A Magyar Svéd Online Források honlapja  

  Ötvenhat a felelôsség hínárjában
  írta Csapó Endre
  a HUNSOR munkatársa, a Magyar Élet főszerkesztője
  2007. október 18., Magyar Élet, HUNSOR.se  Azon az ôszön egész történelmünknek egyik kimagasló jelentôségű eseménye zajlott le, amely mindössze 13 napot foglal el a remény fellobbanása és a nemzet újabb térdrehullása között. Még sokáig tart, amíg megfogalmazható a történelmi mérleg az esemény értékei és ártalmai között. Az eseménynek nemcsak hazai vonatkozási vannak, hanem nemzetközi következményei is.  Ami a hazait illeti, a Rákosi éra és a Kádár éra ártalmainak egybevetése ad okot a mérlegelésre - nyertünk-e, és ha igen, mit a cserével? (A lelki ellenállást utóbbi nagyobb mértékben megviselte.) Ami a nemzetközi következményt illeti, a kiinduló tétel, hogy a magyar forradalom közvetve hozzájárult a Szovjetunió összeomlásához. Jó kérdés: tudjuk-e ezt magunk számára értékesíteni? Még jobb kérdés: értékelike olyan fórumokon, ahol a világ sorsát intézik? Esetleg elgáncsoltunk egy folyamatot, ami miatt egy terv törést szenvedett?

  Érdemes foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, hiszen a magyar forradalom, és fôleg annak tragikus kimenetele valóságos szökôárként zúgott át a világ közvéleményében, váratlanul, olyan izgalmakat terítve az eseménytelen napokra, ami aktualitást adott egy régóta nyomasztó aggodalomnak: a Szovjetunió botrányos jelenléte Közép-Európában.

  Magyarország november 4-i szovjet lerohanása mint valami lángfelhô, ami hirtelen világossá teszi az addig homályban volt dolgokat: a világ ráébredt a szovjet valóságra. Szükséges visszaidézni az elôzményeket, az 50-es évek viszonyait. Európa még a romeltakarítással foglalkozik, nyugati részén is megvolt a politikai "tisztogatás", a baloldaliak átveszik a gazdasági és politikai pozíciókat, Franciaországban és Olaszországban a legnépesebb a kommunisták pártja. Az érvényesülés mindenütt az "ellenállóké". Vajmi keveset törôdnek a világ dolgával, tudomásul veszik a földrész keleti felének sorsát, legfeljebb örülnek a szerencséjüknek, hogy szabadon élnek.

  Amerika népe egészen másként viselkedik. Egyre érzékenyebb az eseményekre, egyre türelmetlenebb kormánya politikája iránt. Az akkor még puritán protestáns társadalom nem tudja feldolgozni a kommunizmus elôretörését, a szovjet európai terjeszkedését, a nagy barátkozást Moszkvával, és országon belül a kommunisták térnyerését. Nyilvánosságra kerül a kormányzat szerepe abban, hogy a hirdetett felszabadítás helyett Európa teljes keleti fele, elôzetes megegyezés szerint, egy másik diktá-tor, Sztalin birodalmává lett, hogy Kínában a nemzetieket Amerika cserben hagyta, az elsô vietnámi háborút is és a koreai háborút is úgy irányították, hogy - miként Németországgal tették - ott is maradjon egy-egy fél ország kommunista országként.

  Szenátusi vizsgáló bizottság foglalkozott az amerikai adminisztrációban teret nyert kommunistáknak és titkos szimpatizánsoknak a politikára kiható tevékenysége kivizsgálására, ellenôrzésére. A vizsgálódás bizonyult gyengébbnek, de a politikai részleg jobbnak látta teljesen átszerelni tevékenységét olyképpen, hogy a közvélemény megnyugodjon, de az irányzat lényegében megmaradjon. Meghirdette a szembenállást a kommunizmussal, de óvakodott bármit is tenni a Szovjetunió ellen. A mákonyos recept a hidegháború volt, amelynek során az Egyesült Államok a szabadság bajnokaként tetszelegve, tétlenségével meghosszabbította a Szovjetunió létét, annak végelgyengüléséig.

  Magyarország ennek a káprázatnak lett áldozatává 1956-ban.

