A legszomorúbb, legkegyetlenebb esemény: alapszerződések
írta Fülöp Károly


  Magyarország több mint ezeréves történelmének a legszomorúbb és legkegyetlenebb eseményének voltunk a tanúi a közelmúltban, amikor a magyar kormány Romániával,és Szlovákiával aláirta az alapszerzodést melyben világosan kitunik a határok sérthetetlensége. Ezzel a Magyar kormány nem csak az elszakított területekrol mondott le hanem megtagadott három és fél millió magyart is és azokat oda dobta koncként a magyar ellenes gyulöllettol amúgy is túlfutött tag országoknak.

  Három és fél millió magyart kényszerített életfogytiglani börtönre, megfosztva magyarságtudatától, ami egyben azt is jelenti, hogy Erdélyben és Felvidéken nem szabad többe magyarnak lenni. , Szívet tépo fájdalom amikor a románok azt mondják az erdélyi magyaroknak az osi hazájukban,.hogy hazátlanok és betolakodók, menjetek haza Magyarországra az a ti hazátok, a Dnyesztertol a Tiszáig az nagy Románia.

  Tehát a románoknak nem kellünk mert Magyarok vagyunk, a Magyaroknak nem kellünk mert Székelyek vagyunk. Kinek kellünk hát? és tulajdonképpen mi a bunünk amiért saját Anyánk kitagadott, megátkozott,és Jeldobott magától? 80 - évi megaláztatás, kigúnyolás, üldözés, fenyegetés, beolvasztás és tisztogatás nem volt elég büntetés Erdély huseges Magyarjainak? Ilyen lelki elfásultság után lehet beszelni nemzeti tudatról? Hol van itt a történelmi felelosség érzet? Hol van itt az ország egységét és érdekeit képviselo kormány? Hol van itt a Haza és a Magyar testvéri szeretet?

  A Biblia is azt írja Mózes 12-ik rész 25-ik versében. Jézus pedig tudva az o gondolataikat, monda nekik; Minden ország amely magával meghasonlik, elpusztul;és egy város vagy háza népe sem alhat meg amely meghasonlik magával. A magyar kormány pedig meghasonlott önmagával. A rendszer váltas után végre azt gondoltuk, hogy eljött a régen várt ido amikor az erdélyi magyarokat is Mint embert fognak kezelni és a 70-évig hordozó gyász szalagunkat felcserélhetjük a magyar nemzeti zászlónk három színével.

  Sajnos ezek csak illúziók voltak, az almaink meg csaltak és újból szemben kellett nézzünk a rideg valósággal, becsapva és elhagyatva mindenkitol. A mai Székelyeknek még a sziklából is kenyeret kell kicsavarniuk ha élni akarnak. A puszta életükért küzdenek s a megmaradásukért és meg ezt a csekély jogukat is megtagadta tolük az anyaország kommunista kormánya. Erdélynek is úgy mint az anyaországnak voltak és vannak hosei és vértanúi akik nem csak Erdélyért hanem egész Magyarországért adtak életüket teljes egészében kivettük részünket a tatárjárás, a török hódítás, az 1848-as Szabadsag harcban, valamint a két világháborúban ami kegyetlenül ragadta magával áldozatait. Korösi Csoma Sándor nem csak a Székelyek hanem egész magyarság eredetét próbálta felfedezni, és Gábor Áron a rézágyuit nemcsak Erdély védelmére öntötte, hanem Magyarorszag védelmere is.

  Itt meg, kell emlitsem azt, hogy.mikor Árpad hadvezér áthozta a honfoglaló Magyarokat a Keleti Kárpátokon, akkor az Erdélyi Medencében már ott találálta a Székelyeket mint elsö "hongoflaló törzset akik 250 évvel Arpád vezér elott jöttek át az Ojtozi és Gyimesi szorosokon és veéglegesen letelepedtek, az Olt a Maros a Kis és Nagy-Küküllok partjain; ( Ott ahol zúg az a négy folyó; ) Szilard meggyozodésünk, hogy a magyar kormánynak a történelem ismerete elképpesztoen hiányos. Már,életúü delén joval túl járnak és még nem tanulták meg a Szózat gyönyóruen írt sorait: "Hazádnak rendületlenül légy híve oh Magyar, bölcsod;az s majdan sírod is mely ápol s eltakar." Ellenben a pufajkásoktól meg tanulták azt, hogy; Vedd el, mindent ami a másé; ezt jól megtanulták. Eladták a magyarság alapveto érdekeit és ezzel hazaárúlók és nemzetgyilkosok lettek. Gondolnake arra Horn Gyula és elvtársai, hogyha;eljön majd az ido arra, hogy meg kell alyanak egykor Isten itellö szeke elott és az Úr megkérdezi, milyen jócselekedetet tettetek hazátokért és nemzetetekért, mit fognak majd akkor válaszolni az elvtárs urak? Ezért a nemzet gyilkosságért a jelenlegi kormány történelmi felelosséggel tartozik úgy a jelen mint a jövo nemzedéknek.

  Nem utolsó sorban felelosek a magyar választó.polgárok akik olyan államférfiakba helyezték bizalmukat akik nem mint Magyar hazafiak képviselik az ország és az egységes nemzet érdekeit hanem kiárusítják azt. Nem volt elég 45.év a kommunista terror és nemzet irtás tanulsága? Mind ezen a, történelmi tudat hiányossága mellett a Magyar kormány önként vgja le sajat végtagjait és dobta el magától mert a Nyugat azt úgy kívánta.

