A Magyar Svéd Online Források honlapja  

  Autonómia ­ elodázhatatlan
  írta Csapó Endre
  a HUNSOR tudósítója, a Magyar Élet főszerkesztője
  2006. február 16., Magyar Élet, HUNSOR.se  Lassan érlelési idejébe jut az autonómia követelése, de csak annak lesz elodázhatatlan, aki tenni is akar érte, és megtesz mindent, amit megtehet. Az autonómia kérdése azért érlelôdik mert a történelmi birodalmak nemzeti államokra osztása ­ a népek önrendelkezési jogára hivatkozva ­ mindenütt sérülést okozott, és ezek a sebek azóta is üszkösödnek, újra és újra termelve a problémákat. Rossz megoldás volt, mert nem adott (nem is adhatott) országot minden nemzetnek, csak a szövetségeseknek osztott hadizsákmányt. Az új államok határain belül megindult a többségi nemzet hódítása, a kisebbek békés vagy erôszakos beolvasztása. Ez lett a nemzetközi rend, és ez a nemzetközi jogrend alapja ma is.  Európa abban a néhány nagy birodalomban élhetôbb életet adott a nemzetek sokaságának, mint a nemzetállamok korában. Amíg Európa nyugati részén az átalakulás lassú volt, szervesebben a fejlôdéshez erôket összesítô lett, addig Európa középsô és keleti részén háborús rendezés hozott létre nemzetállamokat, ahol ilyen megoldás még megannyi apró államokra szakítással sem hozhatott mást, mint több nemzetiségű államot. Illetve létrejött két majdnem tisztán nemzetállam, a német és a magyar, de azon az áron, hogy háborús vesztesként területeiket vesztették, nemcsak azt, ahol szláv és román népelemek laktak, de sokkal többet. A németeket egyszerűen elűzték, a magyarok kiszolgáltatott kisebbségbe kerültek, akiknek asszimilálása fontos államérdek lett a környezô államok részére. A képlet itt: az államalkotó a többségi nemzet, egyéb népek valami nyúlós, kocsonyás rendezetlenségben viszonyulnak az államhoz, sok kötelezettséggel és kevés jogokkal, bűntudattal, kifosztva, megalázva.

  A jaltai korszakot lezárta a máltai korszak, ami ezen a téren semmit nem tett a helyére, de legalább a szovjet katonai és politikai felügyelet elmúlt. Azután összeomlott a Szovjetunió, Kárpátalja magyarjai új állam keretébe kerültek. Kettévált Csehszlovákia, a trianoni­párizsi döntés határozatait megörökölte Szlovákia, szétrobbant Jugoszlávia, ott a háborús események miatt felére csökkent a délvidéki magyarság létszáma. Lehet, hogy sikertelen lett volna, de halvány kísérlet sem történt a magyar kormányok részérôl a terület- és népességrabló igazságtalanságok enyhítésére, hivatkozással az egykor kedvezményezett államok megszűnésére.

  Európa politikai irányzatai mindig a nyugati partvidékrôl indultak ki, és minél keletebbre hatottak, annál több kárt tettek. A kommunizmus is onnét eredôen háramlott vissza ránk keletrôl. A szovjettôl hátrahagyott hatalmi és gazdasági vákumot is az atlanti bázis tölti ki.

  A magyar nemzet minden nap tapasztalja, hogy a nemzetállam-eszme kárpátmedencei megvalósulása a természet törvényeivel ellentétes, a trianoni sorozat újabb csapásaként fogadtuk, hogy az európai egyesülés változatlanul hagyja a gyűlöletben és bosszúban fogant államszemléletet. Szlovákia uniós tag lett alkotmányának fasiszta Herrenvolk törvényével, és figyelmeztetés ellenére sem kerültek valamilyen kozmetikálásra a Benes-dekrétumok fajüldözô jogrendjének ma is ártó rendelkezései. Románia is tag lesz alkotmánya azon tételével, hogy Románia a román nemzet állama. Érthetetlen, hogy ezek így beépülnek az európai uniós jogrendbe.