  Mindezt egy Sydneyben elhangzott elôadás kapcsán említjük. A Deák Kör vendégelôadója szeptember 15-én Philip Skardon úr volt, az amerikai kémszervezet, a Central Intelligence Agency politikai elemzôje, aki a magyar '56 és Szuez '56 szoros kapcsolódásával foglalkozott. A CIA szolgálatában eltöltött ideje elôtt újságíróként dolgozott a Szabad Európa (National Committee for Free Euro-pe) New York-i központjában. Elôadásának címe: America's Obligation to Hungary during the Events of 1956.

  Az elôadás 19 oldalt elfoglaló anyagával érdemes lenne foglalkozni történészi szakszerűséggel, de ebben a keretben csak néhány megállapítására tudunk figyelmet fordítani. Legfôbb állítása, miszerint a magyar forradalom feltételezhetôen tervezett és idôzített volt, és ilyen vonatkozásban hozható kapcsolatba az angolok szuezi "agresszivitásával".

  Egy üzenettel támasztja alá ezt az állítását, amit a budapesti brit követség küldött Londonba október 24-én délelôtt, azt követôen, hogy megtörtént az oroszok támadása a budapesti fegyveres felkelôk ellen, ami "a felkelés leverésének kezdete". Az üzenet jelzés volt London részére, hogy az Egyiptom elleni katonai akció elindulhat "on a greatly stepped-up bases", miután a magyarországon kialakult helyzet hasznosan eltereli a szovjet erôket a Közel-Kelettôl. Meglátása szerint a két krízis egymástól nem különálló, hanem szorosan egybekapcsolódó, összefüggô. Ha a franciák és fôleg az angolok nem törekszenek szuezi érdekeiket fegyveres megoldással érvényesíteni, nagy valószínűséggel a magyar felkelés soha nem jön létre. Ugyanakkor feltehetô, hogy Nagy Imre reformer társaival sikerrel elérte volna szándélait, egyrészt több szabadságot a magyaroknak, másrészt megnyerhette volna ugyanazt a függetlenséget, amit Ausztria kapott, híd szerepét Kelet és Nyugat között. Általános véleménnyel szemben állítja, hogy a felkelés nem volt elkerülhetetlen vagy öngyulladó (spontán), mint azt egyes történészek állítják. "Mondhatjuk, hogy a felkelés tervezett és támogatott volt kívülrôl és belülrôl egyaránt. Így a magyar hadsereg magasabb körei beavatottak voltak továbbá a budapesti rendôrség vezetô tisztjei Kopácsi Sándor rendôrfônök utasításait követték. Nem csak katonai személyiségek osztogattak fegyvert civil tüntetôknek, de a rendôrök sem léptek fel ellenük. Mondhatjuk, hogy a rend fenntartásáért felelôs szervek kivonták magukat a felelôsség alól, feltehetôen szervezett alapon, mi által a kormánynak nem volt más lehetôsége a rend helyreállítására, mint az országban állomásozó Vörös Hadsereg bevetése. Így került sor fegyveres összetűzésre október 24-én, és ezt követôen még délelôtt jelentette a helyzetet a brit képviselet Londonnak, hogy ez volt a felkelés megvalósulása. A követségi üzenet jelezte London részére, hogy az Egyiptom ellen tervezett katonai művelet teljes gôzzel indulhat; mert a magyarországi helyzet eltéríti a szovjet erôket a Közel-Kelettôl. Rövidesen újabb üzenet jött Budapestrôl, már súlyos harcokról, ami megérlelte a végsô elhatározást a Párizs melletti Sevresben tanácskozó brit, francia és izraeli delegáció részére. Ez volt az Egyiptom elleni szervezett agresszió elsô lépése, amit követett az izraeliek Sinai elleni inváziója október 29-én, és a brit és francia bombázás egyiptomi katonai állások ellen október 31-én. A bombázás alkalmasint elterelte a világ figyelmét Magyarországról, ami alkalmat adott a szovjet vezetôknek elhatározni a második támadást, amihez további csapatokat indítottak. Nézetem szerint a Szovjetunió nem határozott volna november 4-ére támadást, ha a brit-francia bombázási kampány nem történik meg."