  A modern Európa már kétszer adott el bennünket eloször Trianonban és másodszor meg Jaltában, és cserben hagyott 1956. Ezek után még mindig bízzunk Európában? Európa rajtunk sosem segítette nem is fog segíteni, hanem nekünk a saját eronkbol kell felemelkedni. .. Itt állunk az ezred küszöbén és még mindig nem tanított meg a bal sors a szenvedés arra, hogy ne bízzuk a nemzetünk sorsát idegenekre és hozzá nem érto politikusokra,, vagy talán nemzetünk nem szül. már több Hunyadit, Kossuthot, Szécsényit, Petofit, Deákot, Adyt, hogy csak néhányt emlitsünkazok közül, akiknek legszentebb volt a Haza és a nemzet iránt érzett kiolthatatlan szeretetük ö'szinte gyakorlása.

  75-evig zárt ajtók mögött titokban mondtuk el minden este a nemzeti imánkat; "Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy Isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában." Nem csak, hogy elmondtuk imánkat de törhetetlenül hittünk is benne, és íme hiábavaló volt minden könyörgésünk. Mindent kiöltek belolünk, hitünket elvették, lelkúnket összetörték, erényeinket meg gyalázták, és végül a földet is kirugták alólunk. Sajnos a Székely himnusz sorai beteljesedtek:"Maroknyi Székely porlík mint a szikla, népek harcának zajlo tengerén."

  A Magyar kommunista kormány a legosibb Magyar törzsenk, a Székelyeknek lettek a nemzetgyilkossai és sir ásói s ezzel helyet foglaltak a Magyar történelem legsötétebb korszak Magyarsagot irtó tatárok, tórökök, Haynu, Titó partizánjai, Sztalin, Rákosi és Kádár mellett. Keseruen kell tudomásul vennünk azt a szomorú tényt, hogy az elszakított területeken élo Magyar kiesebség sorsa nem Romániában, Szlovákiában vagy Szerbiában dol e1 hanem a kegyetlen Magyar kommunista kormány pocsék kulisszái mögott a "demokráciának" nevezett hazug köppenyében burkolódzva.

  A Trianoni béke szerzodés és a jeleni alapszerzödés közóött az a különbség, hogy Trianonban a magyar küldttseg megkérdezése nélkül darabolták fel hazánkot büntetesül mint háborús vesztesek, ellenben az alapszerzodés Romániával és Szlovákiával a Magyar kormány tudatosan a határok és a kisebségek önkéntes lemondásával történt, hol ott ma volna a legidoszerubb a "REVIZIO" határainkat ílletóén.

  Mindezek után hiába való volt az RMDSZ, Tokés László, Suto András, Markó Béla és még sokan mások akik a Magyar szellemi feltámadásban vetett törhetetlen hitük, és fáradhatatlan harcuk Erdély Magyarság számára, mert a magyar kormány egy toll vonással mindent meg semmisített és meg gyalázott.

  A Magyar kommunista kormány politikáját kisérve szivszaggató fájdalommal vonjuk le azt a szörnyu következtetést, hogy 50-70 év múlva már csak a temetok fejfáian a feliratok fogjak igazolni, hogy ,valamikor itt magyarok éltek a világ legcsodálatosabb kis országban - Erdélyben, amelynek minden talpalattnyi fóldjéért vérükkel és keserves verejtékükkel küzdöttek székely oseink. 1995 Március 19-én és, 1996 Szeptember16-án több százezer halhatatlan halotaink, vitézek és hosök fordultak meg sírjukban, mert nem csak az éloket hanem a halottainkat is elárulta a Horn kormány, hogy még a sirjukban sem tudjanak píhenni, mert kíarusitotta azt szent földet amiért eletüket adták. A halotainkkal együtt mi is átkot kiáltunk arra a trónra amelyen az árúló kormány ül. Van-e bunbocsánat vagy mentség a kormány számára amely ezt az égbekiáltó bunt elkövette? Bizonyára nincsen, sem Isten sem ember, sem nemzet elott bunbocsanat számukra. A véres Magyar múlt és nemzetünk szomorú tragédiája végre legyen tanúlsága az új nemzedékunknek és szolgáljon útmutatás ként a kovetkezo évezredben.

  Én hiszek az erdély hos és izzig-véríg magyar testvéreinkben, hogy azok végso kitartassal és erofeszítéssel fognak küzdeni fentmaradásukért, mert ismerjük a vas Székely megtörhetetlenségét. Nem a gyulölet, vagy a bosszú késztetett ezeknek a soroknak a megírására, hanem a mérhetetlen fájdalom, elkeseredés és agodalom székely testvéreink és feledhetetlen hazánk Erdély íránti törhetetlen szeretet.

  Sokat gondolkoztam azon, hogy van-e egyáltalán még e földön Igazság, Szeretet, Békesség, Testvériség? és arra a szomorú következtetésre jutottam, hogy azokat már csak a Bibliában a történelemben és regényekben tartsák nyilván mert a gyakorlatban már sajnos nem játszanak szerepet a maí modern korunkban.

[start] [trianon index] [hunsor]

____ Monitoring, Research, Analysis ____
~ by Kormos László, Webmaster & Creative Development ~
~ 1997 - -HUNSOR- All Rights Reserved. ~