A Magyar Svéd Online Források honlapja  


  Menekülő önazonosság-tudat
  írta Mirnics Károly
  HUNSOR medencefigyelő


  A Vajdaságban élő magyarság jövőképét és önazonosság-tudatát befolyásoló demográfiai tényezők 1918 és 2001 között


          Minden romlás kezdete abban az iskolai nevelésben és oktatásban van, amely -- miután 1918 után elûzték vagy kitoloncolták a magyar polgári rétegeket a Délvidékrõl és a nagybirtokokon élõ bérlõk ezreit fosztották meg megélhetésüktõl és tették nincstelen városi proletárrá -- évtizedeken keresztül a magyarok nemzedékeivel hiteti el több-kevesebb sikerrel azt, hogy a magyarok a Délvidéken jövevények, és a szerbek képezik Vajdaság egyetlen és igazi õshonos népességét. Olyan meghatározó tényezõ ez, amely, ha évtizedeken keresztül így tanítják és így sulykolják az emberi fejekbe (márpedig nemcsak a monarcho-fasiszta Jugoszláviában, de a szocialista és mai Szerbiában is így tanítják az iskolában), ami végül elhomályosítja a magyar önazonosság-tudatot és önismeretet, az egész nemzetiség magatartását és viselkedését bátortalanná teszi. Az ilyen tanítást ugyan részben ellensúlyozni képes a családi környezet, de hatását semmiképpen nem szüntetheti meg.
               Egy nem demokratikus hagyományokon alapuló országban nincs még külsõ ráhatási lehetõség sem, amely legalább részben semlegesítené az ilyen hatást. Miért teszi ezt a szerb állami, politikai és közéleti elit? Az, aki jövevénynek tartja magát, itt vagy bárhol, sokkal könnyebben távozik onnan, mint az, aki az õsi föld jogos tulajdonosának érzi magát. Aki jövevény, annak állandóan ûzött és menekülõ önazonosság-tudata és önismerete van. Ezt a szerbek jól tudják, és a köznevelés céljait tudományos alapon alakítják ebben az értelemben a nemzetiségekkel szemben. Ebben lelhetõ meg annak az oka, hogy a vajdasági magyar népesség jóval kisebb mértékben vett részt a belsõ, mint a külsõ vándormozgalomban. Az ilyen állami kisebbségi politikával szemben ilyen a kisebbség reakciója. Inkább elmenni az országból, mint kizsákmányoltnak és megvetettnek érezni magát.
               A demográfiai tényezõk színezõ hatását nem lehet figyelmen kívül hagyni. A szerb közélet magyar önazonosság-tudatot és önismeretet elhomályosító törekvései nem hatnak minden földrajzi környezetben, korcsoportban és szociális rétegben azonos erõvel.
               A vajdasági magyarok önismeretét behatárolja a népesség nagy arányának a szórvány jellege, a példátlan méretû külsõ vándormozgalom és az etnikai egyedüllét, amely a németek kiûzése és kiirtása után bekövetkezett.
               1. Pognutu glavu sablja ne sece (a lehajtott fõt kard megkíméli) -- tartja a szerb közmondáss. Aki behódol, aki azt mondja, hogy én nem vagyok magyar, hanem mától kezdve szerb vagy jugoszláv -- elsõsorban faluhelyen --, számíthat arra, hogy a szerbek befogadják. A szerbek egyes egyént befogadnak, de más közösséget és bárkit, aki továbbra is ragaszkodik saját közösségéhez, nem fogadnak be. A csupán néhány tíz vagy néhány száz lelket számláló magyar falusi népesség keveset tehet magyar önazonosság-tudata és önismerete megõrzéséért. Falusi közössége népességének megújítására képtelen. Ezekben a szórványokban elképesztõen sok a magyar nemzetiségû agglegény. Lehet, ez lemondás vagy akár tiltakozás a kisebbségi sorssal szemben. Mindenfélképpen azonban a visszavágója egy szociálpatológiai állapot. Az ilyen kis falusi közösségek, a szerb túlsúly következtében, tehetetlenek bármilyen társadalmi társasági életet élni vagy mûvelõdési intézményt mûködtetni. Sorsuk a biztos beolvadás és kihalás. Jelenleg a beolvadásnak vagy kihalásnak ebben a stádiumában van, és ellene nem tehet úgyszólván semmit a 50 000--60 000-es magyar falusi népeség. Csupán a helyszûke miatt nem soroljuk fel azokat a falusi településeket, ahol már ilyen elõrehaladott állapotban van a beolvadás vagy a népesség teljes kihalása. Amikor a régebbi és mostani szerb politikai propaganda a békés együttélést példázza, általában célzatosan ezeket a településeket tartja követendõ példának.