  Kilépve az elôadó fejtegetésébôl, nézzük az események sorrendjét. Nasser egyiptomi elnök 1956 júliusában államosította a Suez Canal Company-t, amely angol-francia közös vállalat volt. A CIA dollármilliókkal támogatta Nassert. Emlékezzünk rá, mind az Egyesült Államok, mind a Szovjetunió gyarmatellenes politikát hirdetett már a huszas évektôl fogva, amit a II. világháború után - a kétpólusú világhatalom idején - érvényre juttattak. Nasser a Szovjetunióval kötött fegyvervásárlási szerzôdést gyapotért. Izrael október 28-án elfoglalta a Sinai félszigetet, Gázát, elözönlötte a csatornaövezetet, amire a tervbe beavatott britek és franciák megjelennek békét csinálni, ütközô zónát alkotva a csatorna körül.

  Kissé részletesebb leírást találunk Jakus János tanulmányában (A nagyhatalmak válságkezelési technikái az 1956. évi konfliktusokban. Megjelent a Katonai Biztonsági Hivatal Szakmai Szemle c. lapjában 2006/2.)

  "A politikai szándékok egyeztetésén túl az izraeli haderô fejlesztésében kiemelkedô szerepet játszottak a térségben pozícióvesztésre álló nyugat-európai hatalmak. Különösen Franciaország kötött jelentôsnek mondható izraeli fegyverszállítási üzleteket, amelyek keretében harci repülôgépeket, harckocsikat és kisebb hajóegységeket szállított az Egyiptom elleni fellépésben szövetségesévé vált közel-keleti országnak. Az Egyesült Királyság katonai tanintézeteiben pedig a késôbbi hadműveletekben kiemelkedô teljesítményt nyújtó izraeli katonatisztek képzése folyt nagy intenzitással, emellett pedig haditechnikai gyártási technológiákat is átadtak Izraelnek. A három ország politikai és katonai elképzeléseinek végsô formába öntésére 1956. október 22-24. között a franciaországi Sevresben lezajlott tárgyalásokon került sor. Ekkor konkretizálták és egyben végsô formába öntötték, véglegesítették az Egyiptom elleni politikai, de mindenekelôtt a katonai fellépésre vonatkozó terveiket. Ekkor született meg a döntés az arab ország elleni katonai akció 1956. október 29-én történô megindításáról is. Izrael állam kapcsolata az Egyesült Államokkal - az informálisan igen nagy befolyással rendelkezô amerikai zsidó lobbin keresztül - stabilnak volt mondható. Ezért az Egyesült Államok formálisan nem tett határozott lépéseket Izrael tervezett katonai akciójának megakadályozása érdekében, ellenkezôleg: részt vállalt a zsidó állam haderejének felfegyverzésében. Az USA - Franciaország, de különösen az Egyesült Királyság esetében - diplomáciai csatornákon keresztül egyértelművé tette európai szövetségesei számára, hogy nem tud azonosulni a térségre vonatkozó terveikkel. Az Egyesült Államok ugyanis komoly pressziót gyakorolt szövetségeseire annak érdekében, hogy eltérítse ôket a fegyveres konfliktus kirobbantásától. A válság lezárását követôen az USA döntô mértékben növelte befolyását a térségben, mindenek elôtt a gazdag szénhidrogén kinccsel rendelkezô Szaúd-Arábiában és az Arab-öböl menti országokban. A konfliktus kezdetén a fôszerepeket az Egyesült Királyság, Franciaország, Izrael és Egyiptom játszotta, míg a végkifejletben ezen országoknak meg kellett elégedniük a statiszta státusával. Ugyanis a domináns szerepeket az Egyesült Államok és a Szovjetunió vonta magához."

  Láthatjuk tehát, hogy Mr. Skardon az elôadásában jelzett budapesti üzenetnek, amit a brit követség küldött Londonba október 24-én délelôtt, döntô jelentôséget tulajdonít, ami - mint kifejtette - "végülis hozzájárult a három ország hadi vállalkozása megvalósulásához, ami ha nem történik meg, nem következett volna be Budapest október 4-i lerohanása." Ez az elmélet egyik különlegessége volt az elôadásnak.

