A Magyar Svéd Online Források honlapja  


  A gyergyóditrói Nemzetgyűlés június 18-án: Nemzetgyűlés az autonómiáért
  HUNSOR összeállítás • HUNSOR medencefigyelő


  A SZÉKELY NEMZETGYŰLÉS GYERGYÓDITRÓBAN

      A Székely Nemzeti Tanács 2006. június 18-án, vasárnap 12.30 órára, Gyergyóditróba összehívta a Székely Nemzetgyűlést. A Nemzetgyűlés tagjai a székely települések és székek lakói által kijelölt küldöttek voltak.

  A június 18-i Székely Nemzetgyűlés kinyilvánította a Székely Nép önrendekezésre való jogát, ezen jog alapján Székelyföld államon belüli önkormányzásának alapelveit.

  A Székely Nemzetgyűlés nem politikai megnyilvánulás, hanem a székely nép akaratát kifejező közképviseleti megmozdulás.


  A Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága nevében,
  Dr. Csapó I. József,
  A Székely Nemzeti Tanács elnöke


  I. Miért van szüksége a székely népnek a területi autonómiára?


  - Azért, hogy a székelység szülőföldjén, többségben megmaradjon, magyarnak!
  - A székely székek önkormányzásának és Székelyföld autonómiájának történelmi múltja van, amelyet az e régióban ezer éve őshonos lakosság több, mint hatszáz éven át megélt! Az elmúlt 85 év pedig, Székelyföld magyar nemzeti önazonosságú lakói, a szülőföldjén ma is 76 százalékos többségben levő székelység számára, az alárendeltséget, a kiszolgáltatottságot, a vagyonától való megfosztottságot, a másodrangú állampolgárságot jelentette.

  - A 2003-2004-es esztendőben a székelység olyat tett, ami természetes következménye volt egy közel évszázados vágynak és akaratnak: a közvetlen demokrácia eszközével hiteles közképviseletet hozott létre . Mind ezt azért, hogy a székely nép, szülőföldjén őshonos autonóm közösségként, az Európai Unió jogállamaiban élő autonóm közösségek területi önkormányzásához hasonlóan, elnyerje a teljes és tényleges egyenlőséget!

  - Azért, hogy a székely nép, saját sorsáról dönthessen !
  - Ezt a szabad választásokon való részvétellel és népszavazás révén érheti el! Ma a székelység számára a népszuverenitás ezen eszközeinek használata korlátozott: nincs szabad jelölés, de van listán irányított szavazás, van hatalmi eszközzel szavatolt "egypártrendszer"! És vannak tanácsi határozatokat megsemmisítő bírósági döntések a Székelyföld újralétesítésére vonatkozó népszavazásról!

  - Székelyföld autonómiája azt jelenti, hogy Székelyföld polgárai, a közvetlen demokráciát gyakorolva, saját kebelükből választanak döntéshozó testületeket (helyi-, széki tanácsokat és Székelyföld Önkormányzati Tanácsát), amelyeknek tevékenységében, azon döntési hatáskörökben, amelyeket törvény által elnyertek, nem szólhat bele a központi hatalom!

  - Addig, amíg nincs Székelyföldnek törvény által szavatolt autonómiája, amíg működési szabályzatában (Statútumában) nem találhatók meg a magyar nemzeti önazonosság védelmére, a gazdasági és a pénzügyi önállóságra vonatkozó hatáskörök, addig nem beszélhetünk a Székelység teljes és tényleges egyenlőségéről!

  - Azért, hogy a megkülönböztetés minden formája megszűnjön!
  - A történelmi területén őshonosként ma is többségben levő székely népnek egyenlő jogokkal, egyenlőséget szavatoló autonómiával kell rendelkeznie!

  - Ahhoz, hogy a székelység szülőföldjén teljes egyenlőségben éljen, tehát ugyanolyan szabadsággal élhesse meg magyar nemzeti önazonosságát, mint a román nemzethez tartozó - törvény által újra kell létesíteni Székelyföldet, mint közigazgatási régiót!