  Valami azért megindult az autonómia kérdése terén. Amikor az unió megköveteli az államok szuverenitásának és fizikai határainak részleges lebontását, felszínre kerül egy eddig eltakart felület, amely már a nemzetek Európa-térképét mutatja. Az út még hosszú odáig, hogy a nemzetközi jog az állam fogalma mellett a nemzet fogalmát is általánosan elfogadja, de ez benne van a fejlôdés logikájában. Belátjuk, hogy készületlenül érte a magyar politikai elit alkotmányszemléletét az Ausztráliai Magyar Szent Korona Társaság által meghirdetett azon tétel, ami a nemzet fogalmának alkotmányjogi szintre emelését követelte, ami nem tételesen de értelemszerűen jelen volt a Szent Korona-tanban, amit a polgári liberális államfelfogás nyugati mintára az állampolgár fogalmával helyettesített be. Egy vélemény szerint határokon átnyúló jogrendet addig nem lehet elfogadtatni, amíg a nemzetközi rendszert a nemzetállami paradigma uralja. Ez így is van, csak részünkre pont így nincs jól. Nekünk magyaroknak a trianoni zárlat enyhítésére a nemzetfogalom alkotmányba foglalása és érvényesítése az egyetlen út, hiszen területi rendezésrôl szólni sem lehet. És a magyar politikai elit kötelessége lépni a nemzetegyesítés útvonalán, annak során, hogy sorvad az állam szerepe, és hogy a nemzet egy akar lenni.

  A követelésekkel a katalánok nálunk elôbbre járnak. Katalónia 6,8 milliós népe autonómiát vívott ki magának az évtizedek során. A katalán autonóm kormány miniszterelnöke, Josep Bargallo i Valls, nyilatkozta az alábbiakat Budapesten (Népszabadság, 2006. feb. 6.):

  "Európában nagyon kevés a »tiszta eset«, amikor az állam és a nemzet egybeesik. Vannak kulturális közösségek, nemzetek, amelyek nemcsak egy államban élnek, ilyen a magyar és a katalán is. Ugyanakkor léteznek kulturális közösségek, amelyek más közösségekkel együtt alkotnak államot. Európának meg kell értenie, egy valóban egységes unió szerkezetének inkább a nemzeti közösségekre kell alapulnia, semmint a hagyományos nemzetállamokra. E folyamatban az államoknak persze el kell ismernie a másik ország történelmileg kialakult területét. Ugyanakkor el kell ismernie a saját területén élôk identitását, ezt kell tennie például a Magyarországgal szomszédos, jelentôs magyar nemzeti kisebbséggel bíró államoknak is. Ezzel az országok a föderalizmus felé nyitnak. Katalónia most azt kívánja bizonyítani, hogy mindez megvalósulhat demokratikusan és a törvények tiszteletben tartásával. Demokráciában ugyanis a törvényi kereteket is meg lehet változtatni, ha a reformok ezt igénylik."

  Az autonómiával kapcsolatban kell, hogy megjelenjen a nemzet fogalma az unió nemzetközi jogrendjében. A magyar helyzetre jellemzô, hogy az Európai Unió szerkezetében rejlô lehetôségeket elsôként egy emigrációs szervezet haszlálja ki. Errôl szól az alábbi hír:

  "Az erdélyi magyar közösség autonómiatörekvései szempontjából áttörést jelentô dokumentumot fogadott el strasbourgi plenáris ülésén az Európai Parlament. A Pierre Moscovici francia képviselô által készített jelentés súlyos hiányosságként és megvalósításra váró célként jegyzi a kulturális autonómiát. A szavazást megelôzô napokban a Magyar Emberi Jogok Alapítvány (New York-ban székelô emigrációs szervezet) egyénileg kereste meg levélben a 732 EP-képviselôt, hogy a Románia felkészültségérôl szóló jelentésben megerôsítést nyerjenek azok a cikkelyek, amelyek a magyar képviselôk szorgalmazására kerültek be: a magyar nyelvű felsôoktatás állami támogatása, a kisebbségi törvény mihamarabbi elfogadása, az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatása. A 247 igen, 224 nem szavazattal, 12 tartózkodás mellett az Európai Parlament által december 15-én elfogadott dokumentum erélyesen felszólítja a bukaresti hatóságokat, hogy az ország »elôírt ütemterv szerinti csatlakozásának lehetôvé tétele érdekében kielégítô módon számolják fel a jelentésben feltárt hiányosságokat«. Mi több, felismerve, hogy nem elég a jogszabályok meghozatala, azokat alkalmazni is kell, a Moscovici-jelentés 28. cikkelyében felszólítja az Európai Bizottságot, hogy »szigorúan és tárgyilagosan folytassa a csatlakozásra való felkészülés ellenôrzését és nyújtson segítséget a román hatóságoknak vállalt kötelezettségeik teljesítésében, nem csak a vállalt kötelezettségek tekintetében, hanem azok helyi szinten történô megvalósítása szempontjából is, nem tévesztve szem elôl a helyzet alakulását azokon a területeken, ahol a korábbi jelentések változtatásokat igényeltek«. "