  Ami viszont a tervezettséget, idôzítettséget illeti, gondoljunk bele - ki tudott volna megtervezni olyan 13 napot, úgy ahogy az megtörtént? Amelyek elején, október 22-én diákok szervezkedtek, nem többre, mint a másnapi felvonulásra, amitôl valami olyant vártak eredményként, ami a lengyeleknek sikerült. Igen, a felvonulások országszerte tervezettek voltak, és így vagy úgy engedélyezettek is. De semmi egyéb, ami ezt követôen történt, nem is lehetett tervezett. Az eseményeket három tényezô - tüntetôk, kormányhatalom, orosz haderô - egymást cselekedetre késztetô lépése mozgatta elôre. A fordulópontot a békés illetve véres megoldás között a hatalom követte el, amikor lövetett az ÁVH-val, majd igénybe vette a szovjet katonaság beavatkozását.

  Valóban úgy volt, hogy a felkelôk számára megnyíltak a katonai fegy-verkészletek, hogy a rendôrség nem utasította rendre a felkelôket, de az nem valamiféle elôre szervezettség-bôl adódott, hanem a pillanat hozta létre, az a felismerés, hogy a tüntetôk jó ügyet szolgálnak, és az a tény, hogy a terrorista hatalom megdöntése közakarat volt. Nem kellett már szer-vezkedni, adott volt a cselekvés lehe-tôsége. Ha valaha valami spontán lehetett, a magyar forradalom volt az.

  Gyakran felmerül a kérdés: volt-e, és ha volt szerepe az Egyesült Álla-moknak a magyar forradalomban, miben nyilvánult az meg. A támoga-tásnak három terepe lehetett: a hiva-talos amerikai politika, az amerikai politikai propaganda, és harmadik-ként az ennek nyomán keletkezett elképzelések és elvárások.

  Végezzünk elôbb az utóbbival. Az amerikai támogatás feltételezése Magyarországon, a lelkekben élô, meggyôzôdés-erejű bizakodás volt, miszerint nem lehet, hogy Amerika, a szabadság klasszikus hazája és bajnoka végletekig tűrje mindazt, amit a szovjet elkövet Magyarországon, és persze másutt is. És ha eddig nem volt elég szovjet brutalitás a meggyôzéshez, ami most (1956-ban) végbemegy, minden bizonnyal cselekvésre készteti az egész Szabad Világot. A bajba jutott ember bízik abban, hogy szerencsésebb embertársai megsegítik. Gondoljunk bele, van benne logika, egy szörnyű világháború után, amiben a világ hatalmai, nagyok és kisebbek összefogtak az emberi szabadság érdekében, mert azt veszélyeztetve hitték, most amikor a magyar népre a szolgaság, terror, megaláztatás, kifosztás ideje jött el, nemcsak fenyegetteségben, de valósággal is, nemde természetes követelés azon szerencsésebb népekhez, amelyek békében élhetnek, hogy: Segítsetek! Hiszen a népek szabadsága érdekében létrehozott háborús szövetséget megtartották a béke biztosítására - hát nem az Egyesült Nemzetek Szövetségének hátáskörébe tartozik védelmébe venni a bántalmazottakat?

  A Deák Kör amerikai vendége szólt errôl a kérdésrôl is. Méltatlankodva említette, hogy Mindszenty egy általa idézett mondatában országát az USA és egyéb hatalmak védelmébe ajánlja. ("I ask for forceful and spee-dy defence of my country from the USA and other powers.") "Ez katonai beavatkozást jelent - mondja - a Nyugat és fôként az Egyesült Államok részérôl, azon az alapon, hogy a Nyugat és az Egyesült Államok felelôsek Magyarországért elvi alapon (as a matter of principle)". (Utalás arra az írásbeli nyilatkozatra, amit Robert Murphy helyettes külügyminiszter utasítására írattak az amerikai követségre menekült Mindszentyvel, november 4-én.)

  Volt viszont a CIA szakértô elôadásában egy másik tétel, amirôl szólni kell:

  "Alleged abandonment by the West of Hungary in times of need over the centuries was a major theme in the speech to the nation that Mindszenty had delivered by radio the previous evening..."