  - Székelyföldön a székely nép ténylegesen megélheti majd az egyenlőséget, mert a régió a többségben levő magyar közösség nemzeti önazonosságának megőrzésére, sajátos hatásköröket, területi autonómiát kap.

  - Azért, hogy a székely nép tiszteletben tarthassa és ápolhassa történelmét, hagyományait!
  -Székelyföldet nem lehet csupán az átadott közigazgatási- és fejlesztési hatáskörök birtokosának és gyakorlójának tekinteni. A székely nép történelmét és hagyományait is tiszteletben kell tartani, mert ezáltal nem csak az ország, hanem Európa kulturális gazdagodásához is hozzájárul.

  - Azért, mert Székelyföld autonómiája nélkül a székely népnek nincs jövője!
  - Székelyföld Autonómia Statútumának törvény általi jóváhagyása nélkül nincs a demokrácia eszközével újralétesített Székelyföld!

  - A székelységnek joga van a területi önkormányzásra, hiszen a Székelyföldön őshonos, ahol ma is 76 %-os többségben van!


  II. Mit jelent a székely népnek, e történelmi régió lakóinak Székelyföld önkormányzása?


  - Lehetővé válik Székelyföld önkormányzatainak megválasztása!
  - Székelyföld törvény általi újralétesítésével lehetővé válik Székelyföld önkormányzatainak megválasztása! Ezek a választások demokratikusak lesznek, nem lehet majd megakadályozni sem polgárt, sem szervezeteket, hogy szabadon jelölhessenek és szabadon választhassanak!

  - Az autonóm régió választott önkormányzata pedig nyomban kijelöli Székelyföld székhelyét, saját hatáskörben kialakítja intézményrendszerét, amely csakis a székely székek önkormányzatai közötti összehangoló hatáskört látja el, ezen önkormányzatok felhatalmazásából és anyagi támogatásával!

  - Lehetővé válik Székelyföld Önkormányzati Tanácsának (Parlamentjének) meválasztása!
  - Székelyföld törvény általi újralétesítése után, általános, titkos, közvetlen és szabad választások révén létrejön Székelyföld Önkormányzati Tanácsa (Parlamentje). Az Önkormányzati Tanácsnak, mint közhatóságnak, hatáskörébe tartozik majd azoknak a feltételeknek a kialakítása, amelyek biztosítják az egyének és az általuk alkotott közösségek teljes és tényleges egyenlőségét és szabadságát.

  - Székelyföldnek tehát lesz döntéshotó Önkormányzati Tanácsa (Parlamentje), lesznek széki és helyi tanácsai. És Székelyföldnek lesz Elnöke!

  - Lehetővé válik, hogy Székelyföldön a magyar nyelv egyenrangú legyen az állam hivatalos nyelvével!
  - Ez nem csak az őshonos székely nép magyar nemzeti önazonosságának védelmét szolgálja, hanem a történelmi régióban élő nemzeti közösségek teljes egyenlőségét is!

  - Az autonóm régió és a hozzá tartozó székely székek és települési helyi önkormányzatai biztosítani fogják a magyar és a román nyelv természetes és hivatalos használatát, elfogadva minden olyan rendszabályt, amelyre szükség van megismerésük érdekében, megteremtve minden olyan feltételt, amely garantálja teljes egyenlőségüket.

  - Lehetővé válik az önálló közigazgatási berendezkedés!
  Székelyföld tervezett közigazgatási berendezkedése sajátos: a régió és a települési közigazgatás között megjelenik egy másik szint: a szék! A történelem során, több mint hatszáz éven át, a székely székek képesek voltak az önkormányzásra, s a székely nép, a Székelyföld megmaradását jelentették!

  - Székelyföld önkormányzata, autonóm régióként, kiépíti saját közigazgatási rendszerét.  III. Milyen következményekkel jár a székely nép önrendelkezése, Székelyföld autonómiája?