  Ugyanakkor Bukarestben holtpontra jutott a kisebbségi törvény képviselőházi vitája. Még súlyosabb, hogy már az RMDSZ kormánykoalíciós partnerei sem hajlandók elfogadni azt a jogszabályt, amelynek megalkotására a koalíciós szerzôdésben ígéretet tettek, és amelyet most az Európai Parlament is sürget. A képviselôházban 2006. február 15-ig elodázták a bizottsági jelentések megtételét, ami tovább tolja a kisebbségi törvény megszavazását, dacolva az EP-jelentéssel.

  Frunda György a román parlament szenátora és Románia részérôl az Európa Tanács képviselôje dolgozta ki az ET közgyűlés jogi szakbizottsága megbízásából az 1735 számú ajánlást, amit azután az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése elfogadott. Ez a dokumentum valójában elfogadja a kulturális nemzet fogalmát, és értelemszerűen a kulturális autonómiát. Arra biztatja a tagállamokat, hogy a jövôben ne határozzák meg magukat kizárólag etnikai alapon, azaz nemzetállamként. Ez utóbbi ajánlás rendkívül érzékeny Románia számára, amely alkotmánya elsô pontjában rögzíti, hogy Románia egységes nemzetállam.

  Tehát megszületett az Ausztráliai Magyar Szent Korona Társaság által követelt nemzetfogalom az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésén ­ megelôzve a magyar jogalkotást ­, egyelôre mint nemzetközi jogi meghatározás.

  Frunda György az Európa Tanács jogi bizottságának alelnöke a nemzet fogalmát ajánlásában leválasztotta az állampolgárságról. Így például valaki kulturális értelemben a magyar nemzethez tartozónak vallhatja magát akkor is, ha nincs magyar állampolgársága ­ a nemzeti hovatartozás kulturális dimenziójának hangoztatásával. "Az általam megfogalmazott ajánlás magába foglalja a kulturális autonómiához való jogot ­ nyilatkozta Frunda György. ­ Az ajánlás fontos eleme az a passzus is, amely felhatalmazza az anyaországokat, hogy segítsék határon túl szakadt nemzetrészeiket jogaik megszerzésében, kiemelve ugyanakkor, hogy ez elsôsorban azon országok kötelessége, amelyek területén az adott kisebbségek élnek. A jelentés sürgeti az ET minisztertanácsát, hogy vegye fel a kapcsolatot az Európai Unió szerveivel, annak érdekében, hogy a kisebbségi problémákra a jelentés alapján kielégítô megoldást találjanak. Gondolkoztam, hogy határozatként, vagy jelentésként terjesszem elô, végül a jelentés mellett döntöttem, mert ennek jelentôsebbek a politikai és erkölcsi vonatkozásai is."

  Frunda szenátor "alkotmányellenes cselekedetével megszegte a parlamentben letett hűségesküt, nem Románia érdekeit képviselte" ­ ilyen vád érte két román párt vezetôje részérôl is, akik törvényes eljárást javasolnak ellene. Tehát Románia magyar nemzetiségű állampolgárainak érdekvédelme alkotmányellenes. Lesz még baj a balkániakkal.

  Székelyföld autonómiája már nem tabu téma. A román politika ugyan még elzárkózik a kérdéstôl, de az idô a kisebbségeknek dolgozik. Többek közt ez derült ki a Magyar Tudományos Akadémia kétnapos konferenciáján. A Magyar Tudományos Akadémia és a Duna Televízió közös szervezésében létrejött nemzetközi konferencia az európai autonómia modellekrôl február 3-án és 4-én zajlott. Sok neves hazai és külföldi tudós illetve politikus vett részt a kétnapos összejövetelen. Többek közt Tôkés László, Markó Béla, Duray Miklós, Tytti Isohookana-Asunmaa, volt finn kulturális miniszter, Tabajdi Csaba (MSZP) és Gál Kinga (Fidesz) európai parlamenti képviselôk, és Josep Bargalló Valls, a katalán kormány miniszterelnöke. A rendezvény célja volt bemutatni a sikeres autonómia-megoldásokat, és megvizsgálni az európai önkormányzatiságot is.

  Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke a Duna Televíziónak nyilatkozva így fogalmazott: "Minden európai állampolgárnak joga van kifejezni a véleményét, gondolatait és megválasztani képviselôit, ami tulajdonképpen a szubszidiaritás és az önkormányzatiság elve. Ennek természetes következménye, hogy egységben, egyes területen élô kisebbségeknek viszont joguk van olyan területi autonómiát élvezni, amelynek segítségével ôk a saját életüket, tudományos, kulturális, szakmai életüket megszervezik."

  Vizi E. Szilveszter szerint a tudománynak segítenie kell a politikát. A Magyar Tudományos Akadémiának mint intézménynek kell lennie a biztosítéknak, hogy ne legyen a politika eszköze az autonómia ügye. Az elnök fontosnak tartja, hogy elindul az Autonómia Csatorna a Duna Televízióban. Mint mondta: így az európai kisebbségek megismerhetik egymás törekvéseit.

  "Az egyébként április 16-án, a két választási forduló között induló csatorna célja: érzékeltetni a világban élô magyarokkal, hogy van közös nevezô, és ez a magyar ügy, a médiának pedig nagyon nagy szerepe és felelôssége van ennek megismertetésében." A Duna Televízió elnöke, Cselényi László nyilatkozott így, és hozzátette: "Ez nem azt jelenti, hogy a Duna Televízió új csatornája, az Autonómia csatorna egy végeláthatatlan politikai esszésorozattal fog majd kedveskedni a nézôknek, hiszen ez ugyanolyan kulturális televízió lesz, mint amilyen a Duna Televízió régi csatornája, mert ez az, ami leginkább érzelmileg össze tud kapcsolni magyart a magyarral, de magyart a katalánnal, a baszkkal, a rétorománnal és bárkivel. Óriási a felelôsség, és ezzel élni kell. Nekünk azt kell bebizonyítani, hogy Európában a kisebbségek vannak többségben."

  Cselényi László szerint itt az ideje számonkérni a művelt Nyugattól, hogy akarja-e a közép-kelet-európai kisebbségek autonómiáját, és hajlandó-e e törekvésekért valamit tenni. Még a tusnádfürdôi médiabeszélgetések során így válaszolt Sylvester Lajos kérdésére:

  "Elmondhatjuk, hogy soha nem volt ennyire rendelt ideje az autonómiának, mint éppen most. Ezt nem egy műsorral, hanem a televízió egész szellemiségével kell szolgálni. Nem elég bizonyos dolgokat csak kipipálni, hogy akkor hétfôn fél kettôig »eleget teszünk az autonómiának«. Az autonómiának primátusa kell hogy legyen. Minden idôben. A televíziónak mindennap, minden porcikájával kell ezt az ügyet szolgálnia. Ezért szeretnénk két új csatornát indítani. Az egyik az Autonómia, a másik az Unió. Ez lesz a két cím. Reméljük, sikerülni fog. Nekem földhözragadt realistának is kell lennem. Ha választani kell, hogy melyikkel induljunk, akkor természetesen az Autonómia élvez elsôbbséget."

  További tevékenységrôl kapunk híreket (nem politikusok tevékenységérôl, ôk most mással vannak elfoglalva) az autonómia kérdésének felkarolásáról. Autonómia-klub címmel nyolcrészes sorozatot indított a Közép-Európai Kulturális Intézet, melynek középpontjában az európai önrendelkezési formák és a megvalósult autonómiák tapasztalatai állnak. Elsô alkalommal a Muravidék kulturális identitása volt a téma. Az eseményen részt vett Göncz László író, a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelôdési Intézet igazgatója, valamint Szarka László, a Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet igazgatója. Az eseményen szó esett a szlovéniai kisebbségpolitikai fejlôdésrôl és a szlovén modell helyi, regionális, országos intézményeirôl. A sorozat a jövôben hivatott bemutatni a dél-tiroli, flamand, lapp mintákon keresztül az Erdélyben, Szlovákiában és a Vajdaságban élô kisebbségek helyzetét.

  Autonómia-kerekasztalt tartottak Kolozsváron az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács kezdeményezésére február elején. Résztvettek az EMNT, a Székely Nemzeti Tanács, az Erdélyi Magyar Civil Szervezetek Szövetsége, a Magyar Polgári Szövetség, a Bihar megyei Magyar Polgári Egyesület, az Erdélyi Magyar Ifjak, a Magyar Ifjúsági Tanács, a két református egyházkerület, az unitárius és az evangélikus püspökség küldöttjei. A kolozsvári rendezvénynek kinyilatkoztatott célja az volt, hogy erdélyi magyar összefogást kezdeményezzen a magyarság önrendelkezési törekvései mellett.

  Megnyitó beszédében Tôkés László királyhágó-melléki református püspök, az EMNT elnöke a jó ideje bomlásnak indult erdélyi magyar közképviselet helyreállítását szorgalmazta az intézményesített párbeszéd helyreállításával, most, a huszonnegyedik órában, amikor az erdélyi magyarság autonómia-törekvésének nemzetközi szinten termékeny idôszakát éljük. Rámutatott: "Nem nézhetjük tétlenül, hogy a kedvezô európai parlamenti fejlemények ellenére fejünk fölött és nélkülünk döntsenek. Noha a körülményekhez képest eredményes idôszakot élünk, és ma már nem lehet az autonómiát megkerülni, ha nincs megfelelô összefogás az erdélyi magyar önrendelkezés megvalósítására, fennáll a semlegesítés veszélye."

  Egy interneten lezajlott konferenciáról is hírt kaptunk, amit kolozsvári magyar professzorok szerveztek. Kisebbségi nyelveken oktató 25 európai egyetem ill. fôiskola vett részt a világháló közvetítésével a tanácskozáson, úgy hogy részletes ismertetôt küldött be intézményérôl, mintegy felük pedig aktívan bekapcsolódott a vitába, amelynek végén eldöntötték: kidolgoznak egy kisebbségi felsôoktatási chartát. Ezt a tervek szerint Gál Kinga fideszes képviselô fogja benyújtani az Európai Parlamentben. "Ebbôl az adatbázisból egyértelműen kiderült ­ mondta Hantz Péter fizikus, a kolozsvári Babes­Bolyai Egyetem adjunktusa ­, hogy a legkevesebb joggal bíró kisebbség a szerbiai, az erdélyi magyarság, illetôleg a kárpátaljai magyarságot is ide sorolhatjuk."

  Az autonómia a demokrácia alapeleme. Nincs szebb magyar feladat, mint a trianoni mélységbôl figyelmeztetni azokat a hatalmakat, amelyek a demokrácia nevében hoztak Európára olyan állapotot, amiben az autonómia égetôen hiányzik.

  » vissza a HUNSOR honlapjára  írta Csapó Endre (Ausztrália)
  a HUNSOR Ausztráliai tudósítója, a Magyar Élet főszerkesztője


  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Csapó Endre korábbi cikkei:

  Iráni urán, dúsít vagy búsít
  Választások éve
  Újévi gondolatok
  Nemzet az Alkotmányban
  Globália über alles
  Szobor és politika
  Délvidék emlékeztet
  Szomszédsági szédelgés
  Kéttornyú politika
  A forradalmat is elprivatizálták
  A hatalom kvantumelmélete
  Októberi gondolatok
  Köztársaság-vita a parlamentben
  Magyarverés Szerbiában
  Állampolgárság ­ nemzetpolgárság
  A természet néha visszaüt
  Három hónap Magyarországon
  Lendületben az ország ­ sorvad a nemzet!
  Európa-majális
  A győzelem ünnepe
  Magyar Fórum ­ Lakitelek
  A Társaság elnöke
  A lengyel pápa hagyatéka
  Hatalombitorlók hitelesítése
  Hatalom és nemzet
  A mezőgazdák ügye nemzeti létkérdés
  Politikai nemzetegységet!
  Jön a balkanyar!
  A vajdasági vizsgálat kétes kimenetele
  Új román kormány ­ Lesz-e autonómia?
  Pozsonyi füge az EU-nak
  Orbánvadászat balról-jobbról
  Éveleji Látóhatár
  Ki vétett? Mi ellen?
  Ukrajna széteshetne
  Csak hangulat minden
  Pártalkotta miniszterelnök
  A Magyar Demokrata Fórum alkonya
  Kormánydöntő SZDSZ
  Szakadozó déli partok
  Válaszúton az MSZP
  Állam és korrupció
  Ünnepelni már tudunk
  Fel a Felvidékre!
  Örömóda, új zászló, új hódolat
  A választás tétje
  Megyünk vagy visznek
  "Egy nap süt ránk"
  "Vannak jó terroristák is"
  Magyarság és Európa
  Medgyessy medgy-e?
  Mozog a föld népe
  A Felvidék sem rózsakert
  Fortyog a szerb katlan
  Pártok világa
  A nemzet mégis élni akar
  Autonómia és demokrácia
  Lesz-e nagymosás?
  A mai helyzet a Szent Korona szemléletében
  Magyar tájékoztatás
  Van-e forradalmi feszültség?
  Az ország - úgy általában
  Egy nemzet sok államban - kettős állampolgárság
  Alakuló világrend
  Bálványos - magyarok Mekkája
  Autonómia az idő kapujában
  Az ébredés napja
  Forr a politikai fazék
  Megmaradásunk
  Denaturált státustörvény
  A magyar nép nagykövete
  Trianon - a jelenvaló
  Nyugaton a helyzet változatlan
  Székelyföldi fejlesztési régió
  A rendszerváltozás álságai
  Az állandóság elemei a változásban
  Az unióban is helyt kell állni
  "Tagok legyünk, vagy szabadok?"
  Más lesz a világ ezután...
  Európa merre van?
  Nemzet és baloldal
  Gazdaság és politika
  Új időket jelző tüntetések
  Nemzeti ellenzék
  Globália háborúja
  Éveleji látóhatár
  A csatlakozás aggodalmai
  Amerika háborúja
  Az Újvilág világbirodalma
  Magyar Állandó Értekezlet 2002 novemberében
  Politikai táj tizenöt év múltán
  Médiavadászat
  Délvidéki Parnasszus
  A Föld a gazdagoké
  A bölcsesség tizennégy pillére
  A medve ébresztése
  Államok alkonya
  Mit hoz a változás? - írta Csapó Endre
  A környezet természetrajza
  Jugoszlávia nincs többé
  Háborúnak lenni kell
  A NATO mint politikai haderő
  Bankár és szocialista
  Egy könyv, amely iránytű lehetne
  EU bővítés: Előnytelen kilátások
  Ahol templomok rogynak térdre...
  Erdély - az európaiság határa
  Éveleji Látóhatár
  Újévi gondolatok
  Nemzet és emigráció
  Egy csendes győzelem
  Egy csendes háború
  A fejlődés árnyai
  A kedvezménytörvény életbe lép
  Negyvenöt év után
  Győzni csak együtt lehet
  Lépfene és új világrend
  Emigráció a hazáért
  A medve előjött
  A huszadik század még velünk van
  "Ma is van jövőnk!"
  A baloldal félelmei
  Öntik már a sódert
  Színjáték Genovában
  Magyar bemutató napok a NSW-i Parlamentben
  Tíz szakdolgozat a Szent Koronáról
  Épül a magyar jövő
  "A haza nem eladó"
  Szlovákia lecsúszott a Balkánra
  A délvidékiek autonómiájának esélyei
  Jól vizsgázott az Országgyűlés
  Tanácskozás után
  Európa közepe Budapest
  Népszavazás - kétes cselfogás
  Lesze-e valaha Magyarok Világszövetsége?
  "Lefejezik"-e a Kisgazdapártot?
  A nemzetegyesítés további feladatai
  A nemzetegyesítés első törvénye
  Ahány ház, annyi egyház
  Délvidéki remények és aggodalmak
  Dabas beindította a választási kampányt
  Sajtóelvtársi összefogás
  A zámolyi romák cigányútra mentek
  Szétverni a szobrot is - ha magyar
  Trianon burjánzó ártalmai
  Tologatják már a villamost
  A kirándulás végetért...
  Gátak és rögeszmés gátépítők
  Nyugatról másszínű a táj
  Nemzetállam helyébe nemzetországot!
  Perpatvar a kisgazdapártban
  Éveleji látóhatár
  A Világszövetség sarokba állítása
  "Kis ország is mondhat érdekeset"
  Győzött a Balkán Romániában
  Pro Transilvania - Önálló Erdély
  Cser Ferenc interjú: Gyökerek - írta Csapó Endre
  Honnan ered a felemás világ?
  Elnökválasztás - a döntetlen eldöntése
  Pozsonyban is szakad a cérna
  Veszélyes lakoma Bukarestben
  MVSZ rendkívüli küldöttgyűlés lesz dec. 1-én
  A választások előszele
  Ünneplések nyomában
  Középeurópa-politika kellene
  Fogy a magyar! kit érdekel?
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Vissza a HUNSOR honlapjára

   HUNSOR - All Rights Reserved - ., A.D.