  Ilyen nyugatot vádoló mondat - bár helyénvaló lett volna - nem hangzott el Mindszenty rádió szózatában, amit a parlamentbôl sugároztak november 3-án. És máskor sem, hiszen ez volt az egyetlen rádió szózata a nemzethez. Jól tudjuk, hogy éppen Mindszentyvel kapcsolatban vádak és hazugságok áradata burjánzott. Az elôadó bizonyára ilyennel találkozott. Általánosan elterjedt az is, hogy Mindszenty visszakövetelte az egyházi birtokokat rádió üzenetében. (Eheti számunkban ismét közöljük a beszédet szó szerint, a 11. oldalon.)

  Történelmi forrásokból tudjuk, hogy: "November 4-én hajnalban Mindszenty bíborost telefonon kérték, menjen azonnal a parlamentbe, ahol Nagy Imre kormánya ülésezik. A parlament közelében észrevette, hogy orosz páncélosok zárják körül az épületet. Nyomban megfordult és az amerikai követség egyik szomszédjához tért be. Innen hívta fel telefonon az amerikai követet, menedékjogot kérvén az amerikai követségtôl. A követ biztosította Mindszenty bíboros számára a menedékjogot, a prímás pedig kíséretének védelme alatt pár perc múlva elérte az amerikai követséget."

  Visszatérve az Egyesült Államok szerepére vonatkozó elképzelések kérdésére, tény hogy nem találunk vezetô amerikai politikusok részérôl olyan kijelentéseket, amik közvetlenül utalnak Magyarországnak nyújtandó segítségre, ilyen ígéretre, ha elszakadna a szovjet kötelékbôl, de bizony volt olyan elnöki kijelentés, amibôl ilyen természetű ígéret kiolvasható. Az általános felszabadulásra utaló megnyilatkozásoknak is volt reménytkeltô hatása a vasfüggöny mögött. Tény azonban, hogy a Szabad Európa Rádió hamis illúziókat keltô propagandát terjesztett évtizedeken keresztül.

  Az elôadó említette, hogy "Az ún. rollback policy-t az Eisenhower kormányzat alatt egyszer s mindenkorra elásták, Eisenhower soha nem szimpatizált ilyen magabiztos politika-akciós stratégiával abban a régióban, és habár nekem úgy tűnik, hogy Dulles érzése szerint a magyar felkelés valójában ennek a gyakorlatnak a következménye, ezzel szemben én úgy látom, hogy külsô provokáció idézte elô, amely Szuezhoz köthetô. In sum, events in Hungary were the outgrowt of planning for Suez,"

  "The CIA did not incite the Uprising - hangzott az elôadáson - sem a Szabad Európa Rádió, amely bár fôként CIA-alapítású volt, formális kapcsolatuk alig volt, és semmilyen módon nem tekinthetô az amerikai kormány hivatalos szócsöveként."

  Amerika mindig is a különleges politikai képletek hazája volt. Az iszonyatos pénzeket évtizedeken keresztül fölemésztô, kétes indíttatású Szabad Európa Rádió noha kormány alapításában jött létre, önálló életet élt - most egy tanulmányból idézünk (Canadian Journal of History, Radio Free Europe's Impact on the Kremlin in the Hungarian Crisis of 1956) egy megállapítást: "

  "Hovatovább konfliktusok keletkeztek mind a Truman- mind az Eisenhower-kormányzatban a lélektani hadviselés és burkolt műveletek (liberation and rollback) vonalán, pontosab ban a National Committee of Free Europe és az US-kormány között. Míg Washingtonból egyértelműen nyilatkoztak annak fontosságáról, hogy a felszabadulás reménye életben maradjon a rabnemzetekben, az elôvigyázatos külügyminisztérium inkább hajlott elutasítani a felszabadítást, és a Fehér Ház óvakodott kifejezetten hitelesíteni ilyen politikát. Jó néhány esetben megdöbbentették a Szabad Európa Társaság cselekedetei a Külügyminisztériumot és a Fehér Házat. Valósággal allergiát kaptak a Szabad Európa Rádió ostoba tréfáján, amikor Bécsben a Magyarországra induló vonatokat ellátták Rákosi képét ábrázoló WC-papírokkal."