               2. A közösségi önszervezõdéshez szükséges magyar népességi lélekszám alsó határa, határértéke 2000 fõben állapítható meg településenként. A születési arányszám csökkenése, az elkerülhetetlen külsõ és belsõ vándormozgalmi veszteség és a vegyes házasságok ezt a számot nagyon szigorítják. Ez a lélekszám sem lesz hosszú életû, ha a külsõ vándormozgalom és a vegyes házasságok aránya nem mérséklõdik. Kizárólag azokra az elszigetelt jellegû falusi településekre fog vonatkozni, amelyekben a magyarok az összes népességnek legalább kétharmados többségét képezik (nagyon kevés az ilyen település).
               3. Csak látszólagos és felületes az a benyomás, hogy az 1991-es népszámlálás szerint mégis van 46 olyan település, ahol a magyarság biztonságban van, biztosan megmarad, ápolhatja és megõrizheti magyar önazonosság-tudatát. Az észak-bácskai és Tisza menti településeket kivéve szinte minden más településen (elsõsorban a bánsági oldalon, de most már Nyugat- és Dél-Bácskában is) a magyarság erõsen majorizált szerb népességi többséggel.
               4. Míg az elõzõ évtizedekben, a falvak voltak a magyar népesség belsõ és külsõ vándormozgalmának a mozgatói, az 1981--1991-es idõszaktól kezdve már a magyar városi népesség lett az. A jövõben ez hatványozottabban lesz így. A bácskai magyar falusi népesség erõsen kötõdik a mezõgazdasági, élelmiszeripari és kisipari foglalkozásokhoz, amelyekben jelen van. A jugoszláv gazdasági zuhanásnak, pusztulásnak természetesen nincs nyertese. Mégis a magyar falusi-mezõgazdasági népesség egy részének a Tisza mentén van esélye a túlélésre, s arra, hogy megmaradjon a szülõföldön. A jugoszláv gazdaság, mindenekelõtt az ipar teljes csõdje a teljes magyar városi népességet érinti. A magyar városi népesség 60--70%-a elvesztette a munkaviszonyát, munkahelyét a szocialista nagyüzemekben. A munkanélküliség elsõ számú vesztese már több évtizede, de 1981--1991 óta kimondottan a magyar városi népesség. Ennek a következtében a magyar városi népesség egy része a demoralizáltság állapotába került (szürkegazdaság, csempészet), a másik része mindent elkövet azért, hogy elhagyja az országot, kivándoroljon a nyugati országokba vagy Magyarországba. Most már a szerb fiatalok többsége is azt mondja és vallja, hogy el kell mennie az országból, ha érvénysülni akar. Elkeseredésében azt mondja, hogy olyan messzire kell elmenni, ahová még a hír sem jut el a szülõföldrõl.
               5. Különösen tragikus a bánsági magyarság sorsa. Kétszer kényszerült és továbbra is folyamatosan kényszerül újabb és újabb vándormozgalomra. A szocialista iparosodás idején elõször bevándorolt a bácskai és részben bánsági ipartelepekre, ahonnan éppen most kényszerül megélhetés híján tovább vándorolni, külföldre. A bánsági magyarságnak az a része, amely átkelt a délvidéki magyarságot sokáig elválasztó Tiszán, aránylag jól tartja magát Észak-Bácskában. Az észak-bácskai régió népességét megújította. Itt ugyanis kifejezett volt a magyar népesség depopulációja és jugoszlávvá válása. A bánsági magyarság erõs magyar önazonosság-tudatának köszönhetõen a helyzet sok tekintetben megállapodott.
               A Bánságban maradt falusi és városi magyar népesség nagy részének azonosságtudata azonban az állandó üldözöttség és menekülni vágyás tüneteit mutatja. (Mint ahogyan mondtuk, a bácskaiaké kevésbé.) A bánsági magyarság nagyobb mértékben vándorol Nyugatra, az észak-bácskai inkább Magyarországra. Természetesen csak árnyalatnyi különbségekrõl lehet beszélni, amelyek az 1991-ig méretezhetõ népesedési folyamatok ismeretébõl következnek.