  - Székelyföldön, többek között:
  - a magyar nyelv egyenrangú lesz az állam hivatalos nyelvével,
  - tilos lesz a nemzetiségi arányok megváltoztatása,
  - tilos lesz népszavazás nélkül a települések és Székelyföld határainak módosítása,
  - lesz önálló, magyar nyelvű közoktatási hálózat - óvodától egyetemig,
  - lesz önálló magyar nyelvű egyetem és főiskolák,
  - lesz magyar nyelven továbbképzés, átképzés, a tudományos fokozat megszerzése, turományos kutatás,
  - lesz önálló magyar tanfelügyelet,
  - lesz teljes szabadsága a magyar nyelvű egyházi oktatásnak,
  - lesznek önálló magyar nyelvű kulturális intézmények,
  - lesz önálló magyar nyelvű tömegtájékoztatás,
  - lesz önálló magyar nyelvű rádió- és TV adás,

  - Székelyföldön, a székely néphez tartozók:
  - magyarul tudókhoz, magyarul szólnak a hivatalokban,
  - magyar nyelven írt iratokat adnak be a hivatalokba és magyarul írt válaszokat kapnak,
  - magyarul beszélnek a bíróságokon és azt megérti ügyvéd, bíró, ügyész egyaránt,
  - magyarul szólnak a rendőrökhöz, s azok magyarul válaszolnak,
  - magyarul beszélnek az állami vállalatokban, az állami intézményekben és a pénzintézményekben, s ott meg is értik, amit mondanak,
  - magyarul mondják el panaszukat az orvosoknak, s azok magyarul válaszolnak,
  - magyarul szólnak a gyermekotthoni gondozókhoz, az öregotthonban szolgálatot teljesítőkhöz, akik magyar nyelven válaszolnak.

  - Megvalósul Székelyföld pénzügyi autonómiája!
  - Az autonóm régiónak rendelkeznie kell a hatáskörökhöz, jogosítványokhoz kapcsolódó feladatok ellátásához nélkülözhetetlen eszközökkel, tehát a pénzügyi és a gazdasági autonómiával!

  - Önálló költségvetés és pénzgazdálkodás,
  - az Európai Uniós fejlesztési alapok önálló megpályázása és felhesználása,
  - állami költségvetésből, a szolidaritás elve alapján, megfelelő támogatás a régió közköltségeinek kiegészítésére,
  - adományok és egyéb pénzforrások feltárása, megpályázása és felhasználása,
  - a gazdasági pályázati esélyegyenlőség szavatolása,
  - a kisvállakozók anyagi támogatása,
  - az adók helyben tartása,
  - a természeti kincseket kitermelő és értékesítő vállalkozások Székelyföldön való bejegyzése és a hasznosítások újrapályáztatása,
  - az erdők volt tulajdonosaiknak való azonnali és maradéktalan visszajuttatása,
  - az erdőírtások azonnali leállítása,
  - a közbirtokosságok jogainak visszaállítása és védelme,
  - munkahelyek létesítése a hagyományos iparágak újraélesztésével és támogatásával.

  - Székelyföldön helyben marad az adók 90 százaléka!

  - a székely tulajdonok sajátos védelemben részesülnek,
  - támogatják a kisvállalkozásokat,
  - korlátozzák a kiskereskedelmet megsemmisítésé előidéző, nagy áruforgalmazók monopóliumok kétesítésér,
  - a szolgáltató-, a termelő- és a kitermelő vállalkozásokat Székelyföldön jegyzik be, hogy az adóztatás itt történjen,
  - az adók 90 százaléka Székelyföldön marad,
  - Székelyföld természeti kincseit Székelyföld lakói védik és hasznosítják,

  - Székelyföld gyors és tartós gazdasági fejlődése!
  - Az Európai Unióban létező autonóm régiók éppen azért a legfejlettebbek, mert az autonóm közösségek a népek önrendelkezési jogával élnek és a történelmi területükön önkormányoznak! Ilyen jövő vár a székely népre, Székelyföldre is, ha élni tud önrendelkezési jogával!


  Indoklás

  A Székely Nemzeti Tanács, a székelység képviseletében, a Székelyföld autonómiájáért demokratikus eszközökkel folytatott küzdelem újabb megnyilvánulásaként, 2006. június 18-ra Székely Nemzetgyulést hív össze, Gyergyóditróba.

  A Székely Nemzeti Tanács, a történelmi székelyföld oshonos, ma is 76 százalékos többségben levo, magyar nemzeti önazonosságú lakosságának akaratából, megkeresett minden olyan romániai hatóságot, amely illetékes Székelyföld autonóm közigazgatási régió újralétesítésében, a székelység teljes és tényleges egyenloségének garantálásában. Többszöri megkeresésünket a székely közakarat érvényesítésére, minden megszólított hatóság visszautasította.

  A Székely Nemzeti Tanács, a Székelyföldön oshonos többségi közösség nevében azzal a kéréssel fordult az Európai Parlamenthez és az Európai Unió Bizottságához, hogy Székelyföld autonómiájának törvény általi szavatolását tegye Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának feltételévé. Az Európai Parlament a 2005. márciusi Jelentésében az erdélyi magyarság védelmére a szubszidiaritás és az önkormányzás elveit tiszteletben tartó, kiegészíto intézkedésekre szólította fel Romániát. Románia ezen elvárásnak nem tett eleget.

  A 2006. március 15-én, Székelyudvarhelyen, a székelység képviseletében összesereglett 20 000 polgár erosítette meg akaratát Székelyföld autonómiájára és nagygyulésen követelt autonómiát Székelyföldnek, szabadságot a Székely Népnek!

  Ennek ellenére, az elozetes jelzések szerint, a Románia EU-ba való belépésére vonatkozó 2006. május 16-i Országjelentésben az Európai Bizottság a nemzeti kisebbségek, így a romániai magyarság problémáit is megoldottnak tekinti.

  A Székely Nemzeti Tanács, a székelység és Székelyföld közképviseletét ellátva, több ízben, s a Székely Nagygyulés résztvevoi határozottan megfogalmazták, hogy a székelység soha nem mond le Székelyföld autonómiájáról!

  A 86 éve tartó kiszolgáltatottság, Székelyföld szétdaraboltságának fenntartása, a székelység területi autonómiához való jogának elutasítása, arra készteti a Székely Nemzeti Tanácsot, hogy a közakarat újboli kifejezése végett, döntéshozatalban illetékes Székely Nemzetgyulést hívjon össze!

  A székely népnek joga van az önrendelkezésre
  A polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya (ENSZ 1966 - hatályba lépett 1976. március 23-án) eloírja:

  1. Minden népnek joga van az önrendelkezésre. E jog értelmében a népek szabadon határozzák meg politikai rendszerüket és szabadon biztosítják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlõdésüket.
  2. Céljai elérése érdekében minden nép – a kölcsönös elonyök elvén alapuló nemzetközi gazdasági együttmûködésbõl és a nemzetközi jogból eredõ kötelezettségeinek tiszteletben tartásával – szabadon rendelkezik természeti kincseivel és eroforrásaival. Semmilyen körülmények között sem fosztható meg valamely nép a létfenntartásához szükséges eszközeitol.
  3. Az Egyezségokmányban részes államok, ideértve azokat is, amelyek önkormányzat nélküli, illetoleg gyámsági területek igazgatásáért felelosek, elomozdítják a népek önrendelkezési jogának megvalósítását, s ezt a jogot az Egyesült Nemzetek Alapokmányának rendelkezéseivel összhangban tiszteletben tartják.
   Romániának, mint ezen nemzetközi egyezmény aláírójának, amely Székelyföld önkormányzat nélküli történelmi terület igazgatásáért felelos, kötelessége elomozdítania a székely nép önrendelkezési jogának megvalósítását.

  A Gazdasági, szociális és kluturális jogok nemzetközi egyezségokmánya eloírja:

  Minden népnek joga van az önrendelkezésre.
  Minden nép szabadon rendelkezik természeti kincseivel és eroforrásaival.
  Valamely nép semmilyen körülmények között sem fosztható meg a létfenntartásához szükséges eszközeitol.
  A székely népnek tehát joga van szabadon rendelkeznie Székelyföld természeti kincseivel és eroforrásaival és nem fosztható meg a létfenntartásához szükséges eszközöktol!

  A székely nép államon belüli önrendelkezése

  1918. december 1-én a Gyulafehérvári Nemzetgyulés határozatban nyilvánította ki a népek teljes nemzeti szabadságát: minden népnek joga saját kebelébol választottak által önkormányozni, nemzeti önazonosságát megorizni, önazonossága védelmére megfelelo kiegészíto intézkedésekben részesülni, számarányuknak megfelelo saját oktatási-, kulturális-, közigazgatási intézményekkel, döntéshozó, végrehajtó és bíráskodó testületekkel rendelkezni.

  86 év óta várjuk ezen megfogalmazott alapelv betartását. 86 év után a székely nép kijelenti: teljes és tényleges szabadságot akar, jogi garanciákat az önrendelkezésre és Székelyföld önkormányzására!

  A székely nép a román államon belüli önrendelkezés formáját hirdette meg és ennek szavatolásához követeli Székelyföldnek a román államon belüli önkormányzását!

  A székely nép jogosult az önrendelkezés demokratikus eszközeire, arra, hogy szabadon határozhassa meg történelmi területe önkormányzásának formáját és szabadon biztosíthassa gazdasági, társadalmi és kulturális fejlodését. Követeli a történelmi székely székek közigazgatási hatásköreinek helyreállítását és Székelyföld autonóm közigazgatási régió újralétesítését.

  A székely nép követeli mindazoknak a hatásköröknek, jogosítványoknak és intézményeknek törvény általi garantálását, amelyek a Helyi Autonómia Európai Chartájának, a Regionális Autonómia Európai Chartájának, A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának, a Nemzeti Kisebbségek Védelmére Vonatkozó Európai Keretegyezménynek, az Európa Tanács 1993/1201-es Ajánlásának és a 2003/1334-es Határozatának, az Európai Parlament 2005. április 5-i Jelentésében foglaltaknak megfeleloen, lehetové teszik Székelyföld önkormányzását.

  A székely nép az Európai Unióban ugyanolyan státust akar, mint a német nép Dél-Tirolban, a katalán nép Katalóniában, a svéd közösség Aland szigetén, a flamand nép Flandriában, a baszk nép Baszkföldön, a gelegok Galíciában!

  A székely nép kihirdeti az államon belüli önkormányzásának alapelveit


  1. Teljes és tényleges szabadságot Székelyföld minden népének. Minden népnek joga saját kebelébol választottak által önkormányozni, nemzeti önazonosságát megorizni, önazonossága védelmére megfelelo kiegészíto intézkedésekben részesülni, számarányuknak megfelelo saját oktatási-, kulturális-, közigazgatási intézményekkel, döntéshozó, végrehajtó és bíráskodó testületekkel rendelkezni.

  Indoklás.
  - Székelyföldön minden népközösségnek garantált a teljes nemzeti egyenloség.
  - Székelyföldön minden népközösség, ha számbeli kisebbségben van, akkor a személyi elvu autonómia elveinek tiszteletben tartásával, ha valamelyik kisrégióban többséget alkot, akkor a területi autonómia elveinek és gyakorlatának megfeleloen választ saját kebelébol önkormányzati testületeket.
  - Székelyföldön minden népközösség az önkormányzás megfelelo eszközeivel dönthet saját sorsáról.

  2. Olyan régiót, amely a szubszidiaritás és az önkormányzás tényleges megvalósításának megfelelo hatalmi szintje, melyet az európai integráció során az e folyamatban résztvevo országnak sajátos belso szervezodésében mint alapveto elvet tiszteletben kell tartania.

  Indoklás.
  - Székelyföldön a régió döntéshozó önkormányzatának csakis összehangoló szerepe lesz.
  - Székelyföldön a régió végrehajtó önkormányzatának hatáskörei csakis a széki önkormányzatok által átruházott területekre terjednek ki.
  - Székelyföldön a székek autonóm közigazgatási egységek, csakis azokkal az összehangoló hatáskörökkel, amelyek nem sértik a helyi közigazgatási hatóságok autonómiáját.

  3. Regionális szintu hatalmat, amelynek demokratikusan létrehozott döntéshozó szervezete van, s amely szélesköru autonómiával rendelkezik a hatáskörök, ezek demokratikus gyakorlása terén és birtokában van a feladatok teljesítéséhez szükséges eszközöknek.

  Indoklás.
  - Székelyföld önkormányzatát demokratikus választások révén hozzák létre, amely a törvény által átruházott hatalom és hatáskörök, jogosítványok birtokosa.
  - Székelyföld önkormányzata nincs alárendelve a központi hatalomnak, de aláveti magát az alkotmányos felügyeletnek és az autonómia-statútumban eloírt egyéb állami felügyeletnek.
  - Székelyföld pénzügyi-költségvetési autonómiája a régió önkormányzásának záloga.


  4. Esélyegyenloséget minden elismert vallási felekezetnek.

  Indoklás.
  - Egyenloség minden elismert vallási felekezetnek és anyagi támogatás a számarányosság szerint, valamint a szolidaritás szellemében.
  - Kiegészíto intézkedések a vallási felekezetek autonómiájának szavatolására.

  5. Demokratikus jogállamiságra jellemzo társadalmi-politikai rendszert az élet minden területén. Teljes értéku közvetlen és közvetett demokráciát.

  Indoklás.
  - Általános, közvetlen, szabad és titkos választások.
  - Többpártrendszer.
  - Polgári gyulések határozatainak érvényesítése.
  - Helyi és regionális népszavazás rendszeresítése és garantálása.
  - Települési-, széki- és regionális közképviseleti testületek muködtetése.
  - Közösségi felügyelet a választottak felett.

  6. A tulajdonjog garantálását. Szabad vállalkozást. Gazdasági esélyegyenloséget és fejlesztési szolidaritást. Szociális piacgazdaságot.

  Indoklás.
  - Telekkönyvek helyreállítása.
  - Székely családok vagyonainak belso rendelkezésekkel való védelme.
  - Székely települések versenyképességének növelése.
  - Vállalkozói és munkavállalói esélyegyenloség.
  - Önálló magántermelés, összehangolt felvásárlás, feldolgozás, értékesítés.
  - Összehangolt vidékfejlesztés.
  - Magántulajdonra épülo, de közös piackutatáson és -keresleten alapuló turizmus.


  A Székely Nemzetgyulés Határozatának végrehajtója a Székely Nemzeti Tanács

  A Székely Nemzetgyulés megbízza a Székely Nemzeti Tanácsot, hogy képviselje a Székely Nép akaratát, székelyföldi szervezettségével biztosítsa a székely közületek és Székelyföld önszervezodését, lássa el Székelyföld képviseletét belföldön és külföldön egyaránt.

  Indoklás.
  - A Székely Nemzetgyulés, a székely nép nevében jogot formál az önrendelkezésre és Székelyföld önkormányzására.
  - A Székely Nemzetgyulés, Határozatának végrehajtásával megbízza a Székely Nemzeti Tanácsot.
  - A Székely Nemzetgyulés Határozata alapján, a székely településeken, a székely székeken megindul a belso önszervezodés, amelynek révén a székely közösségek az élet minden területén kinyilvánítják akaratukat saját sorsuk irányítására.
  - Székelyföld belso önszervezodésének kifejezéseképpen, a Székely Nemzeti Tanács kiírja és megszervezi a széki- és a székelyföldi belso választásokat.
  - Székelyföld székely népének akarata szerint, s a székelység államon belüli önrendelkezésének jegyében, a Székely Nemzeti Tanács szorgalmazza a helyi népszavazás megszervezését Székelyföld autonóm közigazgatási régió újralétesítése tárgyában.
  - A Székely Nemzeti Tanács követeli a Székelyföld autonómia statútumára vonatkozó törvénytervezet Románia Parlamentje általi jóváhagyását.
  - A székely nép önrendelkezési törekvéseinek érvényesítéséért, Székelyföld önkormányzásának támogatásáért, a Székely Nemzeti Tanács külképviseletet létesít az ENSZ-ben, az Európai Parlamentben, az Európai Bizottság mellett és az Európa Tanácsban.

  A székely nép soha nem mond le önrendelkezési jogáról, Székelyföld újralétesítésérol és autonómiájáról!
  Autonómát Székelyföldnek – Szabadságot a Székely Népnek!

  Kérjük, támogassa a Ditrói Római-katolikus Parókiát!
  Elérhetoség:
  Parohia Romanno-Catolicã Ditrãu
  Adószám:6369202
  Bank: Kereskedelmi Bank Gyergyószentmiklós
  Bankszámla-szám: RO89.RNCB.0155.0163.5366.0002

  forrás: Sznt.ro, Erdély Ma  [HUNSOR medencefigyelő - ® HUNSOR -]

  » vissza a HUNSOR honlapjára

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Korábbi cikkek:

  Székelyföld Autonómiája - írta Dr.Csapó József
  Autonómiát a Székelyföldnek, szabadságot a székely népnek!
  A Székely Nagygyűlés Kiáltványa
  Dr. Csapó I. József: Autonómiák és Autonómiatörekvések
  Csapó I. Jozsef: Jogunk van a történelmi Székelyföld autonómiájára!
  Szolidaritási Nyilatkozat a Székely nép önrendelkezési törekvéseivel
  Székelyudvarhely, 2006. március 15.: frontváros vagy út az autonómiához?
  A szlovákokat zavarja Kodály magyar nyelvű emléktáblája
  Adóemelések és megszorítások tengere: Mi ez, ha nem sokkterápia?
  Gál Kinga: hol van a jelentésből a másfél millió magyar?
  Önálló magyar iskoláért szerveztek tüntetést az erdélyi Tordán
  Éva Mária Barki: "Egy népnek ki kell mondania, ha akar valamit"
  Éva Mária Barki: semmisnek tekinthető a trianoni békeszerződés
  Letter till OSCE on Hungarian minority beyond the borders
  Magyar jelképek delvideki templomainkban
  A román kisebbségi törvény buktatói
  Tiltakozzunk a jogsértések és jogmegtagadások ellen!
  Rendőrök védték meg a magyarok tiltakozásától Szabadkán
  Elfojtott tiltakozás Szabadkán
  Az egyéves EU-tagság: Szlovákiai melósok, dán sajtok, ír magyarok
  Naponta verik a temerini magyar elítélteket a szerbek
  Szegényebbek lettünk egy síremlékkel
  A Benes-dekrétumok hatvan éve
  Felszabadultunk...
  Az élőhalott délvidék hörgő visszhangja
  Marosvásárhely, 1990. március 19–20.
  Amit tudni kell Bocskai Istvánról
  Petőfi a tüntetők között
  Petőfi Sándor naplójából
  Külpolitikai határaink


  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Vissza a HUNSOR honlapjára

  HUNSOR - All Rights Reserved - ., A.D.