  Kialakulhatott volna más lelkületű politika is Amerikában, ha azt dobja fel a politikai áramlat. Például Taft amerikai republikánus szenátor 1952 júniusában New Yorkban kijelentette, hogy: "Tántoríthatatlan híve vagyok minden leigázott nép felszabadításának és az önrendelkezési jog legteljesebb mértékben való alkalmazásának. Határozottan ellenzem az eddigi amerikai állásfoglalást, a bolsevizmussal szemben negatív eszközökkel folytatott védekezési módszereket. Dinamikus külpolitikát és aktív katonapolitikát kell életbe léptetnünk, hogy ezzel visszaadhassuk Kelet-Európa népeinek szabadságukat." Igaz, Taft szenátor ellenzékben volt, amikor ezt a beszédét elmondta.

  Még távol vagyunk a SZER propa-gandája szabadságküzdelmünkre tett hatásának teljes megismerésétôl, de azt biztosra vesszük, hogy a SZER által mondottakat a legkisebb re-ménysugárba is belekapaszkodó két-ségbeesettek lelkületével a magyar nép - amikor csüngött a titkon hall-gatott rádióján - minden szót szent igazságnak vett, és az elhangzottakat az Egyesült Államok hivatalos állás-pontjaként fogadta.

  Charles Gati Vesztett illúziók, Moszkva, Washington, Budapest és az 1956-os forradalom című kényvében mindjárt az elsô oldalon olvassuk: "Ami az Egyesült Államok bizonyítványát illeti - kiderült [kutatásai során] hogy sokkal rosszabb, mint valaha is gondoltuk volna. Az újonnan megismert tények fényében jól látható, míly nemtelenül gondolkodtak és viselkedtek, amikor életben tartották a magyarokban a reménykedést, ám a kisujjukat se mozdították annak érdekében, hogy nekik bármiféle - katonai vagy diplomáciai - segítséget nyújtsanak. (...) Most, öt hosszú évtized elteltével, amikor a szakirodalmat tanulmányozom, és kutatom 1956 valaha titkos archívumait, csak most ismerem fel, mennyire negatív szerepet játszott az Egyesült Államok a forradalom alatt. Különösen sokatmondónak találom most, hogy Moszkva és Washington egyformán valamiféle sikerként értékelte a magyarországi forradalom elbukását."

  Charles Gati (Gáti Károly) választott hazájának lelkes híve, neves történész, Bush elnök tanácsadója.

  Az Angliában élô Victor Sebestyen Twelve Days: The Story of the 1956 Hungarian Revolution című, a Pantheon kiadó által megjelent könyv szerzôje, számos angol újság munkatársa, a szovjet összeomlás körülményeinek szakértôje, a magyar forradalom és szabadságharc történetérôl szóló számos tanulmány szerzôje a szóban forgó témáról így nyilatkozott:

  "Az igazi gonosztevô nem is annyira a Szovjetunió, amely aligha cselekedhetett másképp, hanem a CIA pénzelte Szabad Európa Rádió. Bátorította a harcolókat, akik azt gondolhatták, hogy közeleg az amerikai katonai segítség, Nagy Imrét a Kreml bábjaként ócsárolta, és buzdította a lázadókat, hogy folytassák a harcot. A Szabad Európa Rádió felelôtlenül bátorította a felkelôket." (The Independent, 2006. november 8.)

  "Amerika pedig, és elsôsorban a Szabad Európa Rádió, a maga tudatlansággal vegyes cinizmusával olyan szenvedélyeket táplált, amelyek érdemi segítése nem állt szándékában. A végkifejlet, állítja Gati, lehetett volna más is. A több mint tizenöt éves rendkívüli kutatás és interjúkészítés eredményeként született könyv rá döbbent bennünket arra, hogy milyen sokat kell még megtanulnunk a hidegháború kulcsfontosságú eseményeirôl, és ami még fontosabb, hogy hogyan lássunk hozzá." (Foreign Affairs, 2006. november-december, az US Külügyminisztérium hivatalos szemléje.)

  "Az Amerikai Egyesült Államok finanszírozásával működtetett Szabad Európa Rádió a magyarországi közvélemény egyik fô információs forrása volt ezekben a napokban. A november 4-i szovjet támadást követôen a rádiócsatorna folyamatosan kitartásra biztatta a fegyveres felkelôket és a Nyugat várható katonai segítségérôl beszélt." 1956-os forradalom. (Wikipédia)

  Összegezésként elmondhatjuk, jól tesszük, ha megismerjük részleteiben is történelmünket, de álljon elôttünk mindig a tapasztalat, hogy a nagyhatalmakkal szemben nem lehet igazunk, nincs beismerés, revízió, jóvátétel, feloldozás. Már azért is hálásak vagyunk, ha utólag megértôen meghallgatnak minket.  » vissza a HUNSOR honlapjára  írta Csapó Endre (Ausztrália)
  a HUNSOR Ausztráliai munkatársa, a Magyar Élet főszerkesztője


  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Csapó Endre korábbi cikkei:

  Takarodik vagy eltakarítják?
  Aradtól Pozsonyig
  Fundamentalizmus-alapozta politika
  Lássuk hát a medvét!
  Világra szóló hisztériakeltés
  A magyar prizma
  Get away – Jön Big Brother
  Számlakommandó a neve...
  A baloldal hagyományosan társadalomellenes
  "Erôs Európa, erôs közösségek"
  Minden baj gyökere...
  A vörös múlt szeplôtelenítése
  Sikos talaj az olajos
  Európa második élete
  Újra felfedezett Trianon
  Félrajoszlop balra!
  Trianon – eszmetörténeti gyalázat
  A föld is eladó
  A baloldal belbajai
  Ibolyántúli üzenet
  Délvidék újabb kálvária-állomásai
  Felvidék utat mutat
  Gázvezeték-kötelék
  Nemzeti ünnep és a hatalom
  Székely, küzdj és bízva bízzál!
  Reformdemagógia
  Politikai dráma — fôszerepben Gyurcsány Ferenc
  Politikai koncert: vezényel Orbán Viktor
  Ügyeletes ármány — a populista
  A Gorka-jelenség
  A Globálbolsevik Kiáltvány
  Éveleji látóhatár
  "Rendôrállamban élünk..."
  Forradalom, érdekek hálójában
  Ünnep után még zavarosabb a kép
  A bajok gyökere
  Ünnep és igazság kisajátítása
  Proliberal diktatúra
  Kinek és miért veszélyes a jobboldal?
  Újabb darab tört le Trianonból
  Az állam társadalom iránti hűsége
  A szoborpark fölkerekedett
  Budapest a "bűnös város"
  Tájkép csata elôtt
  Jön-e a kor embere?
  Európa elözönlése
  Autonómia elodázhatatlan
  Iráni urán, dúsít vagy búsít
  Választások éve
  Újévi gondolatok
  Nemzet az Alkotmányban
  Globália über alles
  Szobor és politika
  Délvidék emlékeztet
  Szomszédsági szédelgés
  Kéttornyú politika
  A forradalmat is elprivatizálták
  A hatalom kvantumelmélete
  Októberi gondolatok
  Köztársaság-vita a parlamentben
  Magyarverés Szerbiában
  Állampolgárság ­ nemzetpolgárság
  A természet néha visszaüt
  Három hónap Magyarországon
  Lendületben az ország ­ sorvad a nemzet!
  Európa-majális
  A győzelem ünnepe
  Magyar Fórum ­ Lakitelek
  A Társaság elnöke
  A lengyel pápa hagyatéka
  Hatalombitorlók hitelesítése
  Hatalom és nemzet
  A mezőgazdák ügye nemzeti létkérdés
  Politikai nemzetegységet!
  Jön a balkanyar!
  A vajdasági vizsgálat kétes kimenetele
  Új román kormány ­ Lesz-e autonómia?
  Pozsonyi füge az EU-nak
  Orbánvadászat balról-jobbról
  Éveleji Látóhatár
  Ki vétett? Mi ellen?
  Ukrajna széteshetne
  Csak hangulat minden
  Pártalkotta miniszterelnök
  A Magyar Demokrata Fórum alkonya
  Kormánydöntő SZDSZ
  Szakadozó déli partok
  Válaszúton az MSZP
  Állam és korrupció
  Ünnepelni már tudunk
  Fel a Felvidékre!
  Örömóda, új zászló, új hódolat
  A választás tétje
  Megyünk vagy visznek
  "Egy nap süt ránk"
  "Vannak jó terroristák is"
  Magyarság és Európa
  Medgyessy medgy-e?
  Mozog a föld népe
  A Felvidék sem rózsakert
  Fortyog a szerb katlan
  Pártok világa
  A nemzet mégis élni akar
  Autonómia és demokrácia
  Lesz-e nagymosás?
  A mai helyzet a Szent Korona szemléletében
  Magyar tájékoztatás
  Van-e forradalmi feszültség?
  Az ország - úgy általában
  Egy nemzet sok államban - kettős állampolgárság
  Alakuló világrend
  Bálványos - magyarok Mekkája
  Autonómia az idő kapujában
  Az ébredés napja
  Forr a politikai fazék
  Megmaradásunk
  Denaturált státustörvény
  A magyar nép nagykövete
  Trianon - a jelenvaló
  Nyugaton a helyzet változatlan
  Székelyföldi fejlesztési régió
  A rendszerváltozás álságai
  Az állandóság elemei a változásban
  Az unióban is helyt kell állni
  "Tagok legyünk, vagy szabadok?"
  Más lesz a világ ezután...
  Európa merre van?
  Nemzet és baloldal
  Gazdaság és politika
  Új időket jelző tüntetések
  Nemzeti ellenzék
  Globália háborúja
  Éveleji látóhatár
  A csatlakozás aggodalmai
  Amerika háborúja
  Az Újvilág világbirodalma
  Magyar Állandó Értekezlet 2002 novemberében
  Politikai táj tizenöt év múltán
  Médiavadászat
  Délvidéki Parnasszus
  A Föld a gazdagoké
  A bölcsesség tizennégy pillére
  A medve ébresztése
  Államok alkonya
  Mit hoz a változás? - írta Csapó Endre
  A környezet természetrajza
  Jugoszlávia nincs többé
  Háborúnak lenni kell
  A NATO mint politikai haderő
  Bankár és szocialista
  Egy könyv, amely iránytű lehetne
  EU bővítés: Előnytelen kilátások
  Ahol templomok rogynak térdre...
  Erdély - az európaiság határa
  Éveleji Látóhatár
  Újévi gondolatok
  Nemzet és emigráció
  Egy csendes győzelem
  Egy csendes háború
  A fejlődés árnyai
  A kedvezménytörvény életbe lép
  Negyvenöt év után
  Győzni csak együtt lehet
  Lépfene és új világrend
  Emigráció a hazáért
  A medve előjött
  A huszadik század még velünk van
  "Ma is van jövőnk!"
  A baloldal félelmei
  Öntik már a sódert
  Színjáték Genovában
  Magyar bemutató napok a NSW-i Parlamentben
  Tíz szakdolgozat a Szent Koronáról
  Épül a magyar jövő
  "A haza nem eladó"
  Szlovákia lecsúszott a Balkánra
  A délvidékiek autonómiájának esélyei
  Jól vizsgázott az Országgyűlés
  Tanácskozás után
  Európa közepe Budapest
  Népszavazás - kétes cselfogás
  Lesze-e valaha Magyarok Világszövetsége?
  "Lefejezik"-e a Kisgazdapártot?
  A nemzetegyesítés további feladatai
  A nemzetegyesítés első törvénye
  Ahány ház, annyi egyház
  Délvidéki remények és aggodalmak
  Dabas beindította a választási kampányt
  Sajtóelvtársi összefogás
  A zámolyi romák cigányútra mentek
  Szétverni a szobrot is - ha magyar
  Trianon burjánzó ártalmai
  Tologatják már a villamost
  A kirándulás végetért...
  Gátak és rögeszmés gátépítők
  Nyugatról másszínű a táj
  Nemzetállam helyébe nemzetországot!
  Perpatvar a kisgazdapártban
  Éveleji látóhatár
  A Világszövetség sarokba állítása
  "Kis ország is mondhat érdekeset"
  Győzött a Balkán Romániában
  Pro Transilvania - Önálló Erdély
  Cser Ferenc interjú: Gyökerek - írta Csapó Endre
  Honnan ered a felemás világ?
  Elnökválasztás - a döntetlen eldöntése
  Pozsonyban is szakad a cérna
  Veszélyes lakoma Bukarestben
  MVSZ rendkívüli küldöttgyűlés lesz dec. 1-én
  A választások előszele
  Ünneplések nyomában
  Középeurópa-politika kellene
  Fogy a magyar! kit érdekel?
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Vissza a HUNSOR honlapjára

   HUNSOR - All Rights Reserved - ., A.D.