               Az 1991 és 2001 között lejátszódó népességi folyamatokat a demográfus nem ismeri, de a politológus, szociológus teljesen kifejtheti lényegét. A pontosabb demográfiai leírásra várni kell. A Szerbiában 2001-ben esedékes népszámlást ki kell várni (ha megtartják, akkor novemberben lesz). Nehezen elképzelhetõ, hogy megtartják 2001-ben. Ismeretlenek az ország határai és az a népesség, amely e területhez tartozik. Közép-Szerbia déli részeiben etnikai belháború van. A népesség innen is elmenekült. Meg kell várni a visszaköltözését.

  A VAJDASÁGBAN ÉLÕ MAGYAR NÉPESSÉG PAUPERIZÁLÁSA A VÁROSI ÉS A FALUSI KÖZÖSSÉGEIKBEN 1918 és 2001 KÖZÖTT

               Jugoszláviában, Szerbiában, Vajdaságban az etnikai mozgások területén semmi sem történt véletlenül. Folyamatosság volt az 1918 és 2001 közötti idõszakban a Vajdaság állami szervezésû kolonizálásában és a szerb nemzetállam létrehozására irányuló törekvésekben. Óriási méretû volt a szerbek a) betelepítése, b) állami elõjogokkal történõ felruházása a társadalmi és gazdasági élet (a gazdasági vállalkozás és munkavállalás) minden területén, c) ingyenes úton történõ vagyonhoz juttatása. Az eredeti tõkehalmozás formáiban és módozataiban a mai napig militáns eszközöket használtak. Kizárólag a nemzetállam célkitûzéseit szem elõtt tartva a szerbek kapták a közhivatali, közigazgatási, közintézményi, közvállalati munkahelyeket. Ugyanilyen ijesztõ azonban legújabban a magán- és versenyszférában mûködõ szerb vállalkozók állítólagos "polgári" magatartása is. Õk a nagyszerb nacionalizmus elsõ számú hangadói és közvélemény-formálói; csak szerb nemzetiségût foglalkoztatnak. Az állam regresszív-manipulatív gépezete és a 2000. október 5-e után hatalomra került rezsim is rájuk támaszkodik.
               A szerb telepítésekkel párhuzamosan történt a magyar kisebbség elszegényítése. Folyamatossá vált a kisebbségben és szórványban élõ városi és falusi közösségek intézményeinek megszüntetése. Elsõsorban a magyar tannyelvû általános iskolákat vették célba. Csak az utolsó évtizedben több mint 20 magyar tannyelvû általános iskolát zártak be. A többit tevékenységében szegényítették el. A magyar tannyelvû iskolák csak nevükben magyar tannyelvûek. Sok településen az általános iskolákban már a tantárgyak kétharmadát szerbül oktatják.
               A bánsági falvakban nagyon elõrehaladott állapotban van a magyar általános iskolarendszer leépítése és a magyar tannyelvû oktatás leszûkítése. A bánsági városokban végsõ stádiumában van a középiskolai rendszer és a magyar tannylevû szakoktatás felszámolása. A Bánságban mára megszûnt minden középfokú magyar szakiskola és gimnázium (az egy becskerekit kivéve, de ebben is csak részben folyik magyar tannylevû oktatás). A magyar tannyelvû középfokú szakiskolákat "lecserélték" szakmunkásképzõkkel, de most már folyamatban van ezek felszámolása is (egy-egy foglalkozás oktatásával még mûködnek Csókán és Törökkanizsán, de nem sokáig).
               A falusi szórványokban élõ bánsági magyarok, akik nem taníttathatják többé gyermekeiket anyanyelven, vagyis magyar tannyelvû általános iskolában (hanem csak szerb nyelven), kikerülhetetlenül és kérlelhetetlenül az igénytelenség és emberi elesettség áldozatává válnak. Tragédiájuk nemcsak abban van, hogy többé nem lehetnek magyarok, hanem abban, hogy fogalmi szegénységükbõl és szellemi artikulálatlanságukból kifolyólag (ami az anyanyelvhasználat hiányából ered) akaratgyengévé válnak. Képtelenek a szerb tannyelven kínált középfokú szakiskolák és gimnáziumok felvételi vizsgakövetelményeinek eleget tenni. Ezáltal számukra becsukódik a társadalmi felemelkedés és szakmai érvényesülés bármilyen nemzeti és emberi lehetõsége. Hiába kínálják számukra a szerb tannyelvû iskolát és a beolvadást a szerbségbe. Egy sors vár rájuk: a szakképzetlen vagy betanított, a vándor- vagy idénymunkás hányatott sorsa. Megszûnnek a magyar nemzet és kultúra része lenni, de a szerb kultúrát sem képesek magukévá tenni.
               A bánsági városokban lévõ kisszámú, de a szociális ranglétrán feltörekvõ munkásság és ennél is jelentéktelenebb számú értelmiség malomkõ súlyú döntés körül õrlõdik: maradni vagy elmenni. Aki továbbra is magyar tannyelvû középfokú szakiskolába vagy gimnáziumba szeretné íratni gyermekét (ez a helyes érzékelés és meglátás a gyermek érdekei és jövõje szempontjából), döntést hoz az átköltözésrõl Észak-Bácskába, bármilyen áldozatok árán is. Ha a helyben mûködõ szerb tannyelvû szakmunkásképzõbe íratja a gyermekét, utólag hoz döntést arról, hogy mit is tegyen. Általában kinyilávnítja azt a szándékát, hogy az lenne a legjobb, ha a család Nyugatra költözne. Hiszen a "Nyugaton megbecsülik a munkáskezet". Ez a tehetetlenség önigazolása és mentségkeresés, amely igazolni szeretné azt a hiányt, amely az anyanyelv hozzáférhetetlenségébõl ered, ami miatt elõállt a családban a sikertelenség hiánya és a tehetetlenség.
               Ami most történik a bánsági magyarokkal, a szerémségiekkel már megtörtént 3-4 évtizeddel korábban. Amióta megszüntették a magyar tannyelvû általános oktatást, azóta a szerémségi magyarokból nem került ki egyetemi végzettségû, de középiskolát végzett szakember is csupán elvétve, egy-kettõ. Hiába volt állítólag lehetõségük a szerb tannyelvû középfokú továbbtanuláshoz. Együttvéve és egymásból következõen nem volt bátorságuk a felvételi vizsgákhoz a szakiskolákban és gimnáziumokban, de az is igaz, hogy e követelményeknek nem tudtak volna eleget tenni (hiányzott náluk az absztrakt fogalomalkotás és gondolkodás szintje).
               A bácskai helyzetkép még a bánságinál is tarkább, de egyben idõnyerõs is (hiszen nagyon sokat lehetne tenni az itt élõ magyarság helyzetének eredményes jobbításáért). Különbözik Észak-Bácska magyar népességének elvárása és nemzeti önismerete Dél-Bácskáétól. Dél-Bácska (a Tisza folyó torkolatánél és a Duna-könyök mentén) falvai kisebbségben és szórványban élõ magyar népességének az elvárásai és nemzeti önismerete erõsen emlékeztet a bánsági állapotokra. Itt is folyamatban van a beolvadás, de úgy, hogy a szerbek nem kapnak ezáltal minõséget, hanem csak szekképzetlen munkaerõt.
               Az újvidéki magyar munkásság nagyobbik részének nemzeti önismerete és elvárásai az elmúlt évtizedekben erõsen kötõdtek a jugoszlávság becsapós ideológiájához. Számra úgy tûnt, hogy csak akkor számíthat középfokú iskolai vagy egyetemi felvételre és az ilyen végzettség megszerzésére, majd utána a társadalmi felemelkedés lehetõségeire, ha ez szerb tannyelven történik. Abban a hitben ringatta magát, hogy a nemzedéki kapcsolatok kihasználhatóbbá válnak a szerb közösség részeként. Az illúzió abban volt, hogy ezáltal le lehet rövidíteni a társadalmi integrációt és az akultúráció "kínjait". Ha szerbül kezdik már az óvodától, akkor az egyetem is sikerülni fog -- gondolták. Szinte mindenki egyéni életében csak utólag derült ki, hogy ez egy tragikus ideológiai félreértés és tévedés; tragikus következményekkel járó, illúziókkal terhelt gondolatmenet. Ugyanis az ideológiával terhelt gondolkodás még senkit sem juttatott egyetemi végzettséghez vagy társadalmi érvényesüléshez. Ez nem a megalázkodás és a behódolás függvényeként jelentkezik, hanem az igényesség akaratot megsokszorozó szintjén.
              Az újvidéki munkásság az önmagával szembeni meghasonlottság állapotába került. A szakmát hiába tanulta szerbül, hiába kötött vegyes házasságot, hiába kötõdött azonos nemzedéki szerb társaihoz. Többé nem érzi magát befogadottnak. Általában keresi a kivándorlás útjait, fõleg a tengerentúli országokba. Hatása nem lebecsülendõ még így sem a szerbekre, mert hiszen éppen ezért most már számos szerb is Nyugatra készül. Egy olyan nagy -- nem is régen csaknem 20 000 lelket számláló magyar városi népesség --, mint amilyen az újvidée;ki magyarság, az elmúlt évtizedekben nagyon kevés egyetemi vagy fõiskolai értelmiségit és szakembert adott a vajdasági magyarságnak éppen az elõzõleg körvonalazott téves magatartásból kifolyólag. Az újvidéki egyetemen alig van újvidéki eredetû magyar. A Magyar Tanszék tanárainak, a Forum Lap- és Könyvkidó Vállalat és az Újvidéki Rádió magyar szerkesztõsége újságíróinak java része, akárcsak a múltban, most is "vidéki": naponta vagy hetente utazik az újvidéki munkahelyére.
               Az újvidéki magyar középfokú szakemberek és értelmiség közös jellemvonása, hogy az öregek kivételével alig fog valaki Újvidéken maradni. A mûszakiak és orvosok Nyugatra, a humán szakmájú értelmiségiek és mûvészek pedig Magyarországra fognak távozni. Vonatkozik ez azokra is, akik mint jugoszlávok asszimilálódtak, mert õk is elkívánkoznak abból a valóságból, amelyben élnek.
               Újvidéken megszûnõben van a magyar tannyelvû oktatás alapfokú és középfokú intézményrendszere. Elképesztõ abszurdumnak tekinthetõ, hogy ez ott történik, ahol még mindig van legalább 10 000 lelket számláló városi magyar közösség. A depopuláció és kivándorlás ellenére is ez a közösség képes lenne arra, hogy még egy-két évtizeden keresztül mûködtesse a magyar tannyelvû általános és középfokú iskolarendszert. Ami az újvidéki magyarság körében történik, az a vajdasági magyarság legnagyobb sikertelenségének tekinthetõ, egyben a szerbek legnagyobb sikere, függetlenül attól, hogy az újvidéki magyarság kisebbik részét asszimilálják, a nagyobbik részét pedig kivándorlásra kényszerítik.
               A nyugat-bácskai magyarság (Zombor és környéke) rendkívüli módon ragaszkodik a megmaradáshoz. Úgy tûnik, az országhatárhoz és a magyar anyanemzethez való közelsége a megmaradás eltökéltségét erõsíti. Csakhogy éppen Nyugat-Bácskában elképesztõ az újonnan betelepített szerbek koncentrációja. Valósággal elárasztottak minden települést. Olcsó pénzért jutnak földhöz és házhoz. Már több nyugat-bácskai településben az 1990 után betelepítettek adják a népesség 25-35%-át. Az elmúlt évtizedben folyamatos volt a szerb állam részérõl a szervezett betelepítés. A szerb állam megtalálta a betelepítésnek azt a módját, mintha polgári önakaratból történne. Polgári formába bújtatja az állami szervezettségû folyamatot. Ha nem fog megváltozni a szerb állam kisebbségvédelmi politikája, a nyugat-bácskai magyarság nagy bajba fog kerülni: megélhetés nélkül marad. A nyugat-bácskai magyarság akarata ellenére képtelen lesz a mostani helyzethez tartósan alkalmazkodni.
               Nyugat-Bácskában a magyar intézmények: elsõsorban a magyar tannyelvû általános és középfokú iskolarendszer megszûnõben van.
               Észak-Bácskában nagy nehézségek közepette továbbra is mûködnek a magyar nyelvû intézmények, mindenekelõtt a magyar tannyelvû általános és középfokú szakiskolák és gimnáziumok. Ugyanakkor azonnal meg kell állapítan, hogy az oktatás szintje sok kívánnivalót hagy maga után minden szinten. Észak-Bácskában a magyarság, igaz, sokszor eltorzult formában, de még mindig képes magyar közösségi és társasági életet élni mind faluhelyen, mind Szabadkán és Topolyán. Bizalmas adatok szerint azonban Szabadka község területén most már nem 12 000 újonnan betelepített szerb van, hanem 15 000. Ehhez a számhoz hozzá kell adni még a több ezer Kosovóból elmenekült, de államilag éppen Észak-Bácska területére irányított kóborló cigányt is. Ennek ellenére Észak-Bácskában a magyarság ez ideig életerõsnek bizonyult.
               A magyarlakta falvak népe szegénységben él, de még mindig megtalálja a megélhetés lehetõségeit és az ittmaradás értelmét.
               Szabadka és Topolya magyar népessége kezd kigyógyulni a jugoszláv vírus okozta járványból. A nagyméretû szerb betelepítésbõl kifolyólag azonban e városok magyar népessége is csak akkor számíthat biztos jövõre, ha gyökeres változások következnek be a szerbiai kisebbségvédelmi politikában.
               Kelet-Bácska területén (vagyis a Tisza mentén) a magyarság azonosságtudata egységes. Magyar önismerete erõsen kifejezett mind a falvakban, mind a városokban (Kanizsa, Zenta, Ada, Becse, Temerin). Az elmúlt évtizedek sem okoztak benne komolyabb torzulást. A szerb állam (Becsét kivéve, de, sajnos, ez is elégnek fog bizonyulni Temerin bekebelezéséhez) minden bizonnyal megfontoltan tartózkodott a túlzott szerb betelepítésektõl Kelet-Bácskában. Úgy tûnik, ezáltal el akarta kerülni, hogy még nagyobb nemzetközi bonyodalmakba keveredjen. Az egész Tisza mente képes magyar közösségi életre. A magyar intézmények mûködnek, de szinte azonnal szükségeltetik nagyméretû bõvítésük. Különösen a szakközépiskolák számát kell növelni. A magyar tannyelvû iskolahálózatot bõvíteni kellene minden szinten, és a magyar tannyelvû oktatást úgyszintén minden szinten minõségileg javítani kellene. Más szóval a Tisza menti városokban kevés a középfokú szakiskola és a szakágazatok száma. Temerinbõl Becsére, Becsébõl Adára, Adáról Zentára és Zentáról Kanizsára járnak a tanulók iskolába. A közlekedési útvonal iránya dél--észak és észak--dél. Az utazási költségek nemegyszer elviselhetetlenek, tarthatatlanok a családok számára.
               A Tisza menti magyar vállalkozók és munkavállalók gazdasági fellendülésért fohászkodnak. A számos kisiparos és kisvállalkozó most is fantáziát lát a jövõben.
               A Tisza menti magyarság körében 1980 és 1990 között örvendetesen szaporodott a háromgyermekes családok száma. Ezt irigyelte meg a szerb állam, és ezért hajtott végre erõszakos mozgósítást a magyar fiataloknál, ezért küldte õket ágyútölteléknek a vukovári frontra.
               A depopuláció megszûnhet és ismét lehet sok háromgyermekes család. Ehhez Kelet-Bácskában kedvez a közhangulat és az életcélok.
               1918 és 2001 között minden államilag jól fizetett munkahelyre a szerbek ültek be. Ez megkérdõjelezhetetlen igazság.
               Minden jövedelmezõ üzleti kapcsolatra rátették a kezüket. Minden jövedelmezõ vagyont államilag kisajátítottak a maguk számára. Ezek azonban már viszonylagos igazságok, amelyeknek csak akkor és addig van jelentõségük, és csak akkor érvényesülnek, amíg állandó munkával és szorgalommal párosulnak. A vajdasági magyar földmûves veleszületett szorgalmát, a gyári munkás szakértelmét és munkabírását az elmúlt évtizedek sem tudták elvenni, kisajátítani, tönkretenni.
               Ha valóban gyökeres változások köszöntenek majd be a kisebbségvédelmi politikába és ez gazdasági fellendüléssel párosul, ha a magyar nemzet részeként éli meg önmagát -- a Vajdaságban maradt magyarság ismét felépülhet mostani bajaiból és gyengeségeibõl.

  írta Mirnics Károly

  forrás: Magyar Szó


  [HUNSOR medencefigyelő - ® HUNSOR -]  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Korábbi cikkek:

  » Ziua: Budapest Nagy-Magyarországot akar
  » Koszovó és a magyarok - írta Ternovácz István
  » Határok és nemzetek - írta Bálint István
  » Rettegést kiváltó magyar településnevek Szlovákiában
  » Vajdaság: Mindegy kivel, csak másik magyarral ne?
  » Hivatalos megemlekezest Trianon aldozataira is!
  » Åland az EU-ból való kilépéssel fenyeget
  » A kulturális autonómia az elszakadáshoz vezetne?
  » Romániai restitúció elvben és gyakorlatban
  » Nem akar magyar feliratot a kolozsvári egyetemi könyvtár igazgatója
  » Fura cseh mea culpa - írta Papp László Tamás
  » "Cseh bocsánatkérés a magyaroktól"
  » Déva nincs is olyan messze
  » A reményhez 2006. - írta Kaslik Péter
  » A megkoronázatlan király - írta Lázs Sándor
  » Kifütyülték és NEM-et mutattak Kuncze Gábornak Nagyváradon
  » Bozóki: A rehabilitálásról szóló törvény módosító javaslatai
  » "Teljes egyetértés" - avagy Miben is értettek egyet Kostunica és Kasza?
  » Anti-Minority Incidents Continue in Vojvodina (HHRF)
  » Matuska Márton: Tisztelgés az ártatlan áldozatok emléke előtt
  » Makovecz: "A szétszabdalt szálakat össze kell kötni"
  » Továbbra is tart a szerb elnyomás a Délvidéken
  » Halottak napi éltető imáink
  » Túszhelyzetben a vajdasági magyarság
  » Magyarellenes lépések Csángóföldön
  » HRW: "Veszélyes közömbösség: erőszak a kisebbségek ellen Szerbiában"
  » Makovecz: "A szétszabdalt szálakat össze kell kötni"
  » Katalonia, ahol sikeresebbek az autonomista törekvések
  » Benes-dekrétumok: Újabb bírálat Szlovákiának
  » Remegős világ után feketeleves - írta Stányó Tóth Gizella
  » A délvidéki magyarok helyzetérol az EBESZ konferenciáján
  » Az EP a vajdasági kisebbségek jogainak védelmére intette Szerbiát
  » Délvidék: jogsértések a magyarok ellen
  » A merénylők és terroristák országában - Magyarverések Vajdaságban
  » Szabadka: Meggyalázták az ártatlan áldozatok emlékművét
  » Gyilkosság Magyarkanizsán
  » Tom Lantos: Éles amerikai bírálat Szerbiának
  » Csíkszentgyörgyi magyarverés: Rendőrök vertek meg egy betegnyugdíjast (2005.09.05)
  » Magyar gimnazistát vertek meg szerb fiatalok Szabadkán 2005.09.20
  » Magyar kiskatonát bántalmaztak a zentai laktanyában 2005.09.18
  » Magyart bántalmaztak szerb diákok Szabadkán 2005.09.16
  » Két magyar fiatalt vertek meg Újvidéken
  » Temerini magyarverés: Szabadlábra helyezték a magyarverőket
  » Egy magyar fiút sulyossan bántalmaztak a szerbek Palicson
  » Két magyar fiút sulyossan bántalmaztak a szerbek Újvidéken
  » Becsey: Drákói szigor a magyarok ellen
  » Vasrudas leszámolás bácskossuthfalvi diszkóban
  » Tomboló magyarellenesség Szerbiában
  » Naponta verik a temerini magyar elítélteket a szerbek
  » Véresre vertek egy horgosi fiút Szabadkán
  » Magyart vertek az újvidéki színhazban
  » Becsey: A Vajdaság ügyérol nem szabad megfeledkezniük az európai intézményeknek
  » Becsey: A Vajdasági magyarok helyzete nem javult, az EU intézményei is felelősek
  » Becsey: Drákói szigor a magyarok ellen
  » Becsey: Enyhíteni kell a kis- és középvállalkozások adminisztratív terheit
  » Becsey: Uniós tagságunk adó- és vámkövetkezményei
  » Kosztolányira emlékeztek Szabadkán
  » Véresre vertek egy horgosi fiút Szabadkán
  » Magyart vertek az újvidéki színhazban
  » Tanulmányok a nemzeti kisebbség kérdéseiről
  » Anti-Minority Incidents Continue in Vojvodina (HHRF)


  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Vissza a HUNSOR honlapjára

  HUNSOR - All Rights Reserved - ., A.D.