ércre volt szüksége ahhoz, hogy a gyengébb minőségű cseh eredetű érc minőségét feljavítsa. Svédországba, pedig szintén Németországon, és Ausztrián keresztül vezet az út. Megdöbbentő, hogy sem Benes, sem a békekötő nagyhatalmak nem számoltak a fenti kényszerhelyzet hosszú távon való tarthatatlanságával, és a Csehszlovákia megalapításában rejlő háborús veszély valószerűségével.

  Az amerikai Time Magazine 1938. június 27-i száma „Optimista” címen hosszú cikket közöl Edvard Benesről és Csehszlovákiáról. A Time Magazine cikke Csehszlovákiát, a demokrácia sarkkövének minősíti kelet Európában.  A cikk a továbbiakban azt tárgyalja, hogy a csehszlovák hadsereg egy esetleges Hitler általi támadás esetén készen áll az ország védelmezésére, s az első német katona, amely átlépi Csehszlovákia határát, egy halott német katona lesz.6 Benes abban is bízott, hogy Hitler hadserege a franciákkal való első összecsapás alkalmával összeroppan. Nem ez történt.  

  Hitler Németországhoz csatolta Ausztriát, majd egy pillantást vetett Európa térképére, és sakkot adott Csehszlovákiának. Vagyis, nem volt hajlandó utat engedni a cseh áruforgalomnak, sem Németországon, sem pedig Ausztrián keresztül. Ez volt a müncheni krízisnek nevezett prágai krízis. Franciaország felmondta a Csehszlovákiával kötött katonai védelmi szerződést, Anglia, pedig arra hivatkozott, hogy ha franciáknak nem éri meg hadba menni a Benes agitálásra és kifejezett kérelme alapján megalapított Csehszlovákiáért, az angoloknak sem éri meg.  Ez volt a müncheni döntés, amit Csehszlovákia egész területének német megszállása követett.  Az erre adott válasz, pedig a második világháború kitörése.  A tartós békét biztosítani hivatott Csehszlovákia, közvetlen okozója lett annak, amit meg kellet volna akadályoznia.

  Benes, a végső megoldás híve

   A müncheni döntést követően Benes lemond, és Londonban várja a megfelelő alkalmat, egy új, de most már „tiszta szláv” Csehszlovákia megalapítására. Ebben a légkörben íródtak a Benes dekrétumok. Amint láttuk, Benes teljes egészében félreismerte Hitler hatalmát, és emiatt a háború első szakaszában tétovázó, és tehetetlen volt. A sztálingrádi csata után, (1943. január), majd a szovjet hadseregnek a Kurknál aratott gzőzelmét követően,  azonban ismét úgy ítélte, hogy a dolgok a javára fordultak. A franciák, és az angolok megbánták, hogy Münchenben cserbenhagyták Csehszlovákiát, és ismét megértően viszonyultak Benes követelésihez.  Benes, ezt a kedvező hátszelet és újonnan helyreállított népszerűségét ismét a saját képességeinek tulajdonítja, s úgy dönt, hogy a zavaros háborús körülményeket kihasználva összhangba hozza Csehszlovákia demográfia térképét, annak „természetes térképével, megszabadul Csehszlovákia nem szláv lakosságától. A felvidéki magyarok háború utáni kilakoltatása, a védtelen polgári lakosság ellen elkövetett gyáva cselekedet vl

  Benes 1945. május 16-án ünnepélyes körülmények között,  a Szovjet Unióból érkezik meg Prágába, és azonnal hozzálát a „nemzeti forradalomnak a gazdasági forradalommal való összhangjának megvalósításához.7  Vagyis, Benes a szudeta-németek, és a magyarok kiűzetése árán igyekszik a gazdaságilag működőképes Csehszlovákiát megteremteni. Csehszlovákia végre szláv állam lesz. A németeket és a magyarokat kitelepíti, s azok elkobzott gazdasági javai szolgáltatják a háború utáni gazdaság beindításához szükséges lendületet. Benes tervei szerint a németek, és a magyarok kitelepítésével létrejön majd a szociáldemokrácia működését biztosító egyöntetű, csehszlovák érzelmű szavazótábor. Benes nem elégedett meg a hatalma alá került kisebbségek sanyargatásával és azok életlehetőségeinek fokozatos, de módszeres elsorvasztásával. Ezért  a kollektív bűnösségre alapuló végleges megoldás módszerével oldotta meg Csehszlovákiában a nemzetiségi kérdést, a háború utáni gazdasági nehézségeket, és a jövendő demokrácia kérdéseit is. A Benes dekrétumok, a mai napig is a cseh, és a szlovák jogrendszer teljes mérvű megcsúfolásának példaképe, azok végrehajtása pedig, a védtelen polgári lakosság ellen elkövetett gyáva cselekedet.

   Benes és a bomba

  A potsdami értekezlet 1945. július 15-től, augusztus 2-ig tartott, s annak közvetlen célja, a második világháború utáni Németország helyzetének rendezése volt. Truman, amerikai elnök közvetlenül a potsdami értekezlet megnyitását követően értesül arról, hogy az amerikai atombomba robbantási kísérlete (1945. július 16.) sikeres volt. Ennek tudatában Truman előnyösebb helyzetben érezte magát és keményebben lépett fel a Szovjetunióval szemben.

  Az atombomba tényleges használatát követően (1945. augusztus 6.) kétségtelenné vált az atomfegyverek birtoklásának előnye. Vagyis, megkezdődött az atomkorszak, és már érzhető volt a hidegháború előszele, de Benes, nagy elfoglaltságában arról nem vett tudomást .

  A Szovjetunió, és az Amerikai Egyesült Államok közötti viszony 1946-ban már teljesen megromlott. Churchill, 1946 februárjában mondta el híres „Vasfüggöny” beszédét. Ugyanabban az időben lépett hivatalosan életbe a „Policy of Containment” (A feltartóztatás politikája) elnevezésű Truman Doktrína. A „fenntartóztatás”, természetesen, a kommunizmus fenntartóztatásra vonatkozott. Az ár teljes egészében Benes ellen fordult, de ő ezt, átmeneti sikereinek közepette nem vette tudomásul. Benes, ebben a válságos időszakban minden erejét és befolyását arra összpontosította, hogy a németek, és a magyarok kitelepítéséhez a nagyhatalmak belegyezését megnyerje. Ezen a helyen szükséges megjegyezni, hogy a felvidéki magyarok kitelepítését a Potsdami Értekezlet hivatalos záródokumentuma sem közvetlenül, sem közvetve nem látja elő. 

  Benes, a háború utáni Csehszlovákiát, egy a Kelet és a Nyugat között összekötő szerepet játszó szociáldemokrata "tiszta" szláv nemzeti államnak képzelte el. Tehát, mindennek egyszerre. Benesnek, mindehhez csak éppen arra jutott ideje, hogy a szudeta-németeket teljes egészében, és a felvidéki magyarok tetemes részét kiűzze ősi szülőföldjükről.

  Benes, a Szovjetunió és Nyugat közötti viszonynak ebben a válságos időszakában teljes egészében félreismerte a Szovjetunió, és Nyugat közötti ellentét mibenlétét, és súlyát, de különösen azt, hogy mi a tét. Abban  reménykedett, hogy Csehszlovákia hidat képezhet majd a háború utáni európai politikában. Sztálint, azonban 1945-ben már jobban érdekelte az atombomba előállítása, mint a Benes által ajánlott kelet, és nyugat között hidat képező Csehszlovákia.

  Az atombomba előállításához megfelelő tudás, pénz, és urániumra van szükség. A Szovjetunió már 1945-ben tudtára adta Csehszlovákiának, hogy katonai célokból igényt tart a Jachymov uránium bányákra, és ennek érdekében egy felettébb titkos szerződést íratott alá Csehszlovákiával.  Zeman könyve minden eddigi forrásnál meggyőzőbben bizonyítja, hogy a Csehszlovák urániumbányák feletti kizárólagos rendelkezés jogának biztosítása milyen fontos tényező volt Csehszlovákia történelmében. Zeman szerint, a csehszlovák urániumbányák feletti teljes szovjet ellenőrzés fontossága önmagában is elegendő ok volt arra, hogy Csehszlovákiát a keleti blokk államainak sorába állítsa. Benes képtelen volt felfogni, hogy a Szovjetunió számára, a csehszlovák uránium nem képezheti a kicsinyes alkudozások tárgyát. Amikor Benes,  a második világháború utáni a cseh ipar és kereskedelem önállóságáról kezdett beszélni, és megemlítette Csehszlovákiának a saját urániumbányái felett való rendelkezés jogát, Sztálin azt mondta: Sakk! Matt! A Szovjetunió kormányválságot erőszakolt ki. Csehszlovákiában, és Benest 1948. februárjában végérvényesen félreállították. Benes, 1948. szeptember 3-án meghalt. A Benes dekrétumoknak a magyarok jogfosztására, és kitelepítésére vonatkozó rendelkezéseit megszüntették. Jó lett volna azt hinni, hogy örök időkre. Nem ez történt.

   

  II.  A Benes dekrétumok megerősítése – Európa szégyene

  A Benes dekrétumok megerősítése, ma már nem a dekrétumok előírásainak a végrehajtására vonatkozik, hiszen kétszer ugyanazokat az embereket tényelegesen kiűzni ősi szülőföldjükről lehetetlen. A Benes dekrétumok megerősítése, ma a  kollektív bűnösség elve mellett való további elkötelezettséget jelenti.  

   

  Edvard Benes, egyik 1942-ben írott, utolsó akaratának, és végrendeletének szánt okiratában a következőket írja: „Legyetek hűek Masaryk és az én politikámhoz, és minden jó lesz.”8  Masaryk és Benes politikai örökségéhez való hűségének jeléül, a szlovák parlament 2007. szeptember 21-én „megerősítette” a Benes dekrétumok érvényességét és sérthetetlenségét. A Cseh köztársasság 2002-ben szintén hozott hasonló rendeleteket.  

  A Benes dekrétumok, a törvényesség intézményének a teljes mérvű megcsúfolása.

   Az „eredeti”  dekrétumokat  Benes 1945-ben, szabad földön, Londonban fogalmazta meg, s azokat a (csak cseh és szlovák képviselőkből összetevődő) Cseh Nemzetgyűlés, és a Szlovák Nemzeti Tanács 1946-ban megerősítette. A Cseh Köztársaság, pedig ezeket a „megerősített” rendelkezéseket 2002-ben ismét „megerősítette.” A jelenlegi szlovák parlament, 2007. szeptember 20. határozata, pedig már a Csehszlovákia, és a Cseh Köztársaság által is megerősített rendelkezéseket „erősíti.” Amíg az „eredeti” Benes dekrétumok megvalósításához egyetlen nagyhatalom sem adta meg kifejezett beleegyezését, a Benes dekrétumok „megerősítése”, ma az Európai Unió hivatalos beleegyezésével történik.

  Ma általánosan elfogadott az a vélemény, és ezt a csehek sem tagadják, hogy a Benes dekrétumok megerősítése elsősorban az áldozatokat megillető kárpótlási követeléseinek elutasítását hivatott biztosítani.

  A kollektív bűnösségre alapuló Benes dekrétumok végrehajtási rendelete alapján, a felvidéki magyarok, több mint ezer év verejtékes munkájuk jutalmául, a következőket vihették magukkal: 10 kg liszt, 3 kg hüvelyes, 1 kg mák, 20 kg krumpli, 5 kg zöldség vagy lekvár, 1 kg zsír, 2 kg füstölt hús, korlátozás nélkül baromfi. Tilos volt elvinni lovat, marhát, disznót. Bútorokat és ruhákat lehetett vinni, de szerszámot, tűzhelyet és kályhát nem.9 A háború utáni idők zűrzavarában, és mostoha körüölményei között  végrehajtott rendeletek külön lehetőségeket szolgáltattak a magyarok elleni egyéni bosszúra, írígységen alapuló feljelentésekre, és a vágrehajtó szervek túlkapásaira.  

  A cseh, és a szlovák kormányok fölényes, és cinikus magatartása ebben a kérdésben arra utal, hogy az ár, illetve a „világhelyzet” ismét kedvez a cseh, és a szlovák vezetőknek, különben nem azonosulnának Benesnek, a kollektív bűnösségre épülő, hatvan évvel ezelőtti dekrétumaival. A szlovák kormánynak, a Benes dekrétumokat „megerősítő” határozatát igazoló érvek egyik csoportja arra vonatkozik, hogy a  Benes dekrétumok rendelkezései nem a kollektív bűnösség elvére épülnek. (A magyarokat és a szudeta-németeket azért toloncolták ki Csehszlovákiából, mert árulók és kollabránsok voltak.10)

  A fenti érvek egyik alcsoportja szerint viszont, a szlovák kormánynak a Benes dekrétumokat “megerősítő” határozata eltávolította az eredeti dekrétumokból a kollektív bűnösség elvére épülő részleteket. Különös, azonban, hogy ezekben a vitákban a Benes által megfogalmazott, eredeti rendelkezések szövegét, vagy a „megerősített” határozatokat, sem a cseh, sem a szlovák politikusok, történészek, vagy szakemberek soha nem idézik. Vajon miért? Azért, mert a  Benes dekrétumok szövege, a kollektív bűnösség,  a  nyers kapzsiság megnyilvánulásának a párját ritkító, és elrettentő példája.

  A következőkben vizsgáljuk meg a Benes dekrétumok ide vonatkozó előírásainak szövegrészleteit:

  Az 1945. május 19. Dekrétum bevezetőjében a következőket olvassuk:11

  „A Köztársaság Elnök 1945. május 19. Dekrétuma a megszállás időszakában kötött adásvételi szerződések érvénytelenségéről, és a németek, a magyarok, az árulók, és kollaboránsok, és bizonyos egyesületek, és szervetek vagyonának államosításáról…”

  A fenti szöveg felsoroló jellegű, és külön csoportban említi a magyarokat, a németeket, és külön csoportban az árulókat, és kollaboránsokat. Benes fenti dekrétuma a magyarokat, és a németeket, tehát nem, mint árulókat és kollaboránsokat nevezi meg, hanem faj, illetve eredet alapján sorolja fel.

  A fenti törvény IX Adalékának 3. Paragrafusa szeri az államosítás azokra vonatkozik, akikre az állam nem támaszkodhat. A IX. Adalék  4. Paragrafusa így hangzik:

  „A természetes személyek, akikre az állam nem támaszkodhat a következők:
  a német, és magyar nemzetiségű egyének,
  azok a személyek és szervezetek, akik a Csehszlovák Köztársaság ellen tevékenykedtek, akik az ilyen tevékenységeket kezdeményezték, vagy azokat tudatosan támogatták. 

  A IX. Adalék 6. paragrafusa szerint:

  „Magyar, és német nemzetiségűeknek minősülnek azok, akik az 1929-es népszámlálást követően, bármely népszámláláskor németnek vagy magyarnak vallották magukat. Németeknek, és magyaroknak minősülnek azok is, akik németeket, és magyarokat tömörítő nemzeti csoportnak, szervezetnek, vagy politikai pártnak a tagjai voltak”.

  A fenti rendelkezés alapján a jogilag önálló akarattal nem rendelkező, s a szülői gyámság alatt lévő kiskorúakat is büntetik, mert szüleik magyarnak vallották magukat. A magyar műkedvelő színtársulatok, olvasókörök, és tánccsoportok tagsága is elegendő volt ok volt a vagyonelkobzásra és a kitelepítésre. A Benes dekrétumok durván sértik személyi felelősség elvét, mely szerint “egyetlen személy sem büntethető olyan kihágásért, amelye nem ő személyesen követett el.

  A  XII. Adalék 2 paragrafusa szerint:

  „Azok a személyek, akikre a rendelkezések vonatkoznak, de akik bizonyítani tudják, hogy soha nem követtek el semmit a cseh és a szlovák nép ellen, vagy tevékenyen résztvettek az ország felszabadításáért folyó küzdelemben, vagy pedig bántódás érte őket a Nacionalista Szocializmus önkényuralom részéről, azok megtarthatják Csehszlovák állampolgárságukat.” 

  Az ártatlanság bizonyításának terhe a barbár kor világát idézi. Az ártatlanság feltételezésének civilizációs elve alapján minden személy ártatlan, amíg annak felelőségét a vádló be nem bizonyítja. A bizonyítás terhe, tehát nem a vádlott, hanem a vádló kötelessége.

  A Benes dekrétumok csak a magyarokat, és németeket kötelezték arra, hogy lojalitásukat igazolják egy olyan papíron létező állam iránt, amelynek kormánya öt éven át Londonban székelt. A dekrétumok nem határozzák meg, hogy mi az, amit Csehszlovákiában minden egyes magyar, beleértve a kiskorúakat, öregeket is, elmulasztott megtenni. A Csehszlovákiához csatolt magyarok azt sem értették, és a mai napig is felfoghatatlan, hogy mit keresnek a magyarok a szláv testvériség (pánszlávizmus) eszménye alapján megalakult Csehszlovákiában. 

  Kelet Európa második világháború utáni végleges sorsa szempontjából, beleértve Csehszlovákiát is, az ilyen, vagy olyan lojalitásnak különben sem volt semmi értelme, mert a végén Lengyelország, amelynek a Szövetséges hatalmak közül a negyedik legnagyobb hadserege volt, és a végsőkig tevékenyen harcolt a szövetségesek oldalán, a háború után ugyanúgy a Szovjetunió fennhatósága alá került, mint Magyarország és Szlovákia, melyeknek hadseregei a náci Németország oldalán harcoltak.   

  A Benes dekrétumok „megerősítőinek” szószólói azzal érvelnek, hogy az eredeti Benes dekrétumokból kiiktatták a kollektív bűnösségre vonatkozó részeket. A kollektív bűnösség elve, azonban nem a Benes dekrétumok részleteiben van, hanem a dekrétumok alapját képezi. Ha azokból kihagyjuk a magyarok a németek, és a magyarok nemzetiségi alapon történő bűnösökké nyilvánítását, valamint az ártatlanság bizonyításának az áldozatokra háruló terhét, és a nemzeti hovatartozás alapján történő vagyonelkobzást, akkor ezekre külön rendelkezésekre nincs szükség, mert az ellenséggel közreműködők és az árulók felelőségre vonását az alkotmány és az ország törvényei a személyes felelősség alapján különben is szavatolják. Nincs tehát az az emberi furfang, ügyvédi fifika, pénzen vásárolt nemzetközi összeköttetés, amely a Benes dekrétumokból a kollektív bűnösség elvét eltávolíthatná. Ez csak a dekrétumok teljes hatályon kívül helyezésével érhető el.

  A Benes dekrétumok és Európa

  Az Európai Unió jogi szakértőinek véleménye12 szerint  a Benes dekrétumok nem jelentenek akadályt a Cseh Köztársaságnak az Európai Unióba való felvételéhez. A Cseh Köztársaság, és Szlovákia közötti jogfolytonosság következtében, a fenti szakvélemény Szlovákiára is vonatkozik. Az Európai Uniónak a Benes dekrétumokról szóló jogi szakvéleménye 2002-ben keletkezett, de annak magyar nyelvű változata a mai napig sem olvasható az Európai Parlament hivatalos honlapján. Olvasható viszont többek között, cseh, szlovák, és másik tizenegy európai nyelven. Ennyit talán a nyelvek egyenlőségének az európai eszményéről, és Magyarország európai parlament képviselőinek nemzeti öntudatáról.

  A fenti jogászi szakvélemény szerint, a Benes dekrétumok a cseh jogrendszer részét képezik, azok régi dolgok, és azok rendelkezéseit „nem mai szemmel kell nézni.” A fenti szakvélemény továbbá megállapítja, hogy a Benes dekrétumoknak a jelenre vonatkozólag nincs hatásuk. A fenti szakvéleménynek azzal a megállapításával kapcsolatban, mely szerint a kollektív bűnösségen alapuló rendelkezések egy állam jogrendszerének részét képezik, a jogállam elvének a megcsúfolását jelenti.  A Benes dekrétumok alapján, a magyarokat többek között csupán azért telepítették ki, mert az ország érvényben lévő népszámlálási törvénye által megengedett lehetőségekkel élve magyaroknak vallották magukat. Ez vonatkozott a kiskorúakra, és a saját akaratával nem rendelkező, gyámság alatt lévő személyekre is.

  Az Európai Unió jogászai szerint a Benes dekrétumok régen íródtak, és azokat “nem mai szemmel kell nézni.” Ez az állítás viszont ellentmond maguknak a szakjogászoknak azzal a véleményével, mely szerint a dekrétumok a cseh jogrendszer szerves részét képezik. A „nem mai szemmel kell azt nézni” szakvéleménnyel kapcsolatban felmerül, a második világháború időszakában más népek ellen alkalmazott hasonló rendelkezések érvényességének kérdése is, amelyeket azóta érvénytelenekké nyilvánítottak, és az áldozatok megkapták a megfelelő kártérítést. Ismét a méltó és méltatlan áldozatok kérdésével találjuk magunkat szemben, és Európában a magyarok továbbra is méltatlan áldozatoknak számítanak. A szakvélemény második fő érve szerint a Benes dekrétumoknak ma már nincs hatásuk. Ha, a szakbizottság véleménye alapján, a Benes dekrétumoknak nincs hatása, akkor hogyan lehetséges azokat a fenti szakvélemény ellenére többszörösen „megerősíteni?”  Hacsek: Most már érti? Sajó: Most már nem! Ha, mindez nem lenne ilyen lesújtóan szomorú a magyarokra nézve, akkor ez a tárgykör a történelmi bohózatok műfajába tartozna.

  Különleges, hogy az Európai Unió elfogadja a magyarokat érintő kollektív bűnösségre alapozott dokumentumok érvényességét, de következetesen, és messzemenően elzárkózik a határon túli magyar nemzeti közösségek kollektív jogainak elismerésétől. Az Európai Unió határozott formában, megtagadja a határon túli magyarok demokratikus közösségalkotásának a jogát - az önrendelkezési jogot. Az Európai Unió, ténylegesen az anyanyelv használtának a jogát sem biztosítja. Az Európai Uniónak a tájnyelvekre és kisebbségi nyelvek védelmezéséről szóló dokumentuma, a “European Charter of Regional and Minority Languages”13 Hivatalos Magyarázatának. 3. paragrafusa szerint, a helyi, és kisebbségi nyelvek védelme, nem a kisebbségek jogai alapján védelmezi az egyes nyelveket, hanem „kulturális alapon.” A Magyarázat, továbbá kihangsúlyozza, hogy az európai kisebbségi nyelveket védelmező dokumentum alapján nem keletkeznek, sem egyéni, sem kollektív jogok14 A szóban forgó európai nyelvvédelmi dokumentum, tehát csak egy plakát.  Arról nem is beszélve, hogy mi a helyi, és a kisebbségi nyelvek ellenkezője Európában? Nagyhatalmi nyelvek? Fensőrangú nyelvek? A nyelveknek ez a rangsorolása, a tizenkilencedik századbeli nyelvi imperializmus kirívó példája.

  A Benes dekrétumok „megerősítése”, és ismét a bomba

  Amint azt már említettük, nyilvánvaló, hogy a Benes dekrétumok „megerősítésére” az áldozatokat megillető kártérítés megtagadásának jogi lehetőségét szolgálja.  Felmerül, azonban a kérdés, miért éppen most kerül sor a Benes dekrétumok „megerősítésére”? A Masaryk, és Benes szellemében politizáló szlovák, és cseh vezetők magabiztossága, és önteltsége, valamint az Európai Unió szolgalelkűsége arra utal, hogy a Cseh Köztársaság, és Szlovákia is, ismét roppant fontos a nagyhatalmak számára. A cseh, és a szlovák vezetők ismét úsznak az árral. A „kedvező ár”, a hátszél, azonban csak a cseh, és a szlovák vezetők megítélése szerint kedvező. A cseh, és a szlovák vezetők ma egy roppant veszélyes, világméretű katasztrófa lehetőségét rejtegető helyzetből igyekeznek kisszerű, és önző előnyöket kovácsolni.

  A következőkben vizsgáljuk meg a Cseh Köztársaság, és Szlovákia jószerencséjének forrásait. Az Amerikai Egyesült Államok, megszegte, és ezzel felmondta az 1972. óta érvényben lévő Ballisztikus Lövedékek Szabályozására Vonatkozó Egyezményt. (Anti-Ballistic Missile Treaty), amely túlélte az (első) hidegháború viszontagságait, és a Szovjetunió megszűnését is.  Az Amerikai Egyesült Államok új védelmi rendszert épít ki Európában. Ezek a rakéta bázisok Lengyelországban, és a Cseh Köztársaságban épülnek. Az amerikai védelmi rendszer kiépítése, ma a legnagyobb zsírosbödön a világon. Vagyis, annyi pénz áll  rendelkezésére, amennyire csak szükség van - csak nem mindenki számára. Szlovákiában, ennek ellenére, továbbra is nagy a munkanélküliség. A Magyar Nemzet 2007. november 6. jelentése szerint:Prága ingyen kívánja az Egyesült Államok rendelkezésére bocsátani azt a területet, amelyen felépülhetne a tervezett amerikai radarállomás Csehországban.”15
  A fentiek alapján az is feltételezhető, hogy ha, esetleg Prága nem ingyen adná a radarállomások felépítéséhez szükséges területeket, akkor, az Amerikai Egyesült Államok rábírhatnák Prágát a Benes dekrétumok károsultjainak a kártalanítására. Prága számára, tehát ez az amerikaiaknak nyújtott ajándék, a szudeta-németek, és a felvidéki magyarokat megillető  kárpótlás körüli alkudozás eredménye. Fejpénz. 

  Az Amerikai Egyesült Államok rendelkezésére bocsátott “ingyen” cseh fölterületekért, a cseh vezetők, azt tesznek a Benes dekrétumokkal, amit akarnak. Az Európai Parlament, pedig az amerikai rakétaállomások fontossága miatt készségesen eleget tesz a cseh vezetők minden kívánságának. A kiújult fegyverkezési verseny közepette az urániumnak ismét meghatározó fontossága van. A volt Csehszlovák urániumbányák egy része ma Szlovákiában van (Kuriskova), és a szlovák kormány tárt karokkal fogadja az uránium bányákat feltáró, és üzemeltető nemzetközi befektetőket.16

  A jelenlegi szlovák vezetők, a rendszer működéséhez szükséges pénzt az ország kiárusításának jutalékából, és nemzetközi nagyvállalatok juttatásaiból fedezik, a belső politikai támogatottságot, pedig továbbra is a magyargyűlöletre építik. A jelenlegi szlovák vezetők, az uránium kelendőségének köszönhetően ismét úsznak az árral, és a jósszerencséjüket a maguk rátermettségének tulajdonítják, és ismét elvetik a sulykot:  „Megerősítik” a kollektív bűnösség elvére épülő Benes dekrétumokat. Az ország kiárúsításából származó juttatások, azonban csak a rendszer működtetésére, és a vezető réteg eltartására elegendő. Szlovákiában a munkanélküliség továbbra is növekszik. Mi a teendő? A magyarok a hibásak, mert támadnak bennünket a benes dekrétumok "megerősítése miatt. A szlovák - Benesi belpolitika ismét a külpolitika. (Lásd: Keresztes Lajos: Miért „fontosak” a Benes dekrétumok, MN.2007.09.23.) 17

  Ha az Amerikai Egyesült Államok rakéta fegyvereket szándékozik telepíteni a Cseh Köztársaság területére, és szüksége van a szlovák urániumra, akkor az európai Unió „szakjogászai” mindenben igazat adnak a Cseh Köztársaságnak, és Szlovákiának. Szlovákia, tehát ismét úszik az árral. A Cseh Köztársaság belpolitikája, ismét a kólpolitika, jelenleg éppen az Amerikai Egyesült Államok oldalán. A Cseh Köztársaság kormánya a közelmúltban nemmel szavazott az Egyesült Nemzeteknek arra a határozatára, amely felhívja a figyelmet az uránium katonai célokra való használatának növekvő veszélyére, illetve az urániumnak a katonai célokra való korlátozására. 122 állam közül mindössze hat állam szavazott a fenti ENSZ határozat ellen, beleértve a Cseh Köztársaságot is. 

  Szlovákia uránium bányái az Amerikai Egyesült Államok urániumbányái tulajdonosainak a kezében vannak18 , Szlovákia, azpnban teljes egészében az orosz olajra, és földgázra támaszkodik. Robert Fico, Szlovákia miniszterelnöke Londonban úgy nyilatkozott, hogy az oroszokkal való viszonyt Szlovákia kizárólag a gazdasági együttműködésre korlátozza. Vagyis, Szlovákia az amerikaiaknak adja el az Oroszország ellen irányított atomlövedékekhez szükséges urániumot, de teljes egészében az orosz olajra, és földgázra támaszkodik.19   Szlovákia jelenlegi  miniszterelnökének  kijelentés felettébb emlékeztet Benes két urat szolgáló, illetve két szék között a pad alatt, típusú politikájához. Mi történik, ha Oroszország a küszöbön lévő „hidegháborút” szószerint értelmezi, és elzárja a gázcsapot?

  A határon túli magyarok többszörösen megtapasztalták, hogy amikor az utódállamokban a dolgok rosszra fordulnak, akkor a magyarokat okolják. Ne feledjük, ami egyszer megtörtént, máskor is megtörténhetik. Ma azonban ez a veszélyes,  kelet-nugat közötti játék, nem csak a felvidéki magyarok megmaradását veszélyezteti.

   

  Lábjegyzetek, és Források

  1. Zbynek Zeman with Antonin Klimek : The Life of Edvard Benes, 1884-1948: Czechoslovakia in Peace and War
   (Oxford: The Clarendon Press, 1997).  293pp. Index. ISBN 0-19-820583-X
  http://www.pecina.cz/files/www.ce-review.org/99/22/books22_crampton.html

  2. Ibid

  3. New York Times, April 16, 1922
  http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9906E4DE1339E133A25755C1A9629C946395D6CF

  4. Glant Tibor:  Magyarország az amerikai sajtóban az első világháború idején 
  http://www.worldlibrary.net/eBooks/Wordtheque/hu/AAADCU.TXT

  5. http://en.wikipedia.org/wiki/Germans_in_Czechoslovakia_(1918-1938

  6. Time Magazine, 1938. június 27.
  http://www.time.com/time/covers/0,16641,19451022,00.html

  7.  http://www.hrad.cz/en/prezident_cr/benes.shtml

  II. A Benes dekrétumok megerősítése – Európa szégyene

  8. Zbynek Zeman with Antonin Klimek : The Life of Edvard Benes, 1884-1948: Czechoslovakia in Peace and War
   (Oxford: The Clarendon Press, 1997).  293pp. Index. ISBN 0-19-820583-X  (285.oldal)
  http://www.pecina.cz/files/www.ce-review.org/99/22/books22_crampton.html

  9. http://www.felvidek.ma/modules.php?name=News&file=article&sid=13874    

  10. Marek Madjarics, a szlovák kulturális miniszter egyik, ma már hírhedté vált kijelentése szerint:  "Csak az árulókat és kollaboránsokat költöztették át Magyarországra. Én azt mondom, hogy egyetlen magyar sem lakoltattak ki, vagy telepítettek át Magyarországra csakis azért, mert magyar volt." http://www.felvidek.ma/modules.php?name=News&file=article&sid=13503
  http://barikad.hu/node/8336

  11. http://sudetengermans.freeyellow.com/documents.html

  12. Legal Opinion on the Benes Decrees and the Accession of the Czech Republic to the European Union(DGIV working paper (PE 323.374), October 2002 (PDF)):
  Common Conclusions and Legal Opinions by Prof. U. Bernitz, Prof. J.A. Frowein and Lord Kingsland Q.C. 
  http://www.europarl.europa.eu/studies/default_en.htm

  13. European Charter for Regional or Minority Languages
  CETS No.: 148
  http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=148&CM=1&CL=ENG

  14. European Charter for Regional or Minority Languages
  CETS No.: 148
  Explanatory Report
  http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/148.htm

  15. Prága ingyen kívánja az Egyesült Államok rendelkezésére bocsátani azt a területet, amelyen felépülhetne a tervezett amerikai radarállomás Csehországban.
   http://www.mno.hu/portal/526180
   
  Több amerikai békeszervezet, többek között, a Campaign for Peace and Democracy, Peace Action, United for Peace and Justice, and Pax Christi, támogatja az amerikai rakétaállomások elleni cseh tüntetést. Az Amerikai Egyesül Államok fenti békeszervezeteinek küldöttsége találkozott a Cseh Köztársaság Egyesült Nemzetek Szervezetének nagykövetével, Martin Paulossal, és átadták neki a cseh tüntetőkkel való szolidaritásukról szóló nyilatkozatukat. A csehországi tüntetéseket a „NEM a Bázisokra Kezdeményezés” keretein belül szervezik, és azokat 2007. november 17. tervezik. A cseh politikusok évek óta tudtak az amerikai tervekről, de azokat elhallgatták a választók elől az amerikai terveket. A tüntetés szervezői szerint, a cseh kormány belegyező határozata az ártatlan emberek millióinak életét veszélyezteti, és teljes egészében, mert a nagyhatalmi versengés őrült logikáját követi, amelyet az Amerikai Egyesült Államoknak a cseh köztársaságban felállítandó bázisaira vonatkozó határozata a végsőkig elmérgesített.  A cseh tüntetők mélységesen elítélik, hogy a Cseh Köztársaság kormánya a közelmúltban nemmel szavazott az Egyesült Nemzeteknek arra a határozatára, amely felhívja a figyelmet az uránium katonai célokra való használatának veszélyére, illetve korlátozására. 122 állam közül mindössze hat állam szavazott a fenti ENSZ határozat ellen, beleértve a Cseh Köztársaságot. http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?SectionID=74&ItemID=1431

  16. http://www.stockhouse.ca/shfn/article.asp?edtID=19585  

  17. Keresztes Lajos? Miért „fontosak” a Benes dekrétumok, MNO, 2007.09.23 

  18. Tournigan Gold Corporation, http://www.tournigan.com/s/Uranium.asp?reportid=149767

  19. Financial Times,  June 12, 2007
  http://www.ft.com/cms/s/0/01657832-1902-11dc-a961-000b5df10621.html?nclick_check=1

   

  FORRÁSOK:

  Kálman Janics: CZECHOSLOVAK POLICY AND THE
  HUNGARIAN MINORITY
  ,
  1945-1948
  With An Introduction by Gyula Illyés
  An English Version Adapted From The Hungarian
  By: Stephen Borsody
  Distributed by Columbia University Press
  New York 1982
  http://www.hungarian-history.hu/lib/jani/jani00.htm
   

  The Hungarioans: A Divided Nation
  Edited by Stephen Borsody,
  Yale center For International Studies, 1988
  ISBN: 0-936586-07-9

  The Life of Edvard Benes, 1884-1948: Czechoslovakia in Peace and War
  Zbynek Zeman with Antonin Klimek
  (Oxford: The Clarendon Press, 1997).
  293pp. Index.
  ISBN 0-19-820583-X

  Duray Miklós: A (cseh-) szlovákiai magyarok 1944-1949 közötti jogfsztottsága
  http://www.duray.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=329&Itemid=45

  Kugler József: KÁRPÓTLÁSRA VÁRVA
  Magyar Szemle, 2004. június

  Gulyás László: Münchentől Kassáig - Edvard Benes második emigrációja 1938-1945

  » vissza a HUNSOR honlapjára  írta Kaslik Péter
  a HUNSOR kanadai munkatársa, a HUNCOR főszerkesztője


  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Kaslik Péter írásai:
  Jóakarók és prókátorok
  A KISZ-király és a kancellár
  "Elcserélt fejek"
  Megérdemlik e a magyarok Gyurcsány Ferencet?
  A kettős állampolgárság igazi arca
  A reményhez 2006.
  A merénylők és terroristák országában - Magyarverések Vajdaságban
  Mit kíván, (és mit nem kíván) a Vajdasági Magyar Szövetség?
  Híd a Semmibe...
  Szfinx a Hortobágyon
  Két úr a villamoson
  Levél haza - Az én kopogtató cédulám
  A magyar diplomácia és a vajdasági magyarok - írta Kaslik Péter
  Húsz év múlva - A magyarellenes támadások és a vajdasági magyar vezetok
  „Mint aki halkan belelépett…”
  Gyurcsány Ferenc és mária országa
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Vissza a HUNSOR honlapjára

   HUNSOR - All Rights Reserved - ., A